Eurooppayhtiö kiihdyttää jäsenvaltioiden kilpailua

Eurooppayhtiö kiihdyttää jäsenvaltioiden kilpailua

Lokakuussa käyttöön tuleva eurooppayhtiömuoto antaa yrityksille mahdollisuuden vaihtaa kotipaikkaansa purkautumatta toiseen ETA-valtioon ja lisää näin jäsen-valtioiden välistä kilpailua yrityksistä. Muutoin uuden yhtiömuodon välittömät vaikutukset ovat vähäiset. Sääntelyoptioiden avulla jäsenvaltiot voivat muokata eurooppayhtiön vastaamaan pitkälti kansallista julkista osakeyhtiötä.

Eurooppayhtiötä (SE) koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 8.10.2004. Eurooppayhtiömuoto perustuu EU:n neuvoston asetukseen (2157/2001, SE-asetus), eurooppayhtiölakiin (SEL, 742/2004), osakeyhtiölakiin ja muuhun julkista osakeyhtiötä koskevaan lainsäädäntöön1. SE:n hallinnon järjestämisessä on otettava huomioon samaan aikaan voimaan tuleva laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (758/2004).

SE-asetuksen sisältö

SE-asetuksen yksityiskohtainen sääntely koskee lähinnä SE:n perustamista ja rekisteröintiä, SE:n kotipaikan siirtoa toiseen ETA-valtioon, SE:n muuttamista kansalliseksi julkiseksi osakeyhtiöksi ja SE:n purkamista. Lisäksi asetuksessa on lainvalintasääntöjä ja ”puitesäännöksiä” SE:n hallinnosta ja yhtiökokouksesta, tilinpäätöksestä, selvitystilasta ja konkurssista.

Perustamisen jälkeen SE:hen sovelletaan käytännössä pääosin sen kotipaikan julkisia osakeyhtiöitä koskevaa yhtiölainsäädäntöä. Toiminnan aikana SE:llä on muutenkin yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan julkisella osakeyhtiöllä. Merkittävin ero kansalliseen julkiseen osakeyhtiöön verrattuna on se, että SE voi purkautumatta siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon.

Suomen kannalta merkityksetön, mutta joidenkin muiden valtioiden kannalta ainakin periaatteessa merkittävä ero on myös se, että SE voi aina valita yksiportaisen (hallitus) tai kaksiportaisen (johtokunta ja hallintoneuvosto) hallintomallin, vaikka kansalliselle julkiselle osakeyhtiölle sallittaisiin vain toinen näistä.

SEL:ssa täydentävät säännökset

SE-asetus on sellaisenaan voimassa Suomessa ja muissa ETA-valtioissa. Asetuksen mukaan Suomen ja muiden ETA-valtioiden kansalliseen lakiin voidaan sisällyttää SE:tä koskevia erityissäännöksiä vain asetuksen lainvalintasäännösten ja asetuksesta ilmenevien sääntelyvaltuutusten rajoissa.

SEL:ssa on SE-asetusta täydentävät kansalliset säännökset SE:n perustamisesta, rekisteröinnistä, rekisteri- ja muista viranomaisista, vähemmistöosakkaiden ja velkojien suojasta yhtiön perustamisen ja kotipaikan siirron yhteydessä, SE:n selvitystilasta ja purkamisesta sekä vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta. SE:n ja sen perustajana olevan suomalaisen yhtiön harjoittamaa luvanvaraista rahoitus- ja vakuutuselinkeinoa koskevan erityislainsäädännön mukaan SE:n perustamista sulautumisen kautta säännellään pääosin kansallisia yritysjärjestelyitä vastaavalla tavalla. Sama koskee rahoitus- tai vakuutusalalla toimivan suomalaisen SE:n kotipaikan siirtämistä toiseen ETA-valtioon.

SE voidaan perustaa viidellä eri tavalla oikeushenkilöiden toimesta. Luonnolliset henkilöt eivät voi olla perustajina. SE voidaan perustaa esimerkiksi siten, että

– vähintään kaksi eri jäsenvaltioihin rekisteröityä julkista osakeyhtiötä sulautuu jonkin perustajayhtiön kotivaltiossa tai muussa ETA-valtiossa rekisteröitäväksi SE:ksi tai siten, että

– ETA-valtiosta oleva julkinen osakeyhtiö, jolla on ollut vähintään kahden vuoden ajan tytäryhtiö toisessa ETA-valtiossa, muutetaan SE:ksi.

