Direktiivillä tasokkaampaa kuluttajansuojaa

Uudella kuluttajan oikeuksia koskevalla EU-­direktiivillä pyritään yhtenäistämään kuluttajansuojan ­tasoa erityisesti koti- ja etämyynnissä­. Sääntelyn yhdenmukaistamisen katsotaan helpottavan­ varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa. Oikeus­ministeriön asettama työryhmä on ryhtynyt valmistelemaan ehdotusta direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa.

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia Suomen kuluttajan­suojalainsäädäntöön. Elinkeinonharjoittajalle tulee ­velvollisuus antaa kuluttajalle nykyistä yksityiskohtaisemmat ­tiedot itsestään ja tarjottavasta hyödykkeestä sekä kaupan ­osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kuluttaja saa direktiivin perusteella nykyistä laajemmat oikeudet­ peruuttaa koti- tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen. Peruuttamistilanteessa kuluttajan on yleensä itse maksettava tavaran palauttamiskulut, joista nykyisin ­vastaa elinkeinonharjoittaja.

Lisäksi kotimyynnin määritelmä laajenee. Esimerkiksi remonttia koskevan sopimuksen tekeminen kuluttajan ­kotona on kotimyyntiä, vaikka elinkeinonharjoittaja menisi kuluttajan kotiin tämän pyynnöstä.

Verkkokaupan kustannusloukkuihin puututaan direktiivissä muun muassa siten, että maksuvelvollisuudesta ­tulee mainita ­tilauksen yhteydessä. Kuluttajan maksu­velvollisuus ei voi perustua niin sanottuihin ennalta rastittuihin ruutuihin.

Direktiivi on pääosin täysharmonisoiva eli jäsenmaat eivät saa omassa sääntelyssään poiketa siitä. Nykyisten direktiivien nojalla jäsenvaltioilla on ollut oikeus ylläpitää korkeampaa kuluttajan­suojan tasoa.

Direktiivin säännöksiä on ryhdyttävä soveltamaan koko EU:n alueella kesäkuussa 2014.