Etätyön määrä arvioitua pienempi

Juristit ovat ammattikunta, joka tyypillisesti tekee paljon etätyötä ja käyttää hyväkseen nykyteknologian tuomia etätyömahdollisuuksia. Vai tekeekö ja käyttääkö sittenkään? Lakimiesliitto tutki asiaa viimeisimmässä palkka- ja työmarkkinatutkimuksessaan.

Tutkimuksen vastaajista runsaat 50 prosenttia kertoi etätyön soveltuvan omiin työtehtäviinsä erinomaisesti tai hyvin. Yliopistoissa luku oli korkea, lähes 80 prosenttia. Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen ei pidä lukua yllättävänä.

– Yliopistoilla on laajasti käytössä kokonaistyöaika, jota työnantaja ei valvo työaikalain tarkoittamalla tavalla. Suurin osa lakimiesliittolaisista kuuluu tämän kokonaistyöajan piiriin. Näin ollen he pystyvät melko vapaasti päättämään työntekopaikastaan ja työaikansa jaksottamisesta, Venäläinen kertoo.

Lakimiehet tekevät vähemmän etätyötä kuin oli ajateltu.

Lakimiesliiton edunvalvontayksikön johtaja Taru Turunen piti tutkimuksen etätyövastauksia monilta osin odotettuina, mutta yllätyksiäkin tuli.

– Etätyötä tehdään vastauksien mukaan vähemmän kuin mitä olimme ajatelleet ja yleisistä keskusteluista asian ympärillä ymmärtäneet.

Yksityisen sektorin vastaajista 32 prosenttia ja julkisen sektorin vastaajista peräti 46 prosenttia ei tee lainkaan etätyötä. Kaikista vastaajista yliopistot pois luettuina yli 70 prosenttia ilmoittaa tekevänsä maksimissaan kaksi etätyöpäivää kuukaudessa.

– Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että lakimiehen asiantuntijatyö edellyttää usein sellaista henkilökohtaista kontaktia, keskustelua ja paikallaoloa, mitä etätyöskentelyllä ei pystytä korvaamaan. Etätyönä tehdään sitten kotoa käsin ehkä joitakin muistioita, lausuntoja tai muita rauhallista tilaa vaativia tehtäviä, Turunen arvelee.

Kirsi Venäläinen kertoo, että etenkin valtiolla on virastokohtaiset määräyk­set siitä, kuinka monta etätyöpäivää saa esimerkiksi viikossa olla.

– Suurimmalla osalla virastoista se on yksi tai korkeintaan kaksi etätyöpäivää viikossa. On tietysti yksittäis­tapauksia, joissa voi tehdä jopa yli puolet työajasta etätyönä, mutta ne ovat harvinaisia, kuten tutkimusaineistokin osoittaa.

Paneudu keskusjärjestön suosituksiin

Läheskään kaikilla työpaikoilla ei ole henkilöstösäännön tai muun virallisen dokumentin tasolla sovittu etätyöhön liittyvistä asioista. Julkisen sektorin vastaajista 44 prosenttia ja yksityisen sektorin vastaajista vain 27 prosenttia ilmoittaa, että henkilöstösäännössä tai vastaavassa on sovittu etätyön tekemisestä. Yksityisellä sektorilla 26 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että mitään sovittua järjestelyä eli edes henkilökohtaisen tapauskohtaisen sopimisen järjestelmää ei ole. Julkisella sektorilla vastaava luku on 17 prosenttia.

– Liittona suosittelemme jäsenillemme aina paneutumista työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisiin suosituksiin etätyöstä. Helposti ne löytyvät ainakin Akavan kotisivuilta, Taru Turunen kertoo.

Yliopistot pois lukien noin 70 prosenttia vastaajista kertoo työnantajan vastaavan etätyön tekemiseen tarvittavien työvälineiden hankinnasta, asentamisesta ja huollosta. Yliopistolla näin on vain runsaan 40 prosentin vastaajista kohdalla.

– Minusta on hieman yllättävää, että näin iso osa kaikista vastaajista joutuu itse vastaamaan etätyövälineistään, Turunen sanoo.

Yksityisellä sektorilla ja yliopistoissa lähes 80 prosenttia vastaajista saa käyttää työnantajan hankkimaa tietokonetta myös muiden kuin työtehtävien hoitamiseen. Julkisella sektorilla näin on vain 45 prosentin vastaajista kohdalla.

– Esimerkiksi valtiolla on oikeushallinnon puolella tarkasti suojellut tietoverkot. Lisäksi valtiolla on paljon erilaisia omia tietojärjestelmiä. Tietosuojakysymysten takia työnantajan tietokoneen käyttäminen muihin kuin työtehtäviin on valtiolla merkittävästi rajoitetumpaa kuin yksityisellä sektorilla, Kirsi Venäläinen kertoo.

Turunen ja Venäläinen uskovat, että parhaimmillaan etätyömahdollisuuksien tarjoaminen lisää lakimiesten työn tehokkuutta ja joustavuutta, edistää työssä jaksamista sekä helpottaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

– Tehokkaan etätyön edellytys ovat luonnollisesti työnantajan hankkimat kunnon työvälineet. Tämän lisäksi kannattaa sopia selkeästi etätyön tekemisen pelisäännöistä, niin asiasta ei tule ongelmia työnantajan ja työntekijän välillä, Taru Turunen toteaa.