Eurooppalaisesta selvityksestä lisätietoa työaikakeskusteluun

työmarkkinoiden keskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että kansainvälinen ja eurooppalainen näkökulma on mukana työaikoja koskevassa keskustelussa. Työajoissa ja työaikajärjestelyissä on nähtävissä kansainvälisiä trendejä, joissa on hyödyllistä tunnistaa myös Suomen tilanne verrattuna muihin maihin.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) on kartoittanut tiedusteluissaan sekä Suomen että muiden EU-maiden tilannetta. Sen toteuttamissa kyselytutkimuksissa on selvitetty muun muas­sa työaikojen pituutta, erilaisia työaikajärjestelyjä ja niiden yleisyyttä, työajan käyttöön ja sisältöön liittyviä kysymyksiä sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Työajat ovat viime vuosikymmenen ­aikana monipuolistuneet kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa. Toisaalta eri maiden välillä on suuria eroja, jotka johtuvat muun muassa työmarkkinajärjestelmien eroista samoin kuin kulttuurisista eroista.  

Säätiön kyselytutkimuksista elinolotutkimuksen ja työolotutkimuksen tiedot perustuvat kansalaisten ja palkansaajien vastauksiin, yritystutkimuksen tiedot yritysten henkilöstöjohdon ja luottamushenkilöiden vastauksiin.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä on toiminut 20 vuoden ajan järjestöjen yhteisenä elimenä. Sen tehtävänä on seurata ja arvioida työaikojen ja työaikajärjestelyjen kehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Työryhmä on laatinut näistä aiheista yhteisiä kannanottoja ja selvityksiä. Työryhmän tehtäviin kuuluu myös työaikojen kansainvälinen seuranta