Sijoittumistutkimus selvittää, miten ja mistä ensimmäinen työpaikka löytyy

Lakimiesliiton sijoittumistutkimuskysely lähetettiin tänä syksynä noin tuhannelle vastavalmistuneelle oikeustieteiden maisterille, joista noin 400 vastasi kyselyyn. Erityisesti tällä tutkimuskierroksella selvitettiin korona-ajan vaikutuksia opintojen jälkeiseen työllistymiseen.

Oikeustieteilijät työllistyvät hyvin – ja useimmiten pääkaupunkiseudulle

Tulosten mukaan 90 prosenttia vastaajista ilmoitti työllistyneensä tutkintoa vastaavaan työ- tai virkasuhteeseen valmistumisen jälkeen. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa myös siltä, että vastavalmistuneiden työllisyysaste ei ole merkittävästi heikentynyt korona-aikana.

Lähes kolme neljästä vastavalmistuneesta oli valmistumisensa jälkeen töissä pääkaupunkiseudulla. Suurin osa oli löytänyt ensimmäisen työpaikkansa asianajotoimistosta tai valtion virastosta.

Suurin osa oli löytänyt ensimmäisen työpaikkansa asianajotoimistosta tai valtion virastosta.

Tulevaisuuden kiinnostavina työnantajina valmistuneilta nousee esiin erityisesti ministeriöt ja valtio työnantajana sekä tuomioistuinlaitos.

Suurin osa vastanneista työskentelee organisaatiossaan asiantuntijatehtävissä, ja 77 prosenttia vastanneista on tehtävässä, jossa edellytetään nimenomaan OTM-tutkintoa.

Aiempi työkokemus keskeistä työllistymisessä

Mikä vaikuttaa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden työllistymiseen? Sijoittumistutkimuksen perusteella aikaisempi työkokemus on keskeistä valmistumisen jälkeisen työn löytämisen kannalta sekä tilastollisesti että avoimien vastausten perusteella. Yli puolet vastanneista ilmoitti työskennelleensä samalle työnantajalle jo opintojen aikana.

Kaikista vastanneista lähes jokainen oli työskennellyt säännöllisesti jo opintojen aikana. Keskimäärin oman alan töissä oli työskennelty opiskeluiden aikana 27 kuukautta ja muissa kuin oman alan töissä noin 15 kuukauden ajan.

Kaikista vastanneista lähes jokainen oli työskennellyt säännöllisesti jo opintojen aikana.

Myös avoimista vastauksista käy ilmi, että vastavalmistuneet uskovat aiemman työkokemuksen olleen erityisen tärkeää työllistymisessä ensimmäiseen oman alan työpaikkaan.

Lisäksi vastanneet kokivat työllistymisen kannalta tärkeäksi oman motivaation alaa kohtaan ja kehitysmyönteisen asenteen, hyvät kirjalliset, suulliset ja ryhmätyöskentelytaidot sekä verkostot.

– Opintojen aikaiselle työkokemukselle annetaan yhä enemmän painoarvoa ensimmäistä työpaikkaa haettaessa. Olemme ottaneet tämän huomioon Lakimiesliiton toiminnassa ja tarjoamme laajasti erilaisia työllistymistä auttavia palveluita oikkareille, toteaa Lakimiesliiton koulutuspoliittinen suunnittelija Jenni Tuomainen.

Mitä valmiuksia opinnoista työelämään?

Koulutuksessa saaduista valmiuksista nousivat juridiikan tuntemuksen lisäksi esiin hyvät tiedonhakuvalmiudet, valmius omaksua uusia asioita, kirjallisen viestinnän valmiudet ja ongelmanratkaisutaidot.

Vähiten vastaajat kokivat opintojen antaneen valmiuksia yrittäjyyteen. Monet tunnistivat myös puutteita liiketoiminnan perusteiden ymmärtämisessä OTM-tutkinnon perusteella.

– Nuoret ammattilaiset ovat toimintamme keskeinen kohderyhmä, ja sijoittumistutkimus antaa konkreettista tietoa siitä, minkälaisia työelämätaitoja oikkarit haluavat oppia jo opintojen aikana. Opiskelijamentorointiohjelma on pidetty palvelumme, mutta kehitämme jatkuvasti myös uusia työelämään liittyviä muita koulutuksia, kertoo Tuomainen.