Sääntelyoptioilla SE vastaamaan Oyj:tä

Asetuksessa jäsenvaltioille on annettu noin 30 sääntelyoptiota tiettyjen yksityiskohtaisten säännösten osalta. Käytännössä Suomessa ja yleensä muissakin ETA-valtioissa tavoitteena on optioiden käyttäminen siten, että SE vastaa mahdollisimman pitkälti kansallista julkista osakeyhtiötä. Esimerkiksi SEL:n mukaan

– SE rekisteröidään Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kaupparekisteriin ja muidenkin viranomaisten toimivalta SE:hen liittyvissä asioissa vastaa osakeyhtiöihin sovellettavia säännöksiä

– SE:llä on oltava toimitusjohtaja

– SE:n hallitukseen, johtokuntaan ja hallintoneuvostoon sovelletaan lähtökohtaisesti OYL:n säännöksiä hallituksesta ja hallintoneuvostosta

– SE:hen sulautumista vastustavalla sulautuvan suomalaisen yhtiön osakkaalla on oikeus vaatia lunastusta vastaavalla tavalla kuin OYL:n mukaisessa sulautumisessa

– Suomalaisen SE:n kotipaikan siirtämistä vastustavalla osakkaalla on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista vastaavalla tavalla kuin sulautumisessa

– SE:n sulautumisperustamisen ja kotipaikan siirron yhteydessä suomalaisen yhtiön velkojien suojaan sovelletaan vastaavia säännöksiä kuin kansallisessa sulautumisessa.

EU-verosääntelyn valmistelu jatkuu

Yritysjärjestelyitä koskevaa verodirektiiviä (90/434/ETY) on ehdotettu muutettavaksi siten, että direktiiviä sovellettaisiin nimenomaisesti myös SE:n perustamiseen sulautumalla ja yhtiön kotipaikan siirtämiseen toiseen valtioon (KOM (2003) 613 lopullinen). Myös eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin (90/435/ETY) soveltamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi siten, että se koskisi nimenomaisesti SE:tä (KOM (2003) 462 lopullinen). Tavoitteena on, että muutokset hyväksytään 1.1.2005 mennessä. Kotipaikan siirtoa lukuun ottamatta muutoksissa lienee kysymys lähinnä SE-asetuksella luodun oikeustilan kodifioinnista.

Helpottaa rajat ylittäviä rakennejärjestelyitä

Perustamalla SE:n useassa valtiossa toimivat osakeyhtiöt voivat luopua konsernirakenteesta ja siten vähentää hallintokulujaan. Tästä hyötyvät erityisesti luvanvaraista rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavat suuret yritykset. Konsernirakenteesta luopuminen helpottaa myös pääoman käytön tehostamista.

Mahdollisuus SE:n kotipaikan siirtämiseen lisää jäsenvaltioiden välistä kilpailua yrityksistä ja vaikuttaa osaltaan siihen, miten kotipaikan perusteella määräytyvää lainsäädäntöä kehitetään erityisesti yhtiö-, vero- ja työoikeuden alalla kansallisesti ja EU-tasolla. Verotuskäytännön selventämiseen on ilmeisesti tarvetta esimerkiksi Suomeen tai toiseen jäsenvaltioon muodostuvan kiinteän toimipaikan osalta.

Eurooppayhtiömuodon vuoksi voi syntyä tarve yhdenmukaistaa eri jäsenvaltioiden kansallista talletussuojaa ja sijoittajien korvausjärjestelmiä. Valtiovarainministeriön johdolla selvitetään parhaillaan, onko syytä ryhtyä lainsäädäntötoimiin korvausjärjestelmien kehittämiseksi. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön johdolla selvitetään, tarvitaanko erityissääntelyä sitä tilannetta varten, että lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö muuttuu SE:ksi ja siirtää kotipaikkansa toiseen valtioon.

Sijoittajien asema ennallaan

Eurooppayhtiömuodolla ei ole välittömiä vaikutuksia osakkaiden ja muiden sijoittajien asemaan, koska näiden oikeudet yhtiön perustamisessa ja kotipaikan siirrossa turvataan vastaavalla tavalla kuin OYL:n mukaisessa sulautumisessa. Yhtiön sulautuminen tai kotipaikan siirtäminen toiseen valtioon voi kuitenkin lisätä olennaisesti henkilöosakkaiden maksettavaksi tulevia osakkeiden säilytyskuluja.

