Lakimiesliiton uuden hallituksen tavoite: Jäsenmäärä nousuun

Lakimiesliiton uuden hallituksen tavoite: Jäsenmäärä nousuun

Lakimiesliiton hallitukseen valittiin marraskuussa neljä uutta jäsentä. Hallituksella on kuitenkin yhteinen tavoite, jäsenmäärän kasvattaminen.

Teksti Miia Vatka Kuvat Sanna Liimatainen

Liiton puheenjohtajana jatkaa kuudetta vuotta professori Heikki Halila ja hallituksen puheenjohtajana käräjätuomari Asko Nurmi, jolla puheenjohtajuusvuosia on takana jo kolme. Erovuoroisten tilalle liiton hallituksen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, VT Eeva Lipasti, professori, OTT Risto Nuolimaa, hovioikeudenneuvos Riitta Rajala sekä yksivuotiskaudelle asianajaja Risto Sipilä kesken kauden eronneen Arto Ullakonojan tilalle. Muut hallituksen jäsenet ovat nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori ja asianajaja Janne Nyman.

Järjestäytymisaste pidettävä hyvänä

Palkansaajajärjestöjen jäsenmäärät ovat Suomessa yleisesti laskussa. Keskusjärjestöistä Akava on ainoa, jossa jäsenmäärä nousee. Lakimiesliiton jäsenmäärä on pysynyt vakaana, mutta järjestäytymisasteen eteen on tehtävä töitä.

– Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että vastavalmistunut lakimies mieltää liittoon kuulumisen luonnolliseksi osaksi elämäänsä riippumatta siitä, mille lakimiesuralle antautuu. Jäsenmaksupolitiikalla ja palvelutarjonnalla tavoittelemme toisaalta sitä, ettei jäsenyyssuhdetta katkaista myöskään eläkkeelle siirryttäessä, toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Heikki Halila.

Kuluvana vuonna järjestetään Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalit. Vaalit edellyttävät valmistautumista ja tavoitteiden asettelua liiton jäsenjärjestökentässä ja niiden muodostamissa pooleissa.

– Vaalit kuuluvat demokratiaan silloinkin, kun mitään dramaattisia muutoksia ei ole odotettavissa. Vaalit antavat aiheen miettiä, mitä liitolta odotamme ja mitä olemme valmiit liiton puolesta tekemään, Halila sanoo.

– Lakimiesliitto antaa lausuntoja lakimiesten kannalta merkittävistä lainsäädäntöhankkeista. Lainsäädäntöpolitiikka antaa liitolle aiheen myös uusiin avauksiin eduskuntavaalien alla. Liitto ei ole mukana eduskuntavaalikampanjassa. Sen sijaan sidosryhmävaikuttamisella tähdätään jo vuoden 2007 hallitusohjelman laatimiseen.

Koulutuspolitiikassa liitto pyrkii siihen, ettei uusia tutkinnonanto-oikeuksia anneta ja että koulutuksessa keskitytään määrän sijasta laatuun. Vuonna 2007 umpeutuu myös tulopoliittinen kierros. Siihen valmistauduttaessa kiinnitämme jatkuvasti huomiota jäsenten edunvalvontaan kuten pulmalliseen uuteen palkkausjärjestelmään UPJ:hin, listaa Halila tulevia haasteita.

Uudistuminen näkynee hallituksessa

Jäsenmäärän säilyttäminen nykyisenä tai jopa nostaminen on päällimmäisenä mielessä myös hallituksen puheenjohtajalla, Asko Nurmella.

– Jo edellinen hallitus korosti toimintaedellytysten vahvistamista periodilla 2006–2010 ja järjestäytymisasteen tavoitteeksi asetettiin 80 prosenttia.

Kuluvan vuoden aikana uusia palkkajärjestelmiä koskevat neuvottelut saadaan viimein päätökseen ja luvattujen palkkatarkistusten toteuttaminen tulee tarkkaan syyniin. Julkisella sektorilla vuoden kielisammakoksi valitun valtion tuottavuusohjelman saattaminen realistiselle tasolle ja oikeusministeriön vähien varojen kohdentaminen oikeusturvaa tukeviin muutoksiin tulevat myös olemaan Nurmen mukaan vuoden keskeisiä asioita.

