Follo-menettely saa kannatusta

Lakimiesliitto on antanut kesäkuussa lausunnon koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laeiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain, riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta.

Asiantuntija-avusteinen huoltoriitojen sovittelu­menettely, eli niin kutsuttu Follo-menettely on Lakimiesliiton mukaan onnistunut, ja sen käytön laajentamista ja menettelyn vakinaistamista suositellaan koko maahan.

Ensiarvoisen tärkeänä Lakimiesliitto pitää Follo-menettelyn aloittavien yksiköiden tuomareiden ja asiantuntija-avustajien syvällistä perehdyttämistä ja osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä säännöllisin koulutustapahtumin ja täydennyskoulutuksin.

Lisäksi laadukas asiantuntijapalvelu tulee turvata kaikille vanhemmille riippumatta asuinpaikasta ja taloudellisesta asemasta. Lakimiesliitto kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettua menettelyä sovittelussa tarvittavien asiantuntija-avustajien järjestämisen säätämisestä käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan velvoitteeksi samoin kuin valtion kunnille maksamaa korvausta palvelun järjestämisestä, jolloin huoltoriidan osapuolille ei aiheudu kustannuksia.

Lakimiesliitto vastustaa esityksessä ehdotettua säännöstä, jonka mukaan huoltoriitojen sovitteluistunto tulisi järjestää nimenomaisesti säädetyssä kuuden viikon määräajassa, sillä nopeus ei ole huoltoriitojen käsittelyssä itseisarvo. Follo-menettelyä koskevan kokeilun aikana ensimmäinen sovitteluistunto järjestettiin keskimäärin 1,5 kuukauden päästä päätöksestä.

Lisäksi Lakimiesliitto haluaa kiinnittää huomiota salassapitovelvollisuuteen, vetoamiskieltoon ja lapsen etuun. Follo-menettelyssä kannustetaan osapuolia avoimuuteen, mutta laissa tulisi olla selvä säännös siitä, että lapsen etu menee kahden muun edelle joissakin tilanteissa.