Kauppalakiehdotuksen hyödyt arveluttavat

Eduskunta sai joulukuussa valtioneuvostolta Euroopan komission ehdotuksen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Sen mukaan tuotteen myyjä ja ostaja voisivat rajat ylittävän kaupan tehdessään sopia noudattavansa eurooppalaista kauppalakia kansallisen lainsäädännön sijaan. Uudistuksen tarkoitus on tehostaa rajat ylittävää kaupankäyntiä EU:n alueella.

Ehdotuksen mukaan yhtenäisten sääntöjen käyttäminen alentaisi erityisesti rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten liiketoimintakustannuksia ja kannustaisi uusia pk-yrityksiä rajat ylittävään liiketoimintaan. Myös kuluttajat hyötyisivät, sillä tuotevalikoimat laajenisivat ja hinnat halpenisivat.

Ehdotettu eurooppalainen kauppalaki syrjäyttäisi kuluttajaa suojelevat kansalliset säännökset, kun elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat sopineet lain soveltamisesta. Ongelmallista on, että kuluttajan olisi sopimusta tehdessään hyvin vaikeaa arvioida ratkaisunsa käytännön vaikutuksia. On myös kyseenalaista, parantaisiko ehdotus käytännössä pk-yritysten edellytyksiä toimia sisämarkkinoilla.

Valtioneuvosto suhtautuu hankkeen jatkovalmisteluun tässä vaiheessa varauksellisesti, sillä epävarmaa on, voitaisiinko kauppalailla edistää sisämarkkinoiden tehokkuutta niin merkittävästi, että sen hyödyt olisivat ongelmia suuremmat. Ehdotuksen hyötyjä ja haittoja punnitaan valmistelun edetessä.