Eurooppayhtiömuodolla ei ole yleensä välittömiä taloudellisia vaikutuksia suomalaisten yhtiöiden henkilöstön kannalta. Eurooppayhtiömuodon käyttäminen ei lähtökohtaisesti heikennä suomalaisten työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua yhtiön hallintoon verrattuna voimassa olevaan henkilöstön edustamista koskevaan sääntelyyn.

Eurooppayhtiömuodon käyttöönotolla ei ole välittömiä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Mahdollisuus yhtiön kotivaltion vaihtamiseen voi lisätä jäsenvaltioiden välistä kilpailua yrityksistä myös yritysverotuksen avulla. Rajat ylittävien sulautumisien ja kotipaikan siirron yleistyminen voi osaltaan heikentää verovalvonnan tasoa, jos tilanteeseen ei puututa EU-tasolla.

EU:n neuvoston työryhmässä on käsiteltävänä direktiiviehdotus pääomayhtiöiden rajatylittävistä sulautumisista (KOM (2003) 703 lopullinen). Suomessa direktiivin soveltamisalaan kuuluisivat ainakin yksityiset ja julkiset osakeyhtiöt. Ehdotuksen mukaan rajat ylittävään sulautumiseen sovellettaisiin pääosin kansallisia sulautumissäännöksiä. Jos direktiiviehdotus hyväksytään lähiaikoina, se vähentää olennaisesti SE-htiömuodon merkitystä.

Jyrki Jauhiainen

Kirjoittaja on oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos. Hän on vastannut Suomen kansallisen eurooppayhtiölainsäädännön valmistelusta.

1 Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä (OM 2003:9) ehdotettiin SE-asetusta täydentävää yhtiö- ja kaupparekisterilainsäädäntöä. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot 50:ltä eri taholta. Lausunnonantajat pitivät ehdotusta huolellisesti valmisteluna ja sille asetetut tavoitteet täyttävänä. Lausunnonantajat kannattivat sitä, että SE-asetusta täydentävät ja siitä poikkeavat säännökset vastaavat sisällöltään mahdollisimman pitkälti voimassa olevia julkisia osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä.

Yritysjärjestelyt ja työntekijöiden asema

Yritysjärjestelynormistossa on tunnistettavissa kaksi kehitysvaihetta. Ensimmäiseen kuuluvat kansallisen tason toimenpiteitä koskeva normisto, mm. sulautumista ja jakautumista koskevat direktiivit, liikkeenluovutusdirektiivi ja näitä koskeva kansallinen lainsäädäntö. Tällä alueella yhtiö- ja työoikeudessa on pyritty tasapainottamaan yritysten ja työntekijöiden intressejä. Normiston välillä voi puhua tasapainotilasta.

Sääntelyn toinen vaihe koskee rajat ylittäviä toimenpiteitä. Eurooppayhtiö ja 18.8.2006 mahdollistuva Eurooppaosuuskunta osallistumisjärjestelmädirektiiveineen ja parhaillaan implementoitavana oleva julkisia ostotarjouksia koskeva direktiivi toimivat EU-tasolla. Lainsäädäntö antaa yrityksille kustannustehokkaita välineitä rajat ylittäviin yritysjärjestelyihin. Työntekijöiden näkökulmasta kyse on tiedottamista ja kuulemista, joihin ei liity työsuhdetta turvaavia tai vastaista työllistymistä edistäviä piirteitä. Kun osallistumisoikeudet ovat työsuhteen jatkuvuuteen tähtääviin oikeuksiin verrattuna heikompia, ei yhtiö- ja työoikeuden välillä välttämättä vallitse tasapaino.

On huomattava, että EU:n rajat ylittäviä yritysjärjestelyjä koskevasta yhtiöoikeudellisesta lainsäädännöstä riippumatta EU:n ulkopuolisia maita koskevat yritysjärjestelyt ovat jatkossakin mahdollisia vain verotuksellisin menettelyin. Yhteisön verotuslainsäädännössä ei käytännössä ole työoikeusulottuvuutta.

