Viktigt med goda språk­kunskaper i juridikarbetet

Joar Cederberg från Jakobstad studerar för fjärde studieåret vid Helsingfors universitets (HU) juridiska fakultet. Han är nöjd med den svenskspråkiga utbildningen.

– Den håller hög kvalitet och på fakulteten finns sakkunniga föreläsare. Jag önskar ändå att vi hade mer undervisningsmaterial på svenska.

Jag önskar att vi hade mer undervisningsmaterial på svenska.

Juridikstudierna vid universitetet sker till en början till stor del på svenska men de finskspråkiga inslagen i undervisningen blir fler ju längre studerande kommer i studierna.

– Studerande får ändå alltid skriva sina tentamina och grupparbeten på svenska, säger Cederberg.

Fanny Jonasson från Sibbo studerar däremot vid Åbo Akademi (ÅA). Hon avlägger sin rättsnotarieexamen som tangerar den europeiska människorättskonventionen under det här läsåret. Även Jonasson anser att hennes utbildning håller hög kvalitet men efterlyser tillfällen att få träna på sin argumentation i utbildningen.

– Studierna är mycket teoretiska. Vi läser litteratur för att sedan tentera. Men det är många som arbetar vid sidan om studierna. Man behöver kunna argumentera i juridiken för att ge sin ståndpunkt genomslagskraft.

Man behöver kunna argumentera i juridiken för att ge sin ståndpunkt genomslagskraft.

Studerande vid Åbo Akademi har tidigare varit tvungna att söka sig till finska Turun yliopisto för att avlägga juris magisterexamen, men i fjol beviljade statsrådet Åbo Akademi en egen juris magisterutbildning som inleds hösten 2023.

– I och med magisterutbildningen blir det möjligt att doktorera inom juridik på svenska vid ÅA. Det här är viktigt för att utveckla juridiken på svenska i Finland, säger Fanny Johansson.

Siktar på privata sektorn, men utesluter inget

Joar Cederberg arbetar vid en affärsjuridisk advokatbyrå vid sidan om studierna. Han har ett intresse för privaträtt i allmänhet och affärsjuridik i synnerhet. Cederberg anser att studierna inom juridik i Helsingfors ger möjligheten att erhålla arbetserfarenhet från olika håll redan under studietiden.

Studierna inom juridik i Helsingfors ger möjligheten att erhålla arbetserfarenhet från olika håll redan under studietiden.

– Jag är intresserad av advokatverksamhet och affärsjuridik, till exempel företagsköp och tvistlösning av det slag som utförs inom privata sektorn. Men i det här skedet utesluter jag inte heller arbete inom det offentliga.

Han säger att han inom den offentliga juridiken är intresserad av bland annat domstolsväsendet. Det är även Jonasson. Hon är mest intresserad av skadeståndsrätt och straffrätt.

– Den offentliga sektorn intresserar mig, men jag upplever att man också kan arbeta inom den privata sektorn med de ämnesområden som jag är mest intresserad av, säger Jonasson.

Fördelar med att kunna svenska

Både Joar Cederberg och Fanny Jonasson anser att det finns behov av att kunna både finska och svenska i juristbranschen. Cederberg poängterar att en stor del av den finländska privaträtten liknar den rikssvenska.

– Det finns flera arbetsplatser som annonserar om att de söker tvåspråkiga jurister och juris studerande. Jag upplever inte att de svenskspråkiga juris studerandena vid Helsingfors universitet har svårt att hitta arbete, säger han.

Det finns flera arbetsplatser som annonserar om att de söker tvåspråkiga jurister och juris studerande.

Cederberg använder engelska, finska och svenska i sitt arbete inom affärsjuridik.

– Vi jobbar mycket med aktörer från Sverige. Det underlättar avsevärt att diskutera med svenskar på svenska i stället för på engelska.

Att utföra juridiskt arbete på finska medför inte några problem för honom, anser han.

– Jag har avlagt en tvåspråkig rättsnotarieexamen. Den här examen ger en fin möjlighet att lära sig juridiskt språkbruk på både finska och svenska, säger Joar Cederberg.

Jonasson anser å sin sida att det råder en brist på svenskkunniga jurister inom domstolsväsendet.

Enligt min uppfattning behövs det flera åklagare som kan svenska.

– Enligt min uppfattning behövs det fler åklagare som kan svenska. Kunskaper i finska är också högst relevanta då allt material som ges ut från domstolarna inte är på svenska, säger Fanny Jonasson.