Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sai kannatusta

Hallintolainkäytön kehittämistä pohtineen prosessityöryhmän loppumietinnöstä on valmistunut lausuntotiivistelmä. Pääosin työryhmämietinnön ehdotukset keräsivät kannatusta, mutta myös kritiikkiä esi­tettiin.

Keskeinen ehdotus on uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Se korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain. Mietinnössä ei ehdotettu muutettavaksi hallintolainkäytön keskeisiä periaatteita. Lähes kaikki lausunnonantajat suhtautuivatkin myönteisesti ehdotukseen ­uuden nykyistä täsmällisemmän ja informatiivisemman lain säätämisestä.

Myös ehdotusta yleisen valitusoikeuden säätämisestä nykyistä kattavammaksi ja ehdotusta hallinto-oikeuden aseman vahvistamiseksi kannatettiin. Runsaasti sekä myönteistä että varauksellista palautetta saatiin ehdotuksesta päätösten tiedoksiantotapojen monipuolistamisesta, johon suhtauduttiin varauksellisesti esimerkiksi asian­osaisen oikeusturvan näkökulmasta.