Yhteisölainsäädännössä työntekijöiden suojelunäkökulmasta liikkeenluovutusdirektiivi on kehittynyt alue, pitkälti EY- tuomioistuimen ansiosta. Direktiivi mahdollistaa irtisanomiset taloudellisista, tuotannollisista tai organisatorisista syistä, mutta myös edullisemmat säädökset ja työehtomääräykset. Maamme ulkopuolisella EU-alueella lakisääteiset erokorvaukset ja sosiaalisuunnitelmat ovat tavanomaisia.

Liikkeenluovutusdirektiivin kehittämistä tai jonkin muun yhteisötason normiston säätämistä ja kansallisten säädösten kehittämistä em. suuntaan voi pitää perusteltuna yritysjärjestelyjen määrällisen kasvun vuoksi tilanteissa, joissa on ns. rajat ylittävä ulottuvuus, ja jotka usein johtavat työpaikan menetyksiin taloudellis-tuotannollisista syistä. Normiston tulisi kattaa myös julkisia ostotarjouksia koskevan direktiivin piirissä olevat toimenpiteet.

Työntekijöiden näkökulmasta merkittävää on vastaisten työllisyysmahdollisuuksien turvaaminen taloudellis-tuotannollisten irtisanomisten yhteydessä. Perusteltuna voi pitää myös työnantajan koulutusvelvoitteiden laajentamista näissä tilanteissa.

Helena Lamponen
LL.M., varatuomari

Artikkeli perustuu kirjoittajan LL.M.-opinnäytetyöhön ”Company Reconstruction and the Status of the Employees”, josta käyvät ilmi käytetyt lähteet.

 

Elcoteq edelläkävijä Suomessa

Elektroniikan sopimusvalmistaja Elcoteq suunnittelee muuttumista Eurooppayhtiöksi ensimmäisten suomalaisyritysten joukossa. Selvitykset aloitettiin jo viime vuonna.

– Haluamme profiloitua globaaliksi yritykseksi, jolla on eurooppalaiset juuret. Meillä ei ole syytä korostaa suomalaisuuttamme, vaikka yhtiön johto suureksi osaksi suomalainen onkin. Yleiseurooppalainen identiteetti on tarpeen siksikin, että suurin osa työntekijöistämme on muualla kuin Suomessa, projektipäällikkö Minna Aila sanoo.

Eurooppa-yhtiöksi muuttuminen sopii Elcoteqille siksikin, että yhtiö on ennenkin halunnut olla rohkea edelläkävijä. Toinen syy on kilpailutilanne: Elcoteq on alallaan ainoa muunmaalainen lähes parinkymmenen amerikkalaisyrityksen joukossa, ja yhtiön osake on kilpailijoihin verrattuna aliarvostettu. Yhtiössä on pohdittu, onko hinnassa syrjäisestä kotimaasta johtuva alennus.

Ensimmäisessä vaiheessa Elcoteqin on tarkoitus muuttaa suomalainen julkinen osakeyhtiönsä Eurooppayhtiöksi. Tämä prosessi on Ailan mukaan melko yksinkertainen, koska mitään fuusioita ei vielä ole mukana. Nyt odotetaan asiaa koskevan direktiivin täytäntöönpanoa syksyllä, ja viime kädessä yhtiömuodon muutos on yhtiökokouksen päätettävissä.

– Uusi, iso asia tässä vaiheessa on henkilöstön osallistuminen. Yhtiöön on tuotava EU-tason henkilöstöedustus erityisen neuvotteluelimen muodossa. Uskon, että tämä vaikuttaa henkilöstötasolla sitouttavasti eurooppalaiseen identiteettiin, Aila sanoo.

Mikäli asia etenee, fuusiot tulevat ajankohtaisiksi myöhemmin. Elcoteqillä on EU-alueella kymmenkunta tytäryhtiötä, jotka saataisiin saman yhtiön alle. Näin saavutettaisiin suuret hallinnolliset ja juridiset kustannussäästöt, koska yhtiöillä olisi vain yksi yhtiöjärjestys, yhtiökokous ja hallitus.

Lakimieheksi itsekin valmistunut Minna Aila ei usko Eurooppayhtiöistä tulevan juristien kultakaivosta. Muutosprosessi pystyttäneen tavallisesti hoitamaan yrityksissä olevien inhouse-juristien voimin.

– Tässä lienee kyse enemmänkin henkisestä asennon kääntämisestä kuin juridisteknisestä asiasta, Aila hymyilee.