Lakimiesliiton tutkimus: Naisjuristit ansaitsevat lähes 20 prosenttia vähemmän kuin miehet

Palkkaerosta 10 prosenttia voidaan selittää esimerkiksi eroilla työtehtävien vaativuuksissa tai työkokemuksessa. Noin kahdeksan prosentin palkkaerolle ei kuitenkaan löydy selitystä.

Nais- ja miesjuristien palkkaeroja selittävät eniten toisistaan poikkeavat juristitehtävät: naisia toimii selvästi miehiä vähemmän johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

– Erojen kaventamiseksi haluamme Lakimiesliitossa kannustaa työnantajia palkkamaan naisia myös ylimpiin johtotehtäviin – ja toisaalta naisia hakeutumaan niihin, Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö Jaana Meklin toteaa.

Myös Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander korostaa, että palkkaeroihin tulee puuttua.

– Ilman Lakimiesliiton keräämää tutkimustietoa palkkaerot sukupuolten välillä eivät nouse esille, eikä niihin voida vaikuttaa. Faktatiedoilla herätämme keskustelua aiheen ympärillä ja muistutamme työpaikkoja tasa-arvokysymysten tärkeydestä. Palkkaerojen taustoilla on niin suoranaista syrjintää kuin myös tiedostamattomuutta, Tilander huomauttaa.

Palkkaerotutkimuksesta selviää myös, että naisilla perhevapaat hidastavat ansiokehitystä. Sen sijaan perhevapailla olleilla miehillä myöhempi ansiokehitys on ollut suotuisampi kuin perhevapaita pitämättömillä miehillä.

Tutkimuksen mukaan perhevapailla olleilla mies­juristeilla myöhempi ansiokehitys on parempi kuin niille miehillä, jotka eivät ole lainkaan pitäneet perhevapaita. Naisjuristien kohdalla vaikutus on puolestaan vastakkainen, eli perhevapaat hidastavat ansiokehitystä erityisesti yksityisellä sektorilla.

Miehillä perhevapaat ovat tyypillisesti huomattavasti lyhempiä kuin naisilla. Perhevapaiden kielteinen vaikutus ansiokehitykseen näyttäisi liittyvän erityisesti naisten pitkiin, yli kahden vuoden poissaoloihin työelämästä.

Naisten ja miesten palkkaerot käyvät ilmi Laki­miesliiton teettämästä palkkatutkimuksesta ja sen tietojen pohjalta laaditusta palkkaeroja kartoittavasta jatkoselvityksestä. Lakimiesliitto kerää palkkatietoja vuosittain. Juristimiesten ja -naisten palkkaeroja on selvitetty viimeksi vuonna 2009. Tuoreet tulokset perustuvat vastaajien ansioihin lokakuussa 2017.

Palkkaerotutkimuksen tietoja käytetään syksyllä 2018 uudistettavan Lakimiesliiton tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman taustamateriaalina. Ohjelmassa määritellään liiton tavoitteet tasa-arvon ja yhden­vertaisuuden edistämiselle.

Lue pidempi artikkeli aiheesta Lakimiesliiton nettisivuilta.