Edunvalvontaa, yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Julkiset oikeusavustajat r.y. toimii oikeusaputoimistoissa julkisia oikeusavustajantehtäviä hoitavien lakimiesten yhdyssiteenä työnantajaan sekä valvoo heidän ammatillisia etujaan.

Puheenjohtaja Arsi Rantasen mukaan Lakimiesliitto oli yhdistykselle luonnollinen valinta, koostuuhan sen jäsenistö pelkästään lakimiehistä, joita on mukana myös liiton valiokunnissa ja valtuuskunnassa.

Järjestö osallistuu Akavan ja JUKOn virkaehtosopimusneuvotteluihin sekä käy erillisneuvotteluja järjestely- ja samapalkkaeristä ja niiden jakamisesta oikeusministeriön kanssa.

– Työmarkkinakierroksesta riippuen yleiskorotuksen lisäksi on nykyisin jätetty tietty osa korotuksista erikseen paikallistasolla neuvoteltavaksi ja jaettavaksi. Näillä erillä on aikojen saatossa ollut eri nimiä, kuten valpas-rahaa, valpake-rahaa, samapalkka- ja järjestelyeriä, Rantanen kertoo.

– Edunvalvontatyö on laajalti julkisten oikeusavustajien etujen valvomista. Tätä työtä tehdään paitsi suoraan työnantajan ja yhdistyksen välillä myös Lakimiesliiton eri toimielimissä. Annamme pyynnöstä lausumia eduskunnalle – erityisesti lakivaliokunta pyytää usein lausumia lakiehdotuksista ja hallituksen esityksistä kutsuen tarvittaessa henkilökohtaisesti kuultavaksi.

Sotilaslakimiehet – Militärjurister ry on suunnattu puolustushallinnon ja sen sidosryhmien palveluksessa toimiville lakimiehille. Yhdistys on avoin muillekin sotilasjuridiikasta kiinnostuneille, kuten kriisinhallintatehtävissä palvelleille juristeille.

Yhdistyksen sihteerin Antti Lehmusjärven mukaan Lakimiesliitto on yhdistykselle tarpeellinen kattojärjestö, joka tarjoaa sekä koulutusta että muita tapahtumia.

– Etenkin edunvalvontakysymyksissä Lakimiesliiton rooli on keskeinen. Sen kautta on hoidettu myös puolustushallinnon juristien intressien puolustaminen, Lehmusjärvi kertoo.

Jäsenistölle järjestetään maanpuolustusjuridiikkaa käsitteleviä seminaaritilaisuuksia, joihin osallistuu alustajia puolustusvoimista sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhdistys osallistuu myös pohjoismaiseen sotilasjuridiseen yhteistyöhön.

Suomen Verolakimiehet ry:n jäsenistö koostuu Verohallinnon juridisissa tehtävissä toimivista esimiehistä ja asiantuntijoista.

– Osallistumme aktiivisesti Lakimiesliiton toimintaan valtuuskunnan ja valiokuntien kautta, puheenjohtaja Pasi Einola kertoo.

– Liiton hallituksessa olemme olleet varapaikalla; valtuuskunnassa yhdistystämme edustaa yksi jäsen. Olemme mukana useissa eri valiokunnissa ja osallistumme muun muassa julkisen sektorin valiokunnan ja keskuslakkotoimikunnan työskentelyyn. Erityisesti olemme tehneet yhteistyötä Hallintounioni ry:n kanssa.

Yhdistys järjestää toimialaansa liittyviä kokouksia, tekee esityksiä ja aloitteita viranomaisille, tukee julkaisutoimintaa sekä järjestää alustuksia ja esitelmiä. Verolakimiehet on jäsenyhdistyksenä myös Verohallinnon Akavalaiset ry:ssä.

– Neuvottelemme suoraan työnantajan kanssa edunvalvontaan liittyvistä asioista lukuun ottamatta virkaehtosopimusasioita, jotka hoidetaan JUKOn kautta. Olemme aktiivisesti mukana luottamusmiestoiminnassa, joten sitä kautta yhdistyksemme voi vaikuttaa myös VES- ja palkkausasioiden kehittämiseen.

