Lakimiesliitto aktiivisesti neuvotteluissa hyvä tulos valtiolla

Valtion työntekijöiden palkkoihin tehdään helmikuusta alkaen 1,3 prosentin yleiskorotus. Toukokuussa voimaan tulevat 0,5 prosentin virastoerä ja 0,2 prosentin tasa-arvoerä. Sopimuskausi jatkuu helmikuun 2012 loppuun saakka. Sopuun pääsy oli tärkeä Lakimiesliitolle, sillä yli 40 prosenttia lakimiehistä työskentelee valtiosektorilla.

Jatkuvan muutoksen kourissa olevalle valtion henkilöstölle palkkasopimusta tärkeämpää on muutosturvasta saavutettu sopu. Mikäli muutostilanteessa tehtävät muuttuvat vähemmän vaativiksi, säilyy palkkaus kuitenkin ennallaan vähintään 24 kuukauden ajan. Tänä aikana työnantajan tulee selvittää entisen vaativuustason mukaisten tehtävien mahdollisuutta.

– Työnantajan ensimmäiset esitykset muutosturvakirjauksiksi olivat hyvin kaukana palkansaajien tavoitteista. Saavutettua sopua voidaan pitää merkittävänä neuvotteluvoittona, JUKOn neuvottelupäällikkö, varatuomari Markku Nieminen iloitsee.

Lakimiesliitto antoi omalta osaltaan vahvan panostuksensa neuvotteluihin. Lakimiesliiton asiamies ja valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Kati Virtanen oli toinen JUKOn pääneuvottelijoista. Myös hän nostaa muutostilanteeseen liittyvän sovun ylitse muiden.

– Muutosturvaan liittyviä tavoitteita pidettiin tällä kierroksella erittäin tärkeinä. Tavoitteiden menestyminen ei olisi ollut mahdollista ilman kaikkien palkansaajajärjestöjen tiivistä yhteisrintamaa, Virtanen kehuu yhteistyötä.

Sopuun pääseminen ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys.

– Neuvottelujen alussa työnantaja ei ollut lainkaan halukas neuvottelemaan niin kutsutuista tekstikysymyksistä, Virtanen valottaa alun hankaluuksia.

Lopputulosta Virtanen ja Nieminen pitävät lakimiesten kannalta positiivisena.

– JUKOn tavoitteena oli prosenttilinjainen yleiskorotus. Tavoitteen menestyminen ei ollut itsestäänselvyys. Pitkälle neuvottelujen loppuvaiheeseen asti esillä oli sekalinjainen yleiskorotusmalli. Tavoitteeseen kuitenkin päästiin, se on lakimiestenkin kannalta paras vaihtoehto.

Tasa-arvo ja johtaminen huomioitiin

Yleiskorotuksen lisäksi neuvotteluissa sovittiin myös tasa-arvo- ja virastoerästä. Puolen prosentin virastoerällä halutaan edistää valtionhallinnon ja sen toimintayksiköiden tuloksellisuutta, parantaa kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta sekä parantaa naisten ja miesten välistä palkkatasa-arvoa.

Sopimusalakohtaisesti toteutettava 0,2 prosentin tasa-arvoerä on tarkoitus käyttää palkkauksellisesti heikommassa asemassa olevan sukupuolen palkkauksellisen tasa-arvon parantamiseen. Erän kohdistamisessa otetaan huomioon palkkakartoituksen tulokset.

Neuvotteluissa sovittiin myös jokaisen virkamiehen ja työntekijän vuosittaisesta oikeudesta käydä kehityskeskustelu esimiehensä kanssa osana hyvää johtamista. Kehityskeskustelujen yhteydessä tarkastellaan henkilön tehtäviä ja niiden kehittymistä, selvitetään koulutustarpeet ja laaditaan suunnitelma koulutuksen toteuttamiseksi. Kaikkeen esimiesvalmennukseen sisällytetään kehityskeskustelujen käymistä koskevia asioita.

Valtion palkkasopimus pähkinänkuoressa

Sopimuskausi 1.3.2011–29.2.2012.

• Palkkoja korotetaan 1.2.2011 lukien 1,3 prosentin yleiskorotuksella, joka pätee myös tehtäväkohtaisten palkanosien taulukoihin ja esimerkiksi henkilökohtaisiin palkanosiin.

• Sopimusalakohtaisesti on toteutettavana 0,5 prosentin virastoerä ja 0,2 prosentin tasa-arvoerä 1.5.2011 lukien.

• Mikäli virastoerän toteuttamisesta ei päästä sopimukseen toukokuun loppuun mennessä, erä toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.

• Jos paikalliset sopijaosapuolet eivät pääse 31.5. mennessä neuvottelutulokseen tasa-arvoerän toteuttamisesta, siirtyy se käytettäväksi osaksi virastoerää.

 

JUKOssa valvotaan yhteisiä etuja

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiosektorilla työskentelee noin 27 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkis-alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

 

Sopu syntyi kunta-alalla

Myös kunta-alalla päästiin sopuun tiukkojen neuvottelujen jälkeen. Lakimiehistä noin kuusi prosenttia työskentelee kunta-alalla.

Kunta-alan 1,2 prosentin yleiskorotus ja 0,8 prosentin paikallinen järjestelyerä tulevat voimaan toukokuun alussa. Lisäksi maksetaan kertaerä, jonka suuruus on opetusalalla 140 euroa, lääkäreillä 250 euroa ja kaikilla muilla sopimusaloilla sata euroa.

Palkkaratkaisun kustannusvaikutus kuluvalle vuodelle on 2,4 prosenttia.

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on tyytyväinen neuvottelutulokseen.

– Tavoitteenamme oli ostovoiman turvaaminen ja onnistuimme siinä kohtuullisesti. Lisäksi yleiskorotuksen osuutta saatiin oleellisesti nousemaan työnantajan tarjoamasta, Luukkainen toteaa.