Kansainvälisiin elatusapuasioihin yhtenäiset EU-säännökset

EU:n jäsenvaltiossa annettu elatusapua koskeva päätös on 18. kesäkuuta alkaen yleensä täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa ilman, että se vahvistetaan siellä täytäntöönpanokelpoiseksi. Niissä tapauksissa, joissa tällainen vahvistus tarvitaan, sen antaa tuomioistuin, Suomessa käräjäoikeus.

Uudistuksen taustalla on EU:n asetus toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa. Asetuksen mukaisena keskusviranomaisena Suomessa toimii oikeusministeriö.