Verohallinnon nykyisessä palkkausjärjestelmässä ammatillisen järjestäytymisen merkitys on käynyt entistä tärkeämmäksi. Palkkauksellisten erimielisyyksien käsittely ja eteenpäinvienti luottamusmiesorganisaation avulla on uudessa järjestelmässä rakennettu kokonaan työntekijöiden järjestäytymisen varaan.

– Yhdistyksemme edunvalvontatyö on viimeisten vuosien ajan keskittynyt

uuden palkkausjärjestelmän rakentamiseen. Tämä hyväksyttiin hallinnossamme joulukuussa 2005. Hallinnon akavalaisen henkilöstön palkkauksen ja aseman kehittäminen on ollut ja tulee jatkossakin olemaan toimintamme keskeisenä painopisteenä.

Tullilaitoksen Lakimiehet r.y:n tarkoituksena on edunvalvonnan lisäksi tarjota jäsenilleen yhteinen kanava, jonka avulla voidaan tiivistää sisäistä viestintää sekä vuorovaikutusta ulkoisiin sidosryhmiin.

Puheenjohtaja Elise Luovulan mukaan ajatus tullin juristien yhteistyöelimen perustamisesta vuonna 1958 oli seurausta tavoitteesta vahvistaa tullin lakimiesten yhteisöllisyyttä sekä lisätä ja kehittää tullijuridista tietämystä.

Yleisen edunvalvonnan lisäksi yhdistys ylläpitää ja kehittää lakimiesten arvostusta tullilaitoksessa osana Tullin akavalaista yhteistyöryhmää.

– Jäsenistön edunvalvontaan osallistumme JUKOn kautta. Lakimiesliittoon kuulumme pääasiassa kehittääksemme lakimiesidentiteettiämme sekä pitääksemme yhteyttä muissa lakimiesammateissa toimiviin kollegoihin. Myös uuden palkkausjärjestelmän valmistelussa olemme olleet vahvasti mukana.

Yhdistys järjestää ammattikunnan yhteishenkeä kohottavia yhteisiä teematapahtumia, osallistuu Lakimiespäiville sekä tekee vuosittain vierailuja lakimiehiä kiinnostaviin kohteisiin.

 

Hallinto ja julkinen sektori

Muut julkisen sektorin järjestöt
• Julkiset oikeusavustajat
• Sotilaslakimiehet
• Suomen Verolakimiehet
• Tullilaitoksen Lakimiehet

Yksityinen sektori
• Suomen Asianajajaliitto
• Pankkilakimiehet
• Rahoitusyhtiöiden lakimiehet
• Suomen Vakuutuslakimiesten Yhdistys
• Yksityisalojen Lakimiehet

Identiteettiyhdistykset
• Naisjuristit
• Nuoret Lakimiehet

Opiskelijajärjestöt
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Artikla
• Juristklubben Codex
• Justus
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex
• Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä

Tieteelliset (LMU 1/2010)
• Suomalainen Lakimiesyhdistys
Juridiska Föreningen i Finland
– Suomen Lainopillinen yhdistys

Tuomarit (LMU 2/2010)
• Hallinto-oikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys r.y.
• Käräjäoikeustuomarit r.y.
• Suomen Erityistuomarit r.y.
• Suomen hovioikeustuomarit r.y.
• Korkeimpien oikeuksien virkamiehet r.y.

PUSH (LMU 3/2010)
• Poliisilakimiehet
• Suomen Henkikirjoittajayhdistys
• Suomen Kihlakunnanvoudit
• Suomen Nimismiesyhdistys
• Suomen Syyttäjäyhdistys

Hallinto ja julkinen sektori (LMU 4/2010)
Hallinnon puolesta
• Hallintolakimiehet
• Läänin- ja aluehallinnon lakimiehet
• Vara- ja Oikeusnotaariliitto