EACC – Etiopian välimiesmenettely- ja sovittelukeskus

Etiopian välimiesmenettely- ja sovittelukeskus (EACC) perustettiin 12.8.2003 ja se avattiin 7.8.2004 maan oikeusministeriön varaministerin ja korkeimman ­oikeuden varapuheenjohtajan läsnäollessa. Perustamisestaan lähtien EACC on vaikuttanut merkittävästi vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn (ADR eli alternative dispute resolution) edistämiseen ja tarjoamiseen Etiopiassa.

EACC pyrkii saavuttamaan tavoitteensa keskeisimpien ohjelmiensa eli ADR-palveluiden, tutkimustyön ja lainuudistuksen sekä julkisen valistustyön avulla.

Heikot rakenteet

EACC tarjoaa välimies- ja sovittelukoulutusta alan ammattilaisille sekä muille riidanratkaisuprosessiin mahdollisesti osallistuville. Yksi EACC:n toimista kulttuuristen sovittelumenettelyjen tukemiseksi on ollut yhteisön vanhimpien kouluttaminen, mikä auttaa näitä kehittämään omia riidanratkaisutaitojaan. EACC pyrkii tavoittamaan niin korkeassa asemassa olevat henkilöt kuin tavalliset ihmisetkin, jotta yhteisön tasapaino säilyy. EACC on esimerkiksi kouluttanut yhteisöllisten organisaatioiden (CBO eli community based organization) johtajia, jotta he pystyvät tarjoamaan sovittelupalvelua omalla seudullaan ja siten tukemaan EACC:n tavoitetta edistää oikeusjärjestyksen saatavuutta koko yhteisössä.

Etiopian yksityisoikeus sallii sovittelun ja välimiesmenettelyn epäviralliset käytännöt, mutta olemassa olevat rakenteet ovat kovin heikot. EACC on tiedostanut ongelman ja laatinut ADR-menettelystä lakiluonnoksen, joka on toimitettu oikeusministeriöön. EACC on ajanut ADR-lakiluonnoksen hyväksymistä alueen lainsäädäntöön.

Lakiluonnoksen laativat arvostetut etiopialaiset ADR-asiantuntijat ja se lähetettiin myös kommentoitavaksi ja jatkokehitettäväksi Stitt Feld Handy Groupille, joka on erittäin tunnettu kanadalainen ADR-alan toimija. Lopullinen versio toimitettiin oikeusministeriöön. Yhtenä lobbaustyön osana EACC järjesti työpajan, jonka tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta ja saada laki hyväksytyksi virallisena asetuksena. EACC halusi tiedottaa eri sidosryhmille lakiluonnoksen olemassaolosta ja saada tukea pyrkimykselleen uudistaa ADR-lainsäädäntöä lakiluonnoksen hyväksymisen avulla.

Kannatusta naisilta

Jos oikeusjärjestys halutaan tuoda ihmisten saataville, asian edistämiseksi on tehtävä töitä. Ainoastaan lakitekstiin tehtävät muutokset eivät tehoa, jos riidanratkaisumekanismit ovat riittämättömät. Vakiinnutetulla ADR-menettelyllä on huomattava merkitys oikeuden saatavuudelle.

Välimiesmenettelyssä välimies esimerkiksi rauhoittaa osapuolia ja saattaa myös puhua osapuolten kanssa erikseen sekä kannustaa oikeudenmukaiseen kompromissiin. Erityisesti naiset pitävät tätä prosessia hyvänä, sillä heidän äänensä jää miehiä useammin kuulematta.

Etiopialaiset naiset ovat miehiä huonommin koulutettuja ja heidän elintasonsa on alhaisempi. Naiset saattavat miehiä helpommin pelätä vastakkainasetteluun perustuvaa oikeusjärjestelmää, minkä lisäksi he ovat myös miehiä todennäköisemmin köyhiä eikä heillä ole varaa kalliisiin oikeudenkäynteihin.

Kulttuuriset tavat haasteena

Etiopia sijaitsee Afrikan sarvessa. Sen pinta-ala on yhteensä 1,1 miljoonaa neliökilometriä, joten se on Afrikan sarven maista toiseksi suurin Sudanin jälkeen. Kansakunta koostuu eri kielten, uskontojen ja kulttuurien kirjosta. Tämä tarkoittaa myös eroja kulttuurisissa tavoissa ja riidanratkaisumekanismeissa.

Etiopiassa on paljon perinteisiä riidanratkaisukeinoja. EACC toimiikin monella tavalla olemassa olevien kulttuuristen riidanratkaisumekanismien vahvistamiseksi maan eri osissa.

