Lakimiesliitto ei kannata rakenneuudistuksen nykylinjaa

Suomen Lakimiesliitto on antanut syyskuussa lausunnon oikeusministeriön luonnokseen hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksesta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tekemän linjauksen mukaan rakenneuudistuksessa hovioikeuksien määrää ­vähennetään yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrää kahdella. Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovioikeus yhdistetään ja hovioikeus sijoitetaan Kuopioon. Oulun hallinto-­oikeus ja Rovaniemen hallinto-­oikeus yhdistetään ja hallinto-oikeus sijoitetaan Ouluun. Kuopion hallinto-oikeus ja Kouvolan hallinto-oikeus yhdistetään ja hallinto-oikeus sijoitetaan Kuopioon.

Uudistuksen yhteydessä tehdään myös eräitä tuomiopiirimuutoksia: Kainuun maakunta siirretään nykyisestä Itä-Suomen hovi­oikeuspiiristä Rovaniemen hovioikeuspiiriin ja Päijät-Hämeen maakunta nykyisestä Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiristä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Sekä hallituksen alueellistamisen koordinaati­oryhmä että hallinnon ja alue­kehityksen ministeriryhmä ovat puoltaneet hanketta.

Lakimiesliitto huomauttaa lausunnossaan, että hallituksen esityksestä puuttuu kokonaisarviointi siitä, miten uudistus tulee vaikuttamaan henkilöstön asemaan. Henkilöstön asema tulisi turvata ja kansalaisten oikeusturva taata kiinnittämällä erityistä huomiota muutoksen kohteena oleviin tuomareihin ja esittelijöihin. Lisäksi määrä­aikaisten asemaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja heitä on kohdeltava tasaveroisesti vakituisen henkilöstön kanssa. Oikeus­ministeriön tulisi­ myös välittömästi asettaa henkilöstön asemaa käsittelevä työryhmä, henkilöstöprojekti.

Lisäksi liitto edellyttää, että Kouvolaan ja Rovaniemelle jää pysyvät sivutoimipisteet, sivukansliat.

Hallituksen esityksen mukaan muutokset astuisivat voimaan 1.1.2014. Liitto ­toteaa, että kun otetaan huomioon uudistuksen laajuus, siirtymäkauden tulee olla huomattavasti pidempi eli vuoden 2016 loppuun saakka.

Lakimiesliitto edellyttää, että tuomio­istuin­verkoston pitää kattaa koko maa siten, että kansalaisten etäisyydet tuomio­istuimiin eivät ole kohtuuttoman pitkiä. Tämä pätee myös muutoksenhakutuomio­istuimina toimiviin hovi- ja hallinto-oikeuksiin. Liitto näkee uudistuksessa olevan se vaara, että pääkäsittelyjä, suullisia käsittelyjä ja katselmuksia ei enää järjestetä matka­käräjäpaikkakunnilla tai muilla paikka­kunnilla aikaisempien vuosien mukaisesti. Kyse on oikeusturvasta: hallinto-oikeuksien asiakkaat ovat usein vähävaraisia.

Lakimiesliitto edellyttää, että mahdolliset uudistuksesta syntyneet säästöt käytetään tehokkuuden parantamiseen eli lain­käyttöhenkilökunnan palkkaamiseen ja nykyistä tehokkaampiin työvälineisiin. Liitto katsoo, että oikeanlaisilla resurssikohdennuksilla voidaan saada aikaan selkeitä ­tehokkuusparannuksia ja ehkäistyä oikeuden­käyntien viivästymisiä.

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.lakimiesliitto.fi.