Auskultointi on näköalapaikka

Auskultointi on näköalapaikka

Millaista on notaarin arki tänään? Kannattaako tuomioistuinharjoittelun suorittaminen? Auskultointi antaa laajan kuvan siitä, millaisia ongelmia lakimiehen työssä voi tulla eteen, kirjoittavat notaarit Rimppi ja Salonen Äänekosken ja Kuopion käräjäoikeuksista.

Teksti Elina Rimppi ja Hanna Salonen

AUSKULTOINTIKOKEMUKSIA on vähintään yhtä paljon kuin auskultoineitakin ja jokaisella käräjäoikeudella on oma metodinsa kasvattaa varatuomareita. Kaikkien auskultanttien eli tuomioistuinharjoittelua suorittavien notaarien toimivalta määräytyy kuitenkin käräjäoikeuslain 15 §–17 §:ssä. Tässä artikkelissa käydään läpi kahdessa eri käräjäoikeudessa auskultoivan notaarin kokemuksia.

Notaarin toimivalta

Kaksi ensimmäistä kuukautta on käräjäoikeuslain määrittämän toimivallan mukaan notaarin oppiaikaa, eikä päätöksiä tässä vaiheessa saa vielä tehdä itse. Yleensä tämä vaihe kuluu kiinteistöpäivystyksillä ja pöytäkirjan pitämisellä istunnoissa. Sekä Kuopiossa että Äänekoskella notaari toimii auskultoinnin kaksi ensimmäistä kuukautta kiinteistökansliassa. Työ käsittää lähinnä eri kiinteistöhakemusten kirjausta ja asiakaspalvelua. Toimiminen sihteerinä käräjillä tuo vaihtelua tähän kiinteistökauteen. Pöytäkirjurin homma vaihtelee usein tuomarista riippuen; jotkut tuomarit ottavat istuntoon sihteerin lisäksi aina notaarin, jotkut tuomarit pitävät itse pöytäkirjaa ja toisinaan notaari ihan oikeasti pitää pöytäkirjaa.

Kahden kuukauden jälkeen notaari saa käsitellä ja ratkaista kansliassa summaarisia, hakemus- ja kiinteistöasioita. Sekä Kuopiossa että Äänekoskella työhön kuuluu tällöin lähinnä lainhuuto- ja kirjaamisjuttuja, pesänjakajan- ja selvittäjän hakemuksia kuolin- ja avioero’pesiin’, edunvalvontahakemuksia sekä liuta riidattomia velkomusasioita. Joissain käräjäoikeuksissa notaarit eivät ratkaise missään vaiheessa edunvalvonta-asioita ja toisissa taas ne tulevat auskultoinnin viimevaiheessa. Äänekosken ja Kuopion ‘ratkaiseva’ ero tässä hakemusasiavaiheessa on insolvenssiasiat; Kuopiossa notaarit käsittelevät velkajärjestelyitä, mutta eivät konkursseja ja Äänekoskella juuri päinvastoin.

Neljän kuukauden jälkeen notaari saa muun muassa tehdä ratkaisuja yksinkertaisissa riita-asioissa sekä toimia puheenjohtajana yhden tuomarin istunnossa hakemus-, rikos- ja sakonmuuntoasioissa. Lisäksi notaari voi istua puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa vähäisissä rikosasioissa sekä jäsenenä kolmen tuomarin kokoonpanossa siviiliasioissa. Tämän jälkeen toimivalta ei enää kasva, mutta osaaminen onneksi kasvaa. Oikeudenkäynnit ovat ehdottomasti auskultoinnin suola, vaikka siviili-istunnot ja kolmen tuomarin kokoonpanot ovatkin vielä kokematta.

Työn ohjaus ja opetus

Ensimmäisestä päivästä alkaen notaari saa Kuopiossa käteensä notaarin opintokirjan, jonka avulla seurataan notaarin työskentelyä aina viimeiseen työpäivään saakka. Opintokirjaan merkitään päivittäin ratkaistut asiat, istuntojen seuraamiset sekä sihteerinä toimimiset istunnoissa. Kuopiossa noudatetaan tutor-tuomarijärjestelmää. Jokaiselle notaarille on osoitettu tietty tuomari, jonka kanssa käydään läpi esimerkiksi hakemusasioita. Notaarin paras ohjaaja on ehdottomasti kuitenkin vanhempi notaari. Tieto käytännöistä välittyy parhaiten toiselle notaarille toisen kautta. Tosin vaikeammissa asioissa on usein käännyttävä kokeneimpien tuomarien tai tutor-tuomarin puoleen. Sekä Kuopiossa että Äänekoskella rikosjutut käydään läpi laamannin kanssa ennen istuntopäivää.

