Koulutusta lainvalmisteluun

Ministeriöiden virkamiesten osaamista lainvalmistelussa syvennetään uudella koulutuksella. Koulutusohjelma on tarkoitettu lainvalmistelutyön perusteet hallitseville asiantuntijoille. Koulutus pyrkii yhtenäistämään lainvalmistelukäytäntöjä ja menettelytapoja valtioneuvostossa. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden osaamisen jakamiseen ja verkostoitumiseen.

Koulutusohjelman pilottina toimivalla kurssilla on 30 osallistujaa ministeriöistä ja keskusvirastoista. Perinteisen oikeudellisen osaamisen lisäksi ohjelmassa on asiaa lainvalmisteluprosessin hallinnasta, vaikutusten arvioinnista sekä lainvalmistelussa tarvittavista ryhmätyöskentely- ja kommuni­kaatiotaidoista. Koulutuksessa käsitellään myös sähköistä osallistumisympäristöä, Ota­kantaa. fi-­verkkosivua.­

Koulutus on suunniteltu ministeriöyhteistyönä oikeusministeriön asettamassa lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmässä. Koulutuksen toteutuksesta vastaa HAUS kehittämis­keskus Oy.