Juristiliiton jäsen: Sinut on vakuutettu – ainutlaatuisesti!

Oletko Juristiliiton jäsen ja työskentelet juristina työ- tai virkasuhteessa? Hyviä uutisia: sinulle kuuluu automaattisesti arvokas etu eli ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Yksityishenkilönä vastaavaa vakuutusta et saa. Juristiliiton vakuutus antaa turvaa työelämän oikeudellisiin ongelmiin.

– Useisiin kotivakuutuksiin kuuluu kyllä oikeusturvavakuutus, mutta niistä on järjestäen suljettu pois työ- ja virkasuhteisiin liittyvät riidat ja rikosasiat, toteaa Juristiliiton varatoiminnanjohtaja, jäsenpalveluista vastaava Tommi Rainerma.

Useisiin kotivakuutuksiin kuuluu kyllä oikeusturvavakuutus, mutta niistä on järjestäen suljettu pois työ- ja virkasuhteisiin liittyvät riidat ja rikosasiat.

Käytännössä ammatillinen oikeusturvavakuutus tarkoittaa sitä, että vakuutus korvaa työhön liittyvien riita- ja rikosasioiden ratkomiseen liittyviä asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

– Vakuutuksen turvin asiat voi viime kädessä viedä käräjäoikeuteen tai muihin oikeusasteisiin ilman kuluriskiä, sillä se korvaa sekä omat että vastapuolen oikeudenkäyntikulut, Rainerma sanoo.

Räätälöity juristien työtehtävien mukaan

Moni ammattiliitto tarjoaa jäsenilleen vastaavia oikeusturvavakuutuksia, mutta Juristiliiton vakuutus on räätälöity vastaamaan mahdollisimman hyvin juristikunnan tarpeita.

Ekstraa perusvakuutukseen verrattuna on esimerkiksi edellä mainittu vastapuolen oikeudenkäyntikulujen kattaminen omien ohella. Juristikunta on otettu huomioon myös siten, että vakuutus kattaa sekä yksityisen sektorin työsuhteet että julkisen sektorin virkasuhteet.

Rainerma arvelee suuren osan Juristiliiton jäsenistä olevan tietoisia siitä, että jäsenmaksuun sisältyy ammatillinen oikeusturvavakuutus, mutta he eivät välttämättä ole selvillä tarkasta sisällöstä ja kattavuudesta.

– Kaikilla ei ole tiedossa, että vakuutus kattaa esimerkiksi julkisella sektorilla virkavirhesyytteen käsittelyn. Juristiliiton vakuutus on myös neuvoteltu niin, että rikosasioissa se kattaa kuluja jo esitutkinnasta lähtien, vaikka tehtäisiin syyttämättäjättämispäätös, Rainerma sanoo.

Kaikilla ei ole tiedossa, että vakuutus kattaa esimerkiksi julkisella sektorilla virkavirhesyytteen käsittelyn.

Juristiliiton oikeusturvavakuutuksessa on monien liittojen vakuutuksia korkeampi katto korvattaville kuluille: asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja korvataan 40 000 euroon saakka.

– Oikeudenkäyntikulut ovat nousseet korkeiksi, ja jos korvauskatto olisi kovasti pienempi, se ei välttämättä riittäisi asian katsomiseen kunnolla oikeudessa. 40 000 riittää aika pitkälle.

Vakuutus kattaa myös työtuomioistuimessa käsiteltävät asiat, mikä sekin on lisäetuna verrattuna perustason ammatilliseen oikeusturvavakuutukseen.

Tapausten kirjo laaja, laittomat irtisanomiset kärjessä

Ammatillista oikeusturvavakuutusta käytetään enemmän riitojen kuin rikosasioiden ratkomiseen. Työoikeudellisissa riita-asioissa skaala on laaja, mutta yleisimmin vakuutuksen turvin oikeuteen viedyt tapaukset liittyvät tavalla tai toisella työsuhteen päättymiseen.

Vakuutusta käytetään enemmän riitojen kuin rikosjuttujen ratkomiseen.

– Harvoin työntekijä lähtee riitelemään työnantajansa kanssa silloin, kun työsuhde on voimassa, sanoo juristi Moa Fanta, joka vastaa Juristiliiton työ- ja virkasuhdeneuvonnassa yksityisestä sektorista.

Usein kyse on irtisanomisesta, jonka irtisanottu kokee laittomaksi.

