Kenneth Nygård, ny lagman vid Raseborgs tingsrätt: Tingsrättsförnyelsen gör oss mindre sårbara

Kenneth Nygård

Född 3.11.1957
Bor i Åbo med hustru. Två barn,
Robert 20 år och Kia 16 år.
Studier: Åbo universitet juriskandidat 1982,
jurislicenciat 1991.
Karriär: Notarie, Pargas tingsrätt 1982–83.
Fiskal, Åbo hovrätt 1985–94.
Justitiesekreterare, Högsta domstolen 1994–96.
Tingsdomare, Pargas tingsrätt 1996–2002.
Lagman, Ålands tingsrätt 2002–08.
Lagman, Raseborgs tingsrätt september 2008–.
Undervisade i bl.a. EG-rätt, marknadsrätt och ekonomisk rätt vid Åbo Akademi 1982–2000 och Åbo universitet 1990–1993.

Kenneth Nygård är en lösningsinriktad person. Det var nog därför domargebitet tedde sig så lockande från första början.

– Som domare får man lösa juridiska problem som andra inte funnit någon lösning på. Det är intressant att väga argumenten som parterna presenterar för en, för det finns inga klara svar, säger Nygård.

Tvistemålen är speciellt tillfredsställande att bena ut, i och med avsaknaden av klara regelverk. Men det är brottsmålen som påverkat honom starkast under åren inom juridiken. Ett fall som han aldrig glömmer var en allvarlig misshandel av ett spädbarn som satte djupa spår:

– Det var en mycket grov gärning mot ett skyddslöst barn som får tunga följder, säger Nygård och tystnar för några sekunder.

Rättvisa och respekt för andra människor har alltid haft stor vikt för Nygård. Hans lugna och analytiska stämma på telefonlinjen vittnar om en trygg och lyhörd man med fötterna djupt rotade i jorden. Intresset för brott och straff sköljde över honom i gymnasiet, och det rådde ingen tvekan om vad han ville ägna sitt liv åt.

Större tingsrättsenheter

Efter sex år som lagman vid Ålands tingsrätt, är Nygård nu tillbaka på fastlandet för nya utmaningar vid Raseborgs tingsrätt. Den största utmaningen väntas ligga i att finna en fungerande struktur för Västra Nylands tingsrätt, som kommer att grundas av Raseborgs och Lojos tingsrätter.

– Det gäller att få med hela personalen i planeringsarbetet och åstadkomma en tingsrätt som fungerar enhetligt och likadant på båda ställena.

Antalet tingsrätter ska minska markant i hela Finland. Alla områden berörs av förnyelsen förutom Helsingfors, Vanda, Esbo, Kemi–Torneå och Åland.

– Målet är att grunda större enheter och därför får huvudstadsregionens tingsrätter vara kvar, som redan är stora. Ålands tingsrätt består på grund av sitt geografiska läge, samma gäller Kemi–Torneå.

Västra Nylands tingsrätt ska fortfarande verka på två orter, i Ekenäs och Lojo. Men förvaltnings-, personal- och ekonomi­ärenden kommer att skötas från en punkt och styras av en lagman, istället för att det görs dubbelt.

Minskar sårbarheten

Nygård stöder tingsrättssammanslagningen eftersom han anser att de större enheterna har bättre möjligheter att fungera:

– Mycket små enheter har varit väldigt sårbara redan på grund av sjukdomsfall eller till och med semestrar. Större tingsrättsenheter ska också säkerställa kompetensen. Domare kommer i viss mån att kunna specialisera sig inom tingsrätterna eftersom antalet ärenden av samma typ ökar, säger Nygård.

På så sätt väntas arbetsplatserna bli attraktivare för domare efter­som det inte bara är rutinärenden som samlas i en större ­enhet, utan kvalitativt mer utmanande ärenden.

Mycket är ännu oklart i hur sammanslagningen ska genomföras, även för Västra Nylands del, både gällande budget och personal.

– Vi vet inte hur mycket personal det ska ingå i den nya tingsrätten och hur stor budgeten ska vara. Vi måste se över hur tingsrätten kan börja fungera och vad vi har för resurser.

Orosmoment på mindre orter

Tingsrättssammanslagningen möter motstånd på sådana ställen i landet där man lägger ner tingsrätten och samlar allt på en annan ort.

– Vanliga människor kan få längre väg till rättssalen och även personalen kan få längre arbetsresor, konstaterar Nygård.

Tingsrättssammanslagningen kan få oönskade effekter också för hovrättsdomkretsarna:

– Faller det olyckligt kan någon hovrätt bli av med flera tingsrätter och då måste man ju fundera på vilka tingsrätter som ska ingå i de hovrätternaså att de får tillräckligt mycket arbete, konstaterar Nygård.

I åboländska skärgården, i Pargas tingsrättsområde, har det framförts farhågor att svenskan försvinner som rättegångsspråk då Pargas börjar höra till Egentliga Finlands tingsrätt. Men det tror Nygård inte eftersom det finns planer på att inrätta en avdelning med svenska som arbetsspråk där.

– På andra orter har man pratat om att skapa öronmärkta tjänster, där det krävs att tjänstinnehavaren har utmärkta insikter i det språk som inte är majoritetsspråk.

Förberedelser inför 2010

För tillfället håller man på att tillsätta lagmanstjänsterna för de nya tingsrätterna, som ska börja fungera 2010. Den nya lagmannen vid Västra Nylands tingsrätt kan eventuellt komma att heta Kenneth Nygård i framtiden, men ännu är urvalsprocessen inte klar.

– Jag tar nog inte ut någonting alls i förväg, skrattar Nygård.

Sammanslagningsprocessen kommer att ta en stor bit av Nygårds tid som ny lagman vid Raseborgs tingsrätt. Han inledde sitt arbete i september och nu försöker han bekanta sig med både tingsrätten och personalen, förvaltningen och ekonomin.

– Kalendern fylls snabbare än man skulle önska ibland.

Då behövs det en del avkoppling mellan varven. Helst styr Nygård ut mot sommarstugan i Korpo, där hans dolda talanger kommer fram.

– Jag målar, snickrar och lagar ute på sommarstugan. Vi har en gammal stuga byggd på 1940-talet och det är ett stort projekt att hålla den i skick. Senast fick stugan en ny hylla och nu ska fönsterbågarna och husväggen målas.