Lakimiesliiton urakoulutuksella uusiin haasteisiin

Lakimiesliiton urakoulutuksella uusiin haasteisiin

OIKEUSTIETEELLISEN OSAAMISEN ohella nykyiset työmarkkinat edellyttävät lakimiehiltä yhä enemmän myös muuta kuin perinteistä oikeudellista osaamista. Työnhaku ja oman uran suunnittelu vaativat taitoa. Työyhteisöissä ei välttämättä menesty pelkällä asian osaamisella, asia on myös osattava esittää oikein.

Lakimiesliitto on aiemmin ollut mukana tarjoamassa jäsenilleen oikeudellisen alan koulutusta yhdessä muiden, lähinnä kaupallisten alan toimijoiden kanssa. Alkaen syksystä 2004 jäsenille on tarjottu myös varsinaista urakoulutusta. ”Äitinä työelämään” ja ”Uranavigointikurssit” osoittautuivat niin osallistujamäärillä kuin kiinnostuksella mitaten suoranaisiksi menestyksiksi. Liiton jäsenillä oli selvästi tarvetta ja halua osallistua tarjotuille kursseille.

Ammatillista osaamista kehittävää lakimieskoulutusta saa yliopistoista ja sitä tuottavat useat kaupalliset koulutustarjoajat. Aiemmin pitkälti kausittaisen urakoulutustarjonnan pohjalta Lakimiesliitto on ryhtynyt määrätietoisesti kehittämään kaikille jäsenille tarjolla olevaa urakoulutusjärjestelmää, joka sisältää soveltuvaa koulutusta uran kaikissa vaiheissa ja eri toiminnan sektoreilla. Urakoulutuksen tarkoituksena ei ole kehittää juridista osaamista vaan antaa työmarkkinoilla tarvittavia yleisiä taitoja mm. työnhaussa, urasuunnittelussa, haastatteluihin ja soveltuvuuskokeisiin osallistumisessa.

Urakoulutusjärjestelmän luominen

Lakimiesliiton tavoitteena on luoda kattava ja jäsenkunnan tarpeita vastaava urakoulutusjärjestelmä. Koulutustarjonta alkaa loka-marraskuussa järjestettävillä neljällä koulutuksella ja tarjontaa tullaan lisäämään asteittain. Järjestelmän pystyttäminen alkaa kolmella hyvin yleisellä koulutuksella, jotka soveltuvat työurillaan eri vaiheissa oleville työntekijöille.

Myöhemmin kurssitarjontaa tullaan laajentamaan tavalla, joka vastaa jäsenistön tarpeisiin ja kysyntään. Runsain jatkuva kysyntä ja siten järjestämistarve, kohdistuu varmastikin työnhakua ja sen eri osa-alueita käsittelevään koulutukseen. Näiden rinnalla olemme saaneet palautetta, että jäsenkunnalla on toiveita esim. urasuunnittelussa, headhuntingissa, haastatteluun osallistumisessa, työyhteisökommunikaatiossa, työ- ja organisaatiopsykologiassa, johtamisessa, ryhmätyöskentelyssä ja projektisuunnittelussa, soveltuvuuskokeisiin osallistumisessa, verkostoitumisessa, neuvottelutaidossa, esiintymistaidossa, etiketissä, rentoutumisessa. Tulevista kevät- ja syyskauden koulutustilaisuuksista ilmoitetaan tässä lehdessä ja liiton verkkosivuilla.

Kurssitarjonnan lisääminen painottuu suhteellisen suppeisiin maksuttomiin kursseihin sekä erityisesti erilaisiin työtilanteisiin liittyviin yleisiin taitoihin ja valmiuksiin. Kurssit on tarkoitettu koko jäsenkunnalle, kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Erityisesti alkuvaiheessa kaikille kursseille toivotaan monipuolinen osallistujajoukko, jotta voidaan parhaiten arvioida mihin suuntaan kutakin koulutusta on tarkoituksenmukaista kehittää. Tarjottavista kursseista pyritään luomaan kattavia koulutuskokonaisuuksia, joitten eri osia vuorottelemalla ja vaihtelemalla koulutustarjonta pysyy vaihtelevana ja mielenkiintoisena.

Uraansa aloittelevilla lakimiehillä lienee vanhempia kollegojaan suurempi tarve saada kattava käsitys työelämän perusteista, työnhausta ja urasuunnittelusta. Pidemmälle urallaan ehtineillä koulutustarve painottuu enemmän johtamiseen, neuvottelu- ja esiintymistaitoon sekä organisaatio- ja projektihallintaan. Tulevan koulutuksen aihevalinnoissa otetaan huomioon eri vaiheessa työurallaan olevien erilaiset tarpeet.

Urakoulutusjärjestelmän kehittäminen ei tule onnistumaan ilman tietoa jäsentemme mielipiteistä – kursseille osallistuvien palaute ja Lakimiesliitolle muuten ilmaistut toiveet auttavat kehittämään koulutuskokonaisuuden, jonka antaa jotain mahdollisimman suurelle osalle jäsenkuntaa.

Valtakunnallinen tarjonta

Urakoulutusta on tarkoitus tarjota aidosti valtakunnallisesti. Käytännössä lakimieskunnan keskittyminen suurempiin kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle tulee vaikuttamaan myös koulutustarjonnan alueelliseen jakautumiseen.

Helsingissä järjestettävän koulutuksen lisäksi koulutustilaisuuksia järjestetään kaupungeissa, joitten vaikutusalueella toimii paljon lakimiehiä. Koulutuspaikat valitaan kysynnän mukaan niin, että riittävä määrä lakimiehiä pääsee osallistumaan iltapäivällä tai illalla pidettävälle muutaman tunnin kurssille. Yksi tämän syksyn kursseista tullaankin järjestämään myös Turussa. Alueellisesti tarjottavan koulutuksen määrän tulevat jatkossa ratkaisemaan jäsenten kiinnostus urakoulutusta kohtaan sekä osallistujamäärät.