EACC tutkii parhaillaan Etiopian tapojen mukaisia riidanratkaisumekanismeja (CDRM eli customary dispute resolution mechanism) lisätäkseen ymmärrystä olemassa olevista malleista. Tutkimus on kaksivaiheinen, ja ensimmäinen kirja aiheesta on nyt valmis.

Etiopiassa käytetään useita CDRM-menettelyjä, mutta vain harvoja niistä on tutkittu. Siksi kattavalle tiedolle on tarvetta. CDRM-menettelyt ovat erittäin tärkeitä ryhmienvälisten ja -sisäisten riitojen ratkaisemisessa. Erityisen tärkeä osa niillä on tavallisten ihmisten keskuudessa, kuten vesi- ja laidunalueisiin, eläin­varkauksiin, rajakiistoihin ja verikostoihin liittyvissä jännitteissä. Virallisten lakien ja toimielinten käyttäminen riittää harvoin yksinään ratkaisemaan tällaisia konflikteja: niillä ei useinkaan onnistuta palauttamaan tulehtuneita suhteita ennalleen, ja laki ja järjestys palautuvatkin vain väliaikaisesti.

Jotta vaikutus olisi pitkäaikainen ja sopu yhteisössä säilyisi, on tärkeää vahvistaa olemassa olevia malleja ja niihin liittyviä kulttuurisia normeja. Ensimmäisen askeleen näiden mekanismien tukemisessa tulisi olla niiden ymmärtäminen. Tässä tarkoituksessa tehokas ja laaja tutkimus ­aiheesta on olennaisen tärkeää.

Yhteisönvanhimmat kehitystyössä

Epävirallisen oikeusjärjestyksen, kuten kulttuurisen riidanratkaisun, tunnustaminen ja käyttäminen on tärkeää, ja EACC tekeekin työtä tämän prosessin parantamiseksi ja vahvistamiseksi. EACC järjesti hiljattain työpajoja eri puolilla Etiopiaa saadakseen tietoa ja tukea yhteisönvanhimmilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta. Työpajoista saatiin paljon uutta tietoa, ja keskustelu niissä kävi vilkkaana. EACC:n sidosryhmät saivat kuulla työpajoissa tutkimuksen sisältöjä. Mukana oli myös yhteisönvanhimpia, jotka osallistuvat tutkimuksessa mainittuihin perinteisiin riidanratkaisumenettelyihin. He kertoivat työpajoissa omia mielipiteitään. Osa pystyi arvioimaan tutkimustuloksia kriittisesti, ja heidän panoksensa prosessille oli merkittävä.

EACC pyrkii edistämään ADR-menettelyn käyttöä ja kannustamaan opiskelijoita ammatinvalinnassaan järjestämällä vuosittain kansallisen välimiesmenettelyn harjoituskilpailun, johon kutsutaan yliopistoja eri puolelta Etiopiaa. Näillä kilpailuilla on merkittävä rooli ADR-tietoisuuden lisäämisessä.

EACC julkaisee myös vuosittain lehden välitystuomioista. Tämä lehti antaa tietoja ADR-menettelyllä ratkaistuista riidoista ja auttaa ennakkotapausten tavoin henkilöitä, jotka haluavat tutustua vastaaviin, ADR-menettelyllä ratkaistuihin riitoihin. Lehti on avuksi välimiesmenettelyyn osallistuvien asianajajien lisäksi alan tutkijoille ja muille ammattilaisille. Sitä käytetään myös koulutusmateriaalina yliopistoissa.

Yrityspäätösten perusteena

Etiopian kaltaisessa maassa kustannustehokkaalla ja aikaa säästävällä ADR-palvelulla on positiivinen kokonaisvaikutus maan talouteen ja kehitykseen. Se auttaa oikeusjärjestelmän kokonaiskehitystä, mutta vaikuttaa samalla myös maan talouskehitykseen. Aikoessaan perustaa toimipisteen tiettyyn maahan monet kansainväliset ja ulkomaiset yritykset selvittävät, onko kyseisessä maassa käytössä tehokasta riidanratkaisumekanismia, erityisesti ADR-menettelyä. Monet yritykset luopuvat suunnitelmastaan, jos edistynyttä mekanismia ei ole olemassa.

Suurten yritysten tapauksessa ADR auttaa paitsi välttämään turhia kuluja myös säilyttämään yrityksen hyvän maineen, sillä prosessi ja päätös voidaan pitää luottamuksellisina. Oikeudenkäynniltä ja siihen liittyviltä töiltä välttyminen säästää myös aikaa, joka voidaan käyttää johonkin hyödylliseen.