– Lähtökohtaisesti pyritään aina ensin selvittämään asiaa työnantajan kanssa, mutta jos neuvottelut eivät tuota tulosta, viime kädessä tuomioistuin ratkaisee ja arvioi sen, onko irtisanominen ollut lain mukainen vai perusteeton, Fanta sanoo.

Yleinen työoikeudellinen riita-asia on myös työsuhteen purku koeajalla epäasiallisin perustein.

– Koeaikariidat ovat haastavia, ja näytön on oltava selkeä. Kynnys purkaa työsuhde koeajalla on todella matala, mutta tietenkään sitä ei silloinkaan saa purkaa epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla, kuten sairauden tai raskauden perusteella.

Vakuutuksen turvin oikeuteen vietyjen tapausten joukkoon kuuluu myös esimerkiksi tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain mukaisia hyvityskanteita, kun työntekijä kokee tulleensa syrjityksi esimerkiksi sukupuolensa tai terveydentilansa perusteella.

Kilpailukielto ja korvausvelvollisuus – riitatilanteita tiedossa?

Fanta nostaa yhtenä mielenkiintoisena tapaustyyppinä esiin kilpailukieltosopimukset, sillä työsopimuslaissa muutettiin vuonna 2022 kilpailukieltosopimusta koskevaa pykälää.

– Aiemmin kilpailukieltosopimuksia sai tehdä vain erityisen painavista syistä, ja niin on edelleen. Aiemmin työnantajan ei kuitenkaan tarvinnut maksaa mitään korvausta työntekijälle, jos sopimus rajoitti siirtymästä kilpailijalle vaikkapa kuusi kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen, Fanta selittää.

Lain uudistamisen yhteydessä säädettiin työnantajan korvausvelvollisuudesta kilpailukiellon yhteydessä. Rajoitusajalta on maksettava työntekijälle laissa määriteltyä korvausta.

– Tilanne on verrattain uusi, eikä tiedossani ole, onko tällaisia tapauksia vielä viety oikeuteen. Mutta jos työnantaja ei suostuisi maksamaan näitä korvauksia, työntekijä voisi vaatia korvauksia oikeusteitse, Fanta pohtii mahdollista tilannetta.

Tähänkin asti kilpailukieltosopimusten kohdalla on saattanut käydä niin, että työnantaja väittää työntekijän rikkoneen sopimusta ja vaatii sopimussakkoa, mikäli sellaisesta oli sovittu.

– Tällöin työntekijä eli Juristiliiton jäsen vastaa työnantajan kanteeseen ja käyttää siihen liiton oikeusturvavakuutusta. Aina ei siis ole niin, että itse työntekijä olisi vakuutuksen korvaamissa tilanteissa aloitteellinen.

Henkilö laskeutumassa portaita alas sateessa ilman sateenvarjoa.

Virkarikossyytöksiä ja työturvallisuusrikoksia

Rikosasioissa tyypillisiä tapauksia, joissa voi turvautua ammatilliseen oikeusturvavakuutukseen, ovat aiemmin mainitut julkisen sektorin virkarikosepäilyt. Taustalla voi olla tyytymättömän kansalaisen tekemä rikosilmoitus esimerkiksi tuomarin tai ulosottoviranomaisen toimista.

– Nämä tapaukset ovat jonkin verran lisääntyneet viime vuosina. Ihmiset ovat aiempaa herkempiä eivätkä aina pidä siitä, miten vaikkapa syyttäjä on vienyt asiaa eteenpäin omassa tapauksessa, Tommi Rainerma sanoo.

Muina mahdollisina oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvina rikosasioina Moa Fanta mainitsee työturvallisuusrikokset, joihin kuuluvat esimerkiksi työpaikkakiusaaminen ja seksuaalinen häirintä.

Liiton hallitukseen kuuluva käräjätuomari Assi Salminen painottaa, että esimerkiksi tuomarilla on erittäin suuri vastuu tehtävässään ja joskus virheitäkin sattuu, vaikka työnsä tekisi kuinka huolellisesti. Resurssivajeesta johtuva jatkuva kiire ja esimerkiksi uusien teknisten järjestelmien käyttöönotto lisäävät virheiden riskiä.

Tuomarilla on erittäin suuri vastuu tehtävässään ja joskus virheitäkin sattuu, vaikka työnsä tekisi kuinka huolellisesti.