Äänekoskella työnohjaus ja opetus perustuu oma-aloitteisuuteen ja vanhempien notaarien opetukseen. Tuomareilla tuntuu aina olevan aikaa hukassa olevalle notaarille, eikä kynnystä avun pyytämiselle ole. Tässä metodissa on kuitenkin se ongelma, ettei oikeita kysymyksiä osaa aina edes kysyä ja niin voi jotain melko olennaistakin jäädä selvittämättä.

Niin Kuopiossa kuin Äänekoskellakin on tehty eräänlainen notaarien mallikansio, johon on koottu asiakirjamalleja tyypillisimmistä asioista. Mallikansiosta löytää helposti apua tavallisimpien juttujen perusteluihin. Kuopiossa on myös koottu eräänlaisia muistilistoja ns. kyöstejä, joista voi tarkastaa, mitä asioita on ehdottomasti huomioitava ennen asian ratkaisua.

Kuopion käräjäoikeuden erikoisuutena voidaan pitää kiinteistöpalaveria. Joka perjantaiaamu kiinteistökanslian henkilökunta, notaarit sekä muutama tuomari kokoontuvat kiinteistötuomarin johdolla ratkaisemaan viikon aikana ilmenneitä ongelmia kiinteistöasioissa. Nuorimman notaarin tehtävänä on pitää päiväkirjaa asioista ja päiväkirjoja onkin luettavana useammilta vuosilta. Palaverissa mietitään yhdessä ratkaisuja vaikeammille kiinteistökysymyksille, jotka usein nousevat esille Suonenjoen sivukansliasta.

Työtä tekemällä oppii. Ennen jokaista asiaa on tarkoin tutustuttava ja luettava, jotta uskaltaa allekirjoittaa tuomion tai päätöksen. Ohjausta omaan ratkaisutoimintaan antaa eri tuomarien istuntojen seuraaminen. Myös ylempien tuomioistuimien tuomioiden lukeminen on hyödyllistä, mutta useinkaan notaarille lankeavat rikosjutut eivät vaadi sen suurempia perusteluja, koska teot ovat usein jo esitutkinnassa myönnettyjä.

Työehdoista

Notaarin palkkaa voidaan työn vastuullisuuteen nähden pitää kehnona. Auskultointi voikin jäädä monelta pätevältä tuomarinalulta suorittamatta, koska palkka ei ole kilpailukykyinen yksityisen sektorin palkkatarjonnan kanssa. Muistettava tietenkin on, että kyseessä on harjoittelu, mutta silti notaarin palkka tuntuu pieneltä. Palkkatason vuoksi auskultointi olisikin hyvä suorittaa heti valmistumisen jälkeen, sillä opiskelijat ovat tottuneet tulemaan toimeen pienilläkin tuloilla. Toisaalta notaarin työtä helpottaa aikaisempi lakimiehen työkokemus, joten ei kannata jättää auskultoimatta pelkästään palkan ahdistuksesta.

Notaareilla ei ole virka-aikaa, vaan työajan sanelee tekemättä olevien töiden määrä. Sekä Kuopion että Äänekosken käräjäoikeudessa notaarin tehtävät ennättää hoitaa virka-ajalla. Se ei ole välttämättä mahdollista enää tulevaisuudessa, koska oikeusministeriö on päättänyt vähentää notaarien määrää ratkaisevasti. Vaikka notaarien määrä vähenee, niin rattijuopot jatkavat ajelemistaan. Kenenkähän ja missä ajassa oikeusministeriö on ajatellut ratkaisevan nämä yksinkertaiset rikos- ja riita-asiat, kun notaareita vähennetään 1.1.2006 lukien osassa käräjäoikeuksista jopa puoleen entisestä lukumäärästä?

Vuosilomia notaareille kertyy valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti, mutta lomapäivien myöntäminen auskultoinnin aikana vaihtelee suuresti eri käräjäoikeuksissa. Oikeusministeriön 1988 antamassa kirjeessä 802/00/88/OM on todettu, että tuomioistuinharjoittelun luonne huomioon ottaen notaareille ei yleensä tulisi myöntää ansaittuja lomapäiviä lomana vaan heille tulisi suorittaa ainoastaan lomakorvaus. Hovioikeuspresidenttien vuonna 1998 antaman suosituksen mukaan vuosilomaa on saanut sisältyä varatuomarin arvonimen myöntämisen edellytyksenä olevaan yhden vuoden pituiseen notaarikauteen enintään 12 arkipäivää, arkilauantait mukaan lukien.

