Henkirikoksen uhrien läheisten korvaussuojan parantamiskeinoille kannatusta

Oikeusministeriö sai kannatusta ehdotuksilleen, joita se teki selvittäessään rikosvahinkolain uudistuksen vaikutuksia surmansa saaneen läheisten korvaussuojaan. Selvityksestä saatiin lausunto yhteensä 16 eri taholta. Lausunnonantajat pitivät ehdotettuja toimia yleisesti tarpeellisina ja niitä kannatettiin pääsääntöisesti. Osa lausunnonantajista suhtautui kuitenkin kriittisesti siihen, että sairaanhoitokuluina korvattavista terapiakuluista olisi mahdollista saada etukäteen Valtiokonttorin maksusitoumus. Selvityksessä kävi muun muassa ilmi, etteivät surmansa saaneen läheiset tunne tarpeeksi hyvin muuttuneita korvausoikeuksiaan. Sen perusteella ehdotettiin muun muassa, että rikosvahinkolakia koskevaa tiedotusta ja koulutusta parannettaisiin. Lisäksi ehdotettiin, että terapiakuluista voisi antaa etukäteen Valtiokonttorin maksusitoumuksen, mikä edistäisi nopeaa terapiaan hakeutumista.