– Ammatillinen oikeusturvavakuutus voi koitua todella suureksi avuksi tilanteessa, johon kukaan ei tietenkään virkatehtäviä hoitaessaan toivo joutuvansa, Salminen toteaa.

– Jo tieto liiton neuvotteleman vakuutuksen olemassaolosta on tuomarin työssä tärkeä tuki ja turva.

Vakuutus toimii vain, kun se on otettu ajoissa

Kun juristi pohtii Juristiliittoon liittymistä, Rainerman mielestä jo yksistään liiton tarjoama kattava oikeusturvavakuutus on hyvä peruste jäsenmaksulle. Ilman vakuutusta ratkaisun hakeminen oikeudesta voi tulla huomattavan kalliiksi.

– Toki joku saattaa ajatella, että ”minulla on vakaa työsuhde, ei minua irtisanota eikä muutenkaan varmasti tule mitään hässäkkää työnantajan kanssa – en minä mitään vakuutusta ja liiton jäsenyyttä tarvitse”.

Mutta, kuten aina vakuutusten kohdalla, myös oikeusturvavakuutuksen kanssa on myöhäistä herätä turvan tarpeeseen siinä vaiheessa, kun ongelma jo kytee.

– Vakuutus tulee voimaan siitä hetkestä, kun Juristiliiton jäsenyys alkaa, Moa Fanta sanoo.

– Mutta jos vakuutus on vakuutustapahtuman sattuessa ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana. Eli esimerkiksi irtisanomistilanteessa varoituksen pitää olla annettu vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kun tarve vakuutukselle iskee, ota yhteyttä liittoon

Ammatillisen oikeusturvavakuutuksen osalta vakuutettu eli Juristiliiton jäsen voi olla suoraan yhteydessä vakuutuksen myöntäjään eli vakuutusyhtiö Fenniaan tai asianajajaan, joka hoitaa asiaa eteenpäin. Liitto suosittelee kuitenkin vahvasti, että jäsen ottaa aluksi yhteyttä Juristiliiton neuvontaan – monestakin syystä.

Ensinnäkin liiton juristit voivat auttaa kartoittamaan, millaisia keinoja riidan ratkaisuun on, ennen kuin turvaudutaan mahdolliseen oikeudenkäyntiin.

– Jäsenen niin halutessa voimme käydä vuoropuhelua työnantajan kanssa, selvittää tilannetta ja esittää työntekijän näkemyksiä ja mahdollisia korvausvaatimuksia, Fanta sanoo.

Voimme käydä vuoropuhelua työnantajan kanssa, selvittää tilannetta ja esittää työntekijän näkemyksiä ja mahdollisia korvausvaatimuksia

Liiton juristit osaavat myös arvioida, täyttyvätkö oikeusturvavakuutuksen vakuutusehdot tai onko lopputulos hyvin epävarma eli onko perusteltua edes lähteä hakemaan oikeusturvapäätöstä.

Toki yhteydenotot työhön liittyvistä riita- ja rikosasioista kiinnostavat Juristiliittoa muustakin syystä: liitossa halutaan olla mahdollisimman hyvin kartalla siitä, millaisia ongelmia jäsenistölle tulee työelämässä vastaan ja miten niitä tuomioistuimissa ratkotaan.

– Tiedot tapauksista ja niiden ratkaisuista auttavat meitä kehittämään neuvontapalveluita vastaisuuden varalle. Tieto on meille arvokasta myös tekemämme edunvalvontatyön näkökulmasta, Fanta sanoo.

Sopiminen on useimpien ensisijainen toive

Tommi Rainerma arvioi, että oikeusturvavakuutukseen turvautuminen on jonkin verran lisääntynyt Juristiliiton jäsenten parissa viime vuosien aikana. Määrät tosin vaihtelevat paljon vuodesta toiseen.

– Ehkä ihmiset osaavat ja haluavat pitää oikeuksistaan kiinni nykyään enemmän kuin takavuosina, Rainerma arvelee.

Vaikka oikeusturvavakuutus antaa taloudellista turvaa mahdolliseen oikeuskäsittelyyn asti, päädytään työhön liittyvissä riita-asioissa huomattavan usein ratkaisuun muilla keinoilla.

– Vakuutuksesta huolimatta on aina syytä harkita, kannattaako asia viedä oikeuteen. Oikeuskäsittely on julkinen, se kestää pitkään ja on usein henkisesti raastavaa ja kuormittavaa. Ja lopputulos on kuitenkin aina epävarma, Moa Fanta sanoo.