Kuopiossa noudatetaan tätä vuoden 1998 suositusta. Tulkinnanvaraista tosin on, kuuluvatko sairauspoissaolot laskettuihin lomapäiviin. Joissakin käräjäoikeuksissa sairauspoissaolot nimittäin vähennetään suoraan lomapäivistä. Äänekoskella notaarit eivät pidä lomia, vaan virkasuhteen päättyessä notaarille maksetaan lomakorvaus 24 päivältä. Vapaiden pitäminen auskultoinnin aikana onnistuu virka-ajan vapautta soveltaen eli jos työt ovat hoidossa, voi notaari käyttää ‘tuomarin’harkintaansa ja neuvotella laamannin kanssa poissaolopäivästä. Äänekoskella sairaana oleminen on notaarillekin sallittua ilman, että sairauspoissaolot vähentäisivät maksettavaa lomakorvausta.

Auskultointi kokemuksena – joka juristin peruskoulu?

On selvää, että ilman auskultointiakin selviää lakimiehenä hengissä. Auskultointi antaa kuitenkin laajan ja perusteellisen kuvan siitä, minkälaisia ongelmia lakimiehen työssä tulee eteen. Notaarin tehtävässä törmää myös sellaisiin oikeudenaloihin, joita ei tiennyt olevan olemassakaan. Esimerkiksi kalastuksenvalvojan lupa ja siihen liittyvä vannominen ehdottomine forum-säännöksineen tuli täysin yllätyksenä nuorelle notaarille.

Viimeistään auskultoidessa lakimies oppii tekemään päätöksiä. Jahkailun maailmanmestareille ratkaisupakko tuo jotakin uutta elämään – kansliatuomioitakin saa miettiä vain kaksi viikkoa. Hattua on nostettava tuomareille, jotka joutuvat tekemään päätöksiä tilanteissa, joissa kukaan ei ole oikeassa. Ainakin notaarin elämää helpottaa hovioikeuksien olemassaolo. Tieto valitusmahdollisuudesta keventää sydäntä, kun ratkaistavana on fifty-sixty tapaus ja päätöspäivä lähenee.

Lakimiesliiton näkemyksiä auskultoinnista

Lakimiesliiton tuomioistuinharjoittelun kehittämistyöryhmä on pohtinut tuomioistuinharjoittelun kehittämistä vastaamaan tuomareiden ja muiden lakimiesten osaamiselle asetettuja kasvavia vaatimuksia. Lakimiesliitto katsoo myös, että ei ole tarkoituksenmukaista luoda uutta tuomarinkoulutusjärjestelmää vaan sitä tulisi kehittää nykyisen tuomioistuinharjoittelun pohjalta.

Liiton mielestä tuomioistuinharjoittelun tulee toimia yleisharjoitteluna ja mahdollisuus suorittaa auskultointi on tarjottava mahdollisimman monelle. Harjoittelun painopisteen on oltava käräjäoikeudessa, jossa harjoittelijalla on mahdollisuus saada kattavin yleiskuva yleisen tuomioistuimen perustoiminnoista ja lainkäytöstä sekä soveltaa parhaiten käytännössä tyyppitapauksiin peruskoulutuksessa oppimaansa.

Harjoittelumahdollisuus tulee laajentaa hallinto-oikeuteen siten, että osalla harjoittelijoista olisi mahdollisuus jatkaa harjoittelua hallinto-oikeudessa käräjäoikeuden jälkeen. Tämä lisäisi nuorten lakimiesten hallintolainkäytön tuntemusta sekä monipuolistaisi harjoittelua ja kokemustaustaa.

Harjoittelun sisältöä on kehitettävä edelleen koulutuksellisempaan suuntaan. Harjoittelun painopisteen tulee olla tuomarien avustamista tämän ohjauksessa. Keskeistä on käräjäoikeuden toimintaan perehtyminen, oikeudellisen ratkaisutoiminnan opettaminen sekä huomion kiinnittäminen prosessinjohdossa tarvittaviin taitoihin. Harjoittelun ohjausta on tehostettava nimeämällä tuomari notaarin henkilökohtaiseksi ohjaajaksi ja harjoitteluun on liitettävä arviointi. Lisäksi notaarille on laadittava harjoittelusuunnitelma.