Ett tvåspråkigt rättsväsende förutsätter en tvåspråkig juristutbildning

En svenskspråkig juristutbildning av god kvalitet är en oumbärlig förutsättning för att det finska myndighets- och domstolsväsendet även i framtiden ska kunna fungera på de båda inhemska språken. Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som utbildar svenskkunniga juris magistrar. Årligen antas cirka 34 studerande via det svenskspråkiga inträdesprovet till Helsingfors universitet, varav 22 studerande till Helsingfors och 12 till enheten i Vasa.  

Flera nyheter inom den svenskspråkiga undervisningen

Den svenskspråkiga undervisningen förverkligas genom föreläsningsserier, övningsseminarier och projekt. En stor del av den svenskspråkiga undervisningen är koncentrerad till början av det första studieåret, varefter det hålls svenskspråkig undervisning inom de ämnen där en svenskkunnig professor eller lektor har möjlighet att göra det.

Ett välkommet inslag är den tvåspråkiga examen, som satte igång som ett pilotprojekt hösten 2013 i Helsingfors. I och med den tvåspråkiga examen kan studerande utexamineras med intyg på uppnådda professionella kunskaper i de båda inhemska språken. För detta intyg förutsätts att man avlägger en tredjedel av sina studier på det andra inhemska språket. I och med den tvåspråkiga notarieexamen har intresset för den svenskspråkiga undervisningen vid fakulteten i Helsingfors ökat. Antalet studerande på de svenskspråkiga föreläsningarna har ökat och fakulteten strävar till att ordna allt fler föreläsningsserier på svenska.

Fastän svenskspråkiga föreläsningsserier finns tillgängliga, är tentamenslitteraturen i huvudregel finskspråkig – år 2014 fanns mindre än 10 procent av de obligatoriska tentamensfordringarna tillgängliga på svenska. Bristen på svenskspråkig rättslitteratur har dock sedermera uppmärksammats och förbättring kan redan skönjas – ett stort framsteg inom området är den nya publikationsserien Fiducia, inom ramen för vilken det utges juridiska grundverk på svenska. Juridiska föreningen i Finland står som huvudman för publikationsserien vars syfte är att stödja den tvåspråkiga juristutbildningen.

Finns utrymme för förbättring

En av de stora bristerna i den svenskspråkiga utbildningen vid fakulteten i Helsingfors är den otillräckliga svenskspråkiga undervisningen inom flera ämneshelheter. Det finns obligatoriska ämnen i vilka det inte överhuvudtaget ordnas någon svenskspråkig undervisning. Detta medför ett stort hinder för inlärningen av den juridiska vokabulären inom ifrågavarande rättsområde. För dem som avlägger tvåspråkig examen utgör frånvaron av regelbunden svenskspråkig undervisning ett hinder för bemästrande av språket i den grad som det krävs i yrkeslivet. Utöver detta är frånvaron av svenskspråkig rättslitteratur, som ovan framkommit, ett ytterligare problem i den tvåspråkiga undervisningen.

Svenskspråkig undervisning och litteratur i tentamensfordringarna inom varje ämneshelhet är krav för en svenskspråkig juristbildning av god kvalitet. Många framsteg har gjorts den senaste tiden och förhoppningsvis kommer utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen att vara i fokus även framöver. 

Tillräcklig svenskspråkig undervisning och rättslitteratur är två förutsättningar som är nödvändiga för ett fungerande tvåspråkigt rättsväsende; ifall dessa förutsättningar inte uppfylls riskerar det finländska rättsväsendet att bli endast skenbart tvåspråkigt.

Text: Evalena Böling, Karin Cederlöf och Eino Rautanen