Ihmiskauppasäädökseen halutaan tarkennuksia

Lakimiesliitto antoi viime joulukuussa lausunnon oikeusministeriölle ihmiskauppatyöryhmän mietinnöstä (OMML 63/2012). Liitto pitää esitystä pääosin kannatettavana: tuomioistuimelle annettava mahdollisuus määrätä paritusrikoksen kohteelle avustaja parantaa rikoksen uhrin asemaa. Perusteltuna pidetään myös sen selvittämistä, tulisiko oikeutta oikeudenkäyntiavustajaan laajentaa asianomistajien kohdalla nykyisestä.

Liitto kuitenkin kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin työryhmän mietinnössä. Lausunnossa esitetään tarkennuksia sanavalintoihin tarpeeksi kattavien määritelmien aikaansaamiseksi. Lisäksi liitto haluaa vielä tarkemmin pohdittavan, jättääkö törkeän parituksen nykyisen pykälän 3. kohdan poistaminen jonkin kuviteltavissa olevan tilanteen rankaisemattomaksi, jos törkeän ihmiskaupan muut tunnusmerkistö­tekijät eivät täyty.

Lausunnossa myös todetaan, että työsuojeluviranomaisten toimi­vallan laajennusta ihmiskaupparikoksiin tulisi harkita, sillä rajanveto ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työ­syrjinnän välillä on usein vaikeaa. Työ­peräisen ihmis­kaupan osalta on useissa yhteyksissä pidetty ongelmana, ettei työsuojeluviran­omaisilla ole toimi­valtaa silloin, kun kyse on ihmiskaupasta.