Henkilöstö-, yritys- ja tietoturvallisuutta varmemmaksi

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa nykyisen turvallisuusselvitysmenettelyn korvaamista uudella taustaselvitysmenettelyllä sekä rikostaustaotteella.

Henkilöitä koskeva taustaselvitysmenettely tulisi toteuttaa mm. yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömän infrastruktuurin turvaamiseksi. Yritysturvallisuusselvitysten avulla selvitettäisiin yrityksen vastuuhenkilöiden taustoja, tietoturvallisuuden tasoa ja sitoumusten hoitokykyä.

Nykymenettelyn mukaisesti siviiliasioissa taustaselvityksen laatiminen kuuluisi suojelupoliisille ja puolustushallinnon asioissa pääesikunnalle. Nykyiset suppeat henkilöturvallisuusselvitykset korvattaisiin rikostaustaselvityksillä. Työnantaja voisi laissa säädettävissä tapauksissa vaatia työnhakijaa esittämään
itseään koskevan rikostaustaotteen.

Tehtävä on osa valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämistä.