Eurooppa-tason vaikuttamista etätöihin

Eurooppa-tason työmarkkinajärjestöt neuvottelevat sitovista sopimuksista, jotka voidaan vahvistaa direktiiveiksi. Sopimuksia on vahvistettu aiemmin useilla eri osa-alueilla, kuten osa-aikatyö, määräaikaisuudet ja vanhempainvapaat.

Akava, jonka jäsenliitto Juristiliitto on, on vahvasti edustettuna Euroopan ammattiliittojen keskusjärjestössä ETUCissa. ETUC toimii neuvotteluosapuolena Euroopan tasolla, ja Akava, SAK ja STTK ovat sen jäseniä. Näiden edustajana nyt meneillään olevissa neuvotteluissa toimii Juristiliiton työelämäasioiden johtaja Jaana Meklin.

ETUC edustaa ammattiliittoja ja niiden jäseniä eri puolilla Eurooppaa ja pyrkii edistämään työntekijöiden oikeuksia, työolojen parantamista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. ETUC toimii yhteistyössä muiden työmarkkinaosapuolten, kuten työnantajajärjestöjen ja Euroopan komission, kanssa. Sen tavoitteena on vaikuttaa työelämän kehitykseen ja työelämäpolitiikkaan Euroopassa.

Parhaillaan eurooppalaiset ammattiliitot pyrkivät ETUCin kautta neuvottelemaan sopimuksen, jolla voitaisiin vahvistaa direktiivi etätyöstä ja oikeudesta irtautua työstä. Moni EU-maa on jo luonut omaa lainsäädäntöään etätyöstä. Eurooppalaiset ammattijärjestöt kokevat silti tärkeäksi sen, että säätely kattaisi koko Euroopan.

Useimmat liiton jäsenet tekevät etätyötä, ja vaativa asiantuntijatyö vaatii monesti myös työntekoa työajan ulkopuolella.

Säätely hyödyttäisi suoraan myös Juristiliiton jäseniä, sillä useimmat liiton jäsenet tekevät etätyötä, ja vaativa asiantuntijatyö vaatii monesti myös työntekoa työajan ulkopuolella. Liitto on aiemminkin tehnyt työtä työaikojen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteiden ratkaisemiseksi.

Sitova sopimus tarvitaan

Ay-kattojärjestö ETUC ja eurooppalaiset liike-elämän työnantajajärjestöt sopivat kesällä 2022 työohjelmasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua varten vuosille 2022–2024. Tulevan sopimuksen pitäisi sisältää oikeudellisesti sitovia toimenpiteitä muun muassa etätyön ja työntekijöiden irtautumisoikeuden sääntelemiseksi Euroopan tasolla. Osapuolet toivovat, että sopimus muutettaisiin direktiiviksi.

Työohjelman hyväksymisen jälkeen ETUC päätti neuvottelumandaatista. Samalla kansalliset jäsenjärjestöt hyväksyivät neuvottelumandaatin kansallisella tasolla. Juristiliiton Jaana Meklin sai mandaatin osallistua neuvotteluihin suomalaisten järjestöjen edustajana.

Etätyö ja oikeus irtautua työstä tapetilla

Neuvotteluprosessi alkoi vuoden 2022 lokakuussa. Normaalisti neuvotteluaika on yhdeksän kuukautta, mutta komissiolta on mahdollista pyytää lisäaikaa. Tällä kertaa lisäaikaa tarvittiin, ja viimeinen neuvottelupäivä on näillä näkymin syyskuussa.

Koko neuvotteludelegaatio kokoontui kuukausittain. Juristiliiton Meklin osallistui tapaamisiin ja piti samalla myös palkansaajakeskusjärjestöt ajan tasalla neuvottelutilanteesta. Lisäksi erilliset luonnosteluryhmät kokoontuivat tapaamisten välillä.

Neuvottelupöydissä käsiteltiin muun muassa oikeutta irtautua työstä.

Neuvottelupöydissä käsiteltiin muun muassa seuraavia teemoja: etätyön määritelmä, etätyön luonne, työn organisointi, työturvallisuus sekä oikeus irtautua työstä.

Tavoitteena sitova sopimus – ja parempi työelämä

Neuvotteluiden tavoite oli sitova sopimus, joka vahvistetaan direktiiviksi. Tässä vaiheessa neuvottelutulos ei ole vielä valmis. Jos sellainen saavutetaan, se pitää vielä hyväksyä sekä ETUCin että työantajien järjestöissä, ennen kuin selviää, syntyykö sopimuksesta direktiivi.