Jurist med foten i marken

Mikaela Strömberg-Schalins arbetsfält på SLC sträcker sig över hela den vida skalan av juridiska ärenden som gäller lantbruket. Eftersom en enda människa inte räcker till för att täcka all den juridiska kompetens, samarbetar hon nära med den finskspråkiga syster­organisationen MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto) som har ett tiotal jurister anställda.

– En jordbrukare utsätts för oerhört många olika bestämmelser som kräver olika typer av juridisk specialkompetens. Det gäller allt från understödsjuridik till markägar- och olika typer av avtalsfrågor. I dag klarar sig inte en jordbrukare utan kunskap om en mängd olika juridiska frågor, säger Strömberg-Schalin.

Hon konstaterar att man måste ha en viss läggning för hennes uppdrag. 

– Det kan bli tungt om man som jurist vill vara hundraprocentigt insatt för att kunna uttala sig i något ärende. En viktig uppgift för mig är att se till att jordbrukarna inte körs över i onödan i paragrafdjungeln.

En annan viktig uppgift för henne är att som SLC:s representant delta i lagberedningen på ministerienivå.

– Vi vill att det finska lantbruket ska fortgå. Då gäller det att arbeta för att lagar och bestämmelser inte i onödan försämrar möjligheterna för lantbrukarna att få sin utkomst från lantbruket. Jag har praktisk erfarenhet av att jobba med lantbruk, min hemgård hade mjölkkor till för några år sedan, säger Strömberg-Schalin.

Hennes specialområde inom det lantbruksjuridiska fältet är förutom husdjur och markägarfrågor även att samarbeta med jurister i de övriga nordiska länderna.

– Jag har ett brett kontaktnät i Norden och samordnar de finländska kontakterna i den riktningen. 

 

Skogsägare ny medlemsgrupp

Vid årsskiftet blev närmare 20 000 finlandssvenska skogsägare medlemmar i SLC då de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna anslöts till förbundet. SLC ger dock inte direkt juridisk rådgivning i skogsfrågor, utan den sköts av experterna på MTK som redan tidigare skött den juridiska bevakningen på finskt håll. 

– För oss på SLC är det ett färskt kapitel att även skogsägare utan an­knytning till jordbruk är med i vår organisation. Givetvis går det att kontakta mig också i juridiska frågor gällande skogsbruk, säger Strömberg-Schalin.

En av de stora frågor som nu är på agendan i Finland är generationsväxlingarna inom skogsbruket. Bakgrunden är att den genomsnittliga åldern på skogsägarna är omkring 63 år och att skogslotterna har ökat i antal och blivit allt mindre till arealen på grund av arvskiften.

Grundproblematiken är att skogsbruk som inte är bundna till åkermark inte har motsvarande lättnader vid arvs- och gåvobeskattningen. 

– I stället är det som att ärva en aktielägenhet, det vill säga mottagaren betalar normal arvs- eller gåvo­skatt på värdet på den skogslott den får i arv eller som gåva.

Därför tillsatte regeringen i fjol en enmansarbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till hur inkomst­skattelagen kunde ändras för att göra det lättare att överföra skogslotter till följande generation. 

– Enligt vad jag diskuterat med mina kolleger motsvarar innehållet i det färska utkastet inte till alla delar uppdraget. Propositionen gäller exempelvis bara gåvor, inte arv, och omfattar enbart så stora arealer att en stor del av skogsägarna skulle lämnas utanför möjligheten till skatteavdrag, säger Strömberg-Schalin.
Lagändringen är tänkt att träda i kraft från början av 2017.

**

 

Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

  • Intressebevakningsorgan för finlandssvenska lantbrukare och skogsägare.
  • Förbundet har lagstadgad förhandlingsrätt med staten i alla frågor som berör lantbruket och bidrar till lagberedningen genom att medverka i arbetsgrupper på ministerienivå.
  • Förutom att SLC deltar i de officiella förhandlingarna deltar organisationen med sakkunskap i beredningen av ärenden som gäller eller inverkar på medlemmarnas verksamhetsförutsättningar. 
  • Förbundets 70 lokalavdelningar har sammanlagt 11 000 finlandssvenska jordbrukare och landsbygdsföretagare som medlemmar. Vid årsskiftet anslöt sig landets fem svenska skogsvårdsföreningar med totalt ca 20 000 skogsägare som medlemmar till förbundet.
  • Förbundet bevakar frågor som är väsentliga för lantbruk, landsbygdsföretagande och skogsägare. Marknaden, stödpolitiken, beskattnings- och finansieringsfrågor och jordbrukarnas socialpolitiska frågor är kärnfrågor i verksamheten.

**

 

Text: Bo Ingves

Foto: Micheal Godtfredsen