Kohti tasa-arvoisempaa työelämää

Suomen Lakimiesliitto antoi tammikuussa oikeus­ministeriölle lausunnon sen luonnokseen valtioneuvoston U-kirjeeksi. U-kirjeessä on kyse komission ehdotuksesta listayhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiö -direktiiviksi.

Liitto yhtyy oikeusministeriössä valmistellussa luonnoksessa valtioneuvoston U-kirjeeksi esitettyihin huomioihin ja näkemyksiin ja toteaa naisten osuuden lisäämisen pörssiyhtiöiden hallintoelimissä olevan kannatettava ja oikea tavoite. Lakimiesliitto huomauttaa, että Suomessa naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU-tasolla verrattuna korkea. Taustalla on pitkälti itsesääntely, listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance).

Direktiiviehdotukseen sisältyy liiton mukaan vielä paljon avoimia kysymyksiä, joita on esitetty U-kirjeessä ja jotka on selvitettävä tyydyttävällä tavalla ennen kuin direktiivi voidaan hyväksyä.

Soveltamisala on rajoitettu tiettyihin numeerisiin tekijöihin. Tämän osalta liitto haluaa varmistettavan, että direktiivi ei tule johtamaan esimerkiksi henkilöstön palkkaamatta jättämiseen.

Keskeisessä osassa tulevat olemaan direktiivin seuraamukset, jotka ovat vielä täsmentämättä. Lakimiesliitto myös oudoksuu ehdotusta, jonka mukaan vaatimusta aliedustetun sukupuolen kiintiötavoitteista ei sovelleta, mikäli aliedustetun sukupuolen osuus työntekijöistä on vähemmän kuin kymmenen prosenttia.

Suomessa keskeinen ongelma on se, että naiset eivät etene yritysten toimivan johdon tehtävään. Tämä puolestaan vaikuttaa naisten osuuteen pörssiyhtiöiden hallituksissa, joihin jäsenet yleensä valitaan henkilöiden aiemman liiketoiminta-johtokokemuksen perusteella. Lakimiesliitto toteaa, että Suomessa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota tasa-arvoiseen työ­elämään.