Konkurssivelalliselle oikeus vaieta

Konkurssivelallisen ­oikeus vaieta pesän­selvityksessä sellaisista seikoista, jotka ­liittyvät häntä vastaan vireillä olevaan rikostutkintaan, ehdotetaan lisättäväksi ­­lakiin. Hallitus on antanut ­asiasta esityksen eduskunnalle.

Rikoksesta epäillyllä on ­oikeus vaieta ja olla todistamatta itseään vastaan. Tämä liittyy niin sanotun itsekriminointisuojan peria­atteeseen, jonka katsotaan sisältyvän oikeuden­mukaiseen oikeudenkäyntiin. Suojan ulottuvuus muissa kuin rikosasiaa koskevissa menettelyissä on tällä hetkellä epäselvä. Oikeustilan selkeyttämiseksi itsekriminointisuojasta konkurssimenettelyssä säädettäisiin konkurssilaissa.

Oikeus vaieta konkurssimenettelyssä koskisi vain tilanteita, joissa velallista epäillään rikoksesta. Jos velallisen epäillään esimerkiksi siirtäneen varojaan ulkomaille velkojien ulottumattomiin ja siten syyllistyneen velallisen epärehellisyyteen, hänen ei tarvitse antaa pesänhoitajalle kyseiseen tekoon liittyviä tietoja. Kuitenkin viimeistään silloin, kun velallinen olisi vahvistamassa pesäluettelon oikeaksi, hänen olisi ilmoitettava, että hän jättää antamatta tietoja niihin liittyvän rikosepäilyn vuoksi.

Nykyisin pesänhoitajalla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta tehdä konkurssissa ilmenneistä epäselvyyksistä ilmoitusta poliisille.  Usein tehtävä jää syyttäjälle, jolle kaikki velallisselvitykset toimitetaan. Osana harmaan talouden vastaista ohjelmaa esityksessä ehdotetaan, että pesänhoitajan tulisi tarvittaessa tehdä pesänselvityksessä ilmenneistä rikosepäilyistä ilmoitus poliisille. Konkurssiasiain neuvottelukunta laatii jatkossa suosituksen siitä, missä tapauksissa tutkintapyynnön tekeminen on tarpeen ja mitä tietoja sen tulee sisältää.

Ilmoitustehtävän siirtäminen syyttäjältä pesänhoitajalle tehostaisi ja nopeuttaisi konkurssiin liittyvien talousrikosten selvittämistä erityisesti silloin, jos konkurssipesä on varaton eikä sieltä voida kattaa pesänhoitajalle aiheutuvia kuluja. Samalla velallisselvityksen automaattisesta toimittamisesta syyttäjälle luovuttaisiin. Tämä vähentäisi byrokratiaa ja selkeyttäisi järjestelmän ­rakennetta.