Aitoja keinoja opintojen kuormittavuuden keventämiseen

Kun oikeustieteen opiskelijajärjestöjen edustajista koostuva Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta määritti vuoden 2021 kärkiteemoja, nousi yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista opintojen kuormittavuuden vähentäminen. Opiskelijat kokevat oikeustieteen opinnot kuormittaviksi, mikä heikentää heidän jaksamistaan.

– Kyse ei ole siitä, että opintojen substanssi olisi erityisen raskasta, vaan siitä, että jo valmiiksi vaikeiden kurssien kuormittavuus on epätasaista, epävarmaa ja välillä epäloogistakin, selventää Lakimiesliiton opiskelijakoordinaattori Anni Marttala.

Kurssien vaatimustaso vaihtelee suhteessa myönnettyihin opintopisteisiin.

Opiskelijat kokevat esimerkiksi, ettei opintopistemäärä kerro juurikaan kurssin todellisesta vaatimus- tai kuormittavuustasosta. Kurssien vaatimustaso vaihtelee suhteessa myönnettyihin opintopisteisiin, ja niiden koetaan olevan yleensä täyteen ahdettuja suhteutettuna kurssin suorittamiseen annettuun aikaan.

Toinen merkittävästi opiskelijoita kuormittava tekijä on epävarmuus siitä, miten oma osaaminen suhteutuu kurssivaatimuksiin. Oppimistavoitteet on kirjattu eri tasoisesti eri kurssien ja opetusyksiköiden välillä. Opiskelijajärjestöt toivovat, että oppimistavoitteet ja työmäärä olisivat selkeästi eriteltyjä.

Miten oma osaaminen suhteutuu kurssivaatimuksiin?

– Etenkin etäopiskeluun ja Moodle-tentteihin siirtymisen jälkeen moni opiskelija on kokenut, etteivät tenttivaatimukset enää kohtaa oppimistavoitteiden kanssa, kertoo Marttala.

Neljä keinoa keventää opintojen kuormittavuutta

Vaikka yksittäisen opiskelijan kokemalle kuormittavuuden tunteelle voi olla useita syitä, on oikeustieteellisillä koulutusyksiköillä mahdollisuus vaikuttaa opintojen kuormittavuuteen paikallisella tasolla.

– Oikeustieteen koulutusyksiköissä on jo tunnistettu näitä haasteita, ja paljon hyvää niiden eteen on jo tehtykin. Haluamme vielä yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa nostaa keskusteluun sellaisia konkreettisia keinoja, joiden toteuttamiseen on matala kynnys, Marttala sanoo.

Yhdeksi keinoksi opintojen kuormittavuuden keventämiselle opiskelijajärjestöt ja Lakimiesliitto ehdottavat niin kutsuttua kuormittavuuslaskuria.

Keinoksi opintojen kuormittavuuden keventämiselle opiskelijajärjestöt ja Lakimiesliitto ehdottavat kuormittavuuslaskuria.

Kurssikohtaisessa kuormittavuuslaskurissa määriteltäisiin muun muassa selkeät sivumäärät tenttikirjallisuudelle sekä esseetehtäville opintopistettä kohti. Näin varmistuttaisiin, että kurssien työmäärä ei vaihtelisi huomattavasti keskenään.

Lisäksi keinovalikoimaan toivotaan julkisia arvosteluperusteita, mallivastauksia sekä yleistä palautetta kurssi- ja tenttikierroksesta kutakin kurssia kohti.

Kolmantena keinona ehdotetaan, että kursseja aikataulutetaan siten, että opiskelijalle jää aikaa palautua kurssisuoritusten välissä.

Neljäntenä taas toivotaan, että jokaisesta kurssista laaditaan selkeät oppimistavoitteet ja vaatimukset kurssikuvaukseen. Näitä tavoitteita seurattaisiin kiinteästi niin opetuksessa kuin tentissä.

Peräänkuulutamme kunnianhimoisen kehitystyön tärkeyttä myös, kun yliopistot ja opiskelijat palaavat takaisin lähiopetukseen.

Uusia keinoja kaivataan kuitenkin etenkin, kun paluu etäopinnoista lähiopintoihin taas koittaa.

– Vaikka koronatilanne ja pitkään jatkunut etäopetus ovat monien jaksamisongelmien taustalla, peräänkuulutamme kunnianhimoisen kehitystyön tärkeyttä myös, kun yliopistot ja opiskelijat palaavat takaisin lähiopetukseen, Marttala toteaa.