– Hallitustyöskentelyssä näkynee erityispiirteenä voimakkaan uudistumisen tuoma tilanne. Kahdeksasta hallituksen jäsenestä neljä vaihtui. Sujuva hallitustyöskentely vaatii kaikilta valmiutta asioiden opiskeluun ja näkökulman varovaiseen muuttamiseen. Joitakin asioita joudutaan miettimään oman taustaryhmän tulkintoja laajapohjaisemmin, Nurmi ennustaa.

Vanhojen jäsenten painopistealuee

Lakimiesliiton hallituksessa jatkavat vanhat jäsenet Eeva Lipasti, Janne Nyman ja Pekka Liesivuori nostavat alkaneen vuoden asialistalle kukin oman valiokuntansa haasteita.

Yksityissektorin valiokuntaa johtava Lipasti korostaa työmarkkinakentässä tapahtuneiden muutosten vaikutusta liiton edunvalvontatoimintaan. Myös käynnissä oleva paikallisen neuvottelutoiminnan pelisääntöjen rakentaminen tuo haasteita yksityissektorin edunvalvontaan. Yhteistoimintalain uudistaminen on niin ikään vireillä ja valiokunnassa vaikutetaan lakia valmistelevan komitean työhön.

– Yksityissektorin valiokunnassa tuotetaan lisäksi jäsenten työelämän tarpeita palvelevia oppaita. Vuoden 2006 aikana on tarkoitus valmistaa opas kehityskeskustelujen tueksi. Valiokunta on myös asettanut työryhmän valmistelemaan ohjeistusta työsuojelun toimintaohjelmaa varten.

Opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja Janne Nyman kertoo työkentän pysyvän perinteisenä tänäkin vuonna:

– Annamme lausuntoja opiskelijoita koskevissa asioissa, suoritamme edunvalvontaa opiskelu- ja työolosuhteissa, teemme tutkimusta, koulutamme, kurssitamme, kehitämme opiskelijoiden jäsenetuja ja järjestämme vapaa-ajan tilaisuuksia. Erityisesti esillä tulevat olemaan opiskelun aikaisten työpaikkojen palkkaus- ja työolosuhteet.

Nyman mainostaa vielä erikseen opiskelijoiden SAKKE-tapahtumaa, joka järjestetään marraskuussa Porissa.

Järjestövaliokunta vastaa liiton jäsenilleen tarjoamien palveluiden kehittämisestä. Koko liiton peräänkuuluttama järjestäytymisasteen korkeana pysyttäminen on lähellä myös järjestövaliokunnan sydäntä:

– Tänä vuonna tulemme omalta osaltamme panostamaan erityisesti jäsenmäärän lisäämiseen, tiivistää valiokunnan puheenjohtaja, Pekka Liesivuori.

Oikeustieteen tohtori, kauppaoikeuden professori Risto Nuolimaa, 57, on työskennellyt lähes koko aikuisen ikänsä yliopistossa, ensin Helsingin kauppakorkeakoulussa, sitten Lapin yliopistossa ja nyt Tampereella. Yliopistouran välissä Nuolimaa toimi vuoden hallintoedustuskomitean pääsihteerinä ja vuoden Suomen Pankkiyhdistyksen oikeudellisen osaston päällikkönä. Luottamustoimissa Nuolimaa on vaikuttanut SLML:n valtuuskunnassa ja Suomalaisen lakimiesyhdistyksen hallituksessa. Hän kuuluu myös Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakuntaan.

Nuolimaa harrastaa kirjallisuutta ja kuntoilua.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana Nuolimaa seuraa esimerkiksi Lakimiesliiton sijoitusten kehitystä. Liiton hallituksen toiminnassa hän painottaa avoimuutta.


Hovioikeudenneuvos Riitta Rajala, 59, on kerryttänyt hallituskokemusta monissa luottamustoimissa. Rajala on toiminut Suomen käräjäoikeustuomarit r.y:n sekä Hovioikeustuomareiden ja Tuomariliiton hallituksessa. Lakimiesliitossa hän on vaikuttanut keskuslakkotoimikunnassa muutaman vuoden.

