Julkisen oikeusavun tuntipalkkiota korotettava

Lakimiesliitto on esittänyt oikeusministeriölle julkisen oikeusavun tuntipalkkion määrän nostamista mahdollisimman pian sadasta eurosta vähintään 130 euroon tunnilta. Lisäksi liitto on esittänyt, että ministeriö tarkistaisi jatkossa tunti­palkkion määrää siten, että se nykyistä paremmin seuraisi yleistä ansiokehitystä.

Valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista vuodelta 2008 säädetään julkisen oikeusavun tunti­palkkion määrästä. Tuntipalkkiota nostettiin asetuksen antamisvuonna aiemmin vuonna 2004 vahvistetusta 91 eurosta sataan euroon tunnilta, ja sillä tasolla palkkio on tänäkin päivänä. Eli vuosien 2004–2012 välisenä aikana oikeusapupalkkio on noussut ainoastaan 9,8 prosenttia.

Kustannukset kasvaneet palkkiota nopeammin

Vuodesta 2004 vuoteen 2012 elinkustannus­indeksi on tilastojen mukaan noussut 17 prosenttia. Elinkustannusten kasvu on siten ollut lähes kaksinkertainen verrattuna julkisen oikeusavun tuntipalkkion määrän kehittymiseen.

Yleisen oikeusavun palkkiota säätelevien asetusten yhteydessä oikeusministeriö on tavallisesti laatinut muistion, jossa se on perustellut annettua asetusta. Muistioissa on muun muassa painotettu, että yksityisille oikeusavustajille valtion varoista maksettavien palkkioiden korottaminen on tarpeen palveluiden korkean laadun takaamiseksi ja ”vähän yleistä palkkiotasoa alhaisempi taso” oikeusapupalkkioissa on oikeusministeriön käsityksen mukaan noin viidennes pienempi kuin muussa asianajotoiminnassa käytetty palkkiotaso, koska valtion ollessa maksajana asia­miehellä ei ole tuolloin luottoriskiä.

Oikeusavun vuosimenot

Julkisen oikeusavun nettomenot vuonna 2010 ovat olleet lähes 62 miljoonaa euroa. Tästä summasta yksityisille oikeusavustajille maksettujen korvausten osuus oli noin 36 miljoonaa euroa.

Oikeusministeriön toiminta- ja ­taloussuunnitelmassa vuosiksi 2013–2016 mainitaan, että oikeusavun palkkioihin ei ole tehty indeksitarkastuksia vuosina 2009–2011. Suunnitelmassa todetaan edelleen, että elinkustannusindeksin muutos edellä mainitulla ajanjaksolla on ollut 6 prosenttia, joten oikeusapupalkkioiden nostaminen 6 prosentilla lisäisi yksityisille oikeusavustajille maksettavia menoja 870 000 euroa vuodessa.

Palkkiot jääneet jälkeen

Julkisen oikeusavun perusteella maksettavat palkkiot ovat tilastotietojenkin mukaan jääneet useiden vuosien ajan jälkeen yleisestä elinkustannus- ja ansiotasokehityksestä. Oikeusapupalkkioiden asianmukainen taso varmistaa osaltaan riittävien ja laadukkaiden oikeusapupalveluiden saatavuuden. Koska tuomioistuimissa toimivat asiamiehet muodostavat merkittävän osan maamme oikeudenhoidon järjestelmästä, on heidän ansiokehityksestään huolehdittava.

Esityksellään julkisen oikeusavun tuntipalkkion määrän korottamisesta Lakimiesliitto myös tukee Asianajajaliiton tekemää aloitetta oikeusministeriölle julkisen oikeusavun palkkioperusteista annetun asetuksen ja oikeusapulain muuttamisesta.