Jacob Södermanin lakialoite etenee Suomeen tulossa ihmisoikeuskeskus

Oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteyteen perustettaisiin vuoden 2012 alusta Ihmisoikeuskeskus. Lisäksi työryhmä ehdotti ylimmille laillisuusvalvojille tehtyjen kanteluiden tutkintaa koskevan sääntelyn joustavoittamista.

YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 hyväksymissä ns. Pariisin periaatteissa suositellaan valtiota perustamaan perus- ja ihmisoikeuskysymyksiin erikoistuneita, riippumattomia ja rakenteeltaan monialaisia ja -jäsenisiä toimielimiä. Suomessa ei vielä ole Pariisin periaatteet täyttävää kansallista ihmisoikeusinstituutiota.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuun lakiin tulisi työryhmän mukaan lisätä uusi luku oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivasta, itsenäisestä ja riippumattomasta Ihmisoikeuskeskuksesta. Keskuksella olisi eduskunnan valitsema johtaja ja vähintään kymmenestä virkamiehestä koostuva henkilökunta sekä eduskunnan oikeusasiamiehen asettama ihmisoikeusvaltuuskunta.

Lisäksi työryhmä ehdotti sille annetun toimeksiannon mukaisesti ylimmille laillisuusvalvojille eli oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille tehtyjen kanteluiden tutkintaa koskevan sääntelyn joustavoittamista. Voimassa oleva tutkintakynnystä ilmaiseva aihetta epäillä -kriteeri korvattaisiin muotoilulla, joka mahdollistaisi yksittäistapauksessa tehtävän harkinnan.

Kanteluiden vanhentumisaikaa lyhennettäisiin nykyisestä viidestä vuodesta kahteen vuoteen.

Työryhmän mukaan muutokset tehostaisivat laillisuusvalvontaa lyhentämällä käsittelyaikoja ja antaisivat ylimmille laillisuusvalvojille nykyistä enemmän liikkumavaraa ohjata resurssejaan suunnitelmallisesti. Ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltuudet ja toimintamuodot eivät sinänsä muuttuisi.

Mietinnön luovutustilaisuudessa oli paikalla myös kansanedustaja Jacob Söderman, joka on 2008 tehnyt lakialoitteen kansallisesta ihmisoikeusinstituutiosta.

Työryhmän koko mietintö osoitteessa:
http://www.om.fi/1274105413386
Teksti Ritva Juntunen