Lakimiehen tehtävänsä Rajala aloitti aikoinaan TVH:ssä ja Kouvolan hovioikeudessa, minkä ohessa hän toimi myös vuoden asianajotoimistossa. Sen jälkeen hän siirtyi Kotkan raastuvanoikeuteen oikeusneuvosmieheksi ja edelleen Kouvolan käräjäoikeuteen käräjätuomariksi. Hovioikeudenneuvoksena Helsingissä tulee kesäkuussa neljä vuotta täyteen. Rajala harrastaa elokuvia ja kirjallisuutta. Kielistä kiinnostuneena hän lueskelee myös englanniksi ja ranskaksi.

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana Rajala pitää tärkeänä oikeustieteen opiskelupaikkojen oikeaa mitoittamista suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin. Kansainvälistymisen mukanaan tuoma vaatimus lakimiesten ammatillisesta kielitaidosta on niin ikään Rajalan mukaan huomioitava sekä opiskeluvaiheessa että työelämässä olevien kohdalla.


Asianajaja, varatuomari Risto Sipilä, 40, on toiminut aiemmin Suomen Asianajajaliiton luottamustehtävissä. Tällä hetkellä hän on Asianajajaliiton hallituksen varajäsen ja Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen. Viimeiset neljä vuotta Sipilä on toiminut myös Asianajajayhdistyksen puheenjohtajana.

Sipilä on työskennellyt asianajotoimistoissa valmistumisestaan lähtien. Nykyisin hän toimii Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy:llä vastuualueenaan rakennus- ja kiinteistöjuridiikan praktiikka. Aiemmin Sipilä on työskennellyt Heikki Haapaniemi Oy:ssä ja Veikko Palotie & Co

Oy:ssä. Sipilä harrastaa lenkkeilyä, asuntovaunuilua ja penkkiurheilua.

Oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana Sipilä pitää tärkeänä mm. kannan ottamista tuomarinvastuuta koskeviin kysymyksiin. Hän ennakoi myös mahdollisen tuomarikoulun ja ryhmäkanneasian puhuttavan tänä vuonna. Sipilä haluaisi lisäksi painottaa entistä enemmän yksityisen sektorin asioita. Esimerkiksi sukupuolten palkkauksellista tasa-arvoa olisi edistettävä ja yksityisen sektorin hallitsemattomia ylitöitä kompensoitava.


Kihlakunnansyyttäjä Harri Lindberg, 48, on toiminut Suomen Syyttäjäyhdistys ry:n hallituksessa vuodesta 1997 lähtien, ensin rahastonhoitajana ja sihteerinä, sittemmin vuodesta 2001 puheenjohtajana. Lisäksi Lindberg on PUSH-koalition (poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö) puheenjohtaja. Hän on myös Lakimiesliiton valtuuskunnan jäsen.

Lindberg on toiminut erilaisissa syyttäjän tehtävissä valmistumisestaan saakka, vuodesta 1997 talousrikossyyttäjänä. Hän harrastaa lento- ja sulkapalloa sekä tennistä.

Julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtajana Lindberg nostaa vuoden keskeisiksi kysymyksiksi mm. uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton ja käytössä olevien kehittämisen, valtion ns. tuottavuusohjelman sisältöön ja toteutukseen vaikuttamisen vaihtoehtona yksitotiselle saneeraukselle, organisaatiomuutoksiin liittyvän edunvalvonnan sekä henkilöstön aseman turvaamisen.

Valiokuntien puheenjohtajat vuonna 2006:
Talousvaliokunta Risto Nuolimaa
Julkisen sektorin valiokunta Harri Lindberg
Järjestövaliokunta Pekka Liesivuori
Koulutuspoliittinen valiokunta Riitta Rajala
Oikeuspoliittinen valiokunta Risto Sipilä
Opiskelijavaliokunta Janne Nyman
Yksityissektorin valiokunta Eeva Lipasti