LAKIMIES 2020

Lakimiesliitto on selvittänyt alkukevään aikana jäsentensä näkemyksiä lakimiesidentiteetistä rajatulla kyselyllä. Millainen on lakimies nyt – ja 2020? Miten näkemys liitosta suhtautuu vastaajan näkemykseen lakimiehistä yleensä? Vastausten käsittely on vielä kesken, mutta jo nyt voidaan todeta kyselyn olleen onnistunut. Liiton tulevaisuustyö harppasi eteenpäin. Lämmin kiitos vastanneille.

Miksi Lakimiesmiesliitto on kiinnostunut identiteettikysymyksistä, jotka eivät välttämättä kiinnity arkipäivän edunvalvontaan kovin kiinteästi? Vastaus on yksinkertainen. Haluamme tuntea jäsenemme entistä paremmin ja tietää, mihin suuntaan jäsenkunta on menossa. Naisten osuus lakimieskunnasta on kasvanut vuosia ja kyselyn vastauksissa myös tähän ilmiöön viitattiin. Samoin todettiin naisten keskimäärin alhaisempi palkkataso. On totta, että yksi työmarkkinoidemme suurimpia ongelmia on naisten ja miesten niin sanottu selittämätön palkkaero. Lakimieskunnan ja liiton on näytettävä tietä ja pyrittävä kitkemään nämä perustelemattomat erot omasta ammattikunnastaan tulevien vuosien aikana. Muutos on myös mahdollisuus.

Kyselyn vastauksista huomataan myös, että näkemykset liitosta eivät ole kovin kaukana siitä, millaisiksi lakimiehet ylipäätään koetaan. Lakimiesliitto on jäsentensä näköinen. Tulos on huojentava, mutta samalla tietysti täytyy miettiä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Kuva lakimiehistä konservatiivisena ja vain omista asioistaan huolehtivana ryhmänä on pahasti vanhentunut. Opiskelijatoimintaa kehitetään varmoilla otteilla ja Akavan opiskelijoita johtaa liiton hallituksen opiskelijajäsen. Edellisessä numerossa esiteltiin nippu loistavia lakimiesehdokkaita, jotka haluavat eduskuntaan kantamaan vastuuta koko Suomesta. Lakimiehet ovat yhteiskunnallisesti aktiivisia ja sanavalmiita. Liiton on pysyttävä muutoksessa mukana ja miksei se voisi joissakin kysymyksissä kulkea myös eturintamassa.  Vanhat hyvät asiat toki säilytetään. Ammattiylpeys ja vahva lakimiesidentiteetti, hyvä palkkataso ja korkeatasoinen koulutus turvataan myös 2020.

Vajaan kymmenen vuoden päästä myös lakimiehiltä toivotaan entistä useampien kielien hallintaa ja esiintymisvalmiuksia. On oltava entistä parempi johtaja ja työpaikan aktiivinen kehittäjä. Talousasiat on osattava ja viestintätaitoja kysytään. Tilanne on jo nyt varsin hyvällä tolalla, mutta esimerkiksi Lakimiesliiton Urakoulutuksiin osallistumalla osaamistaan voi vahvistaa tulevan varalle.

Kyselyn viimeinen kysymys oli: ”Tulisiko Lakimiesliiton vahvistaa lakimies-identiteettiä vaalimalla perinteitä vai kehittää lakimies-identiteettiä toimimalla modernisti?” Vastaus oli musertavan selkeä. Modernia toimintaa kaivataan, sillä kymmenportaisella asteikolla noin 25 prosenttia vastaajista oli modernissa äärilaidassa.

Mitä moderni toiminta sitten käytännössä on? Lakimiesliitossa asiaa pohditaan parhaillaan toimihenkilöiden ja luottamushenkilöiden tiiviissä yhteistyössä. Vastaukset tähän ja muihin lakimiehiä kiinnostaviin ajankohtaisiin kysymyksiin kuulette Lakimiespäivässä 30.9.2011 Finlandia-talossa. Tule mukaan!

 

JURIST 2020

Juristförbundet har under förvåren klarlagt sina medlemmars uppfattningar om juristidentiteten genom en avgränsad enkät. Hurudan är juristen nu – och år 2020? Hur förhåller sig uppfattningen om förbundet till informantens syn på jurister i allmänhet? Svaren behandlas fortfarande, men redan nu kan vi konstatera att enkäten var lyckad. Förbundets framtidsarbete tog ett långt kliv framåt. Ett varmt tack till alla som deltog.

Varför är Juristförbundet intresserat av frågor som rör identiteten? De har ju inte nödvändigtvis någon särskilt stark koppling till den vardagliga intressebevakningen. Svaret är enkelt. Vi vill känna våra medlemmar ännu bättre och veta i vilken riktning medlemskåren är på väg. Kvinnornas andel av juristkåren har ökat under flera år och detta fenomen togs också upp i enkätsvaren. Likaså konstaterades att kvinnornas lönenivå är i genomsnitt lägre. Det är sant att ett av de största problemen på vår arbetsmarknad är den så kallade oförklarliga löneskillnaden mellan kvinnor och män. Juristkåren och förbundet måste visa vägen och kämpa för att utrota dessa ogrundade löneskillnader i sin yrkeskår under kommande år. Förändringen är också en möjlighet.

Av enkätsvaren framgår också att uppfattningarna om förbundet inte är så långt ifrån den syn som man har om jurister i allmänhet. Juristförbundet liknar sina medlemmar. Resultatet är en lättnad, men samtidigt måste vi också fundera på vilken kurs utvecklingen håller på att ta. Bilden av jurister som en konservativ grupp som endast intresserar sig för sina egna angelägenheter är enormt föråldrad. Studentverksamheten utvecklas med säkra tag och Akavas studerande leds av studentmedlemmen i förbundets styrelse. I föregående nummer presenterades en rad utomordentliga juristkandidater som vill bli invalda i riksdagen för att bära ansvar för hela Finland. Jurister är aktiva i samhälleliga frågor och slagfärdiga. Förbundet måste hänga med i förändringen och varför inte också gå i främsta ledet i vissa frågor. Det gamla goda ska naturligtvis ändå bevaras. Yrkesstoltheten och den starka juristidentiteten, den goda lönenivån och den högklassiga utbildningen tryggas också år 2020.

Vi hoppas att juristerna om knappa tio år behärskar allt fler språk och har färdigheter på att uppträda. De ska vara allt bättre ledare och aktivt utveckla arbetsplatsen. Ekonomiska frågor ska behärskas och kommunikationsfärdigheter förutsätts. Redan nu står det rätt bra till med denna kompetens, men alla kan stärka sitt kunnande inför framtiden till exempel genom att delta i Juristförbundets Karriärutbildningar.

Den sista frågan i enkäten löd: ”Borde Juristförbundet stärka juristidentiteten genom att värna om traditionerna eller utveckla juristidentiteten genom att handla på moderna sätt?” Svaret var förkrossande i sin enkelhet. Modern verksamhet önskas, eftersom ungefär 25 procent av informanterna placerade sig i den moderna ytterkanten av tiostegsskalan.

Vad är då modern verksamhet i praktiken? Detta dryftas i Juristförbundet som bäst i tätt samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda. Svaret på denna fråga och andra aktualiteter som intresserar jurister hör ni på Juristdagen den 30 september 2011 i Finlandiahuset. Kom med!