Lakimiesliitto esimiesten ja johtajien tukena

E rityisesti nyt, kun elämme vaikeita taloudellisia aikoja, esimiehet joutuvat työpaikoilla kovan paineen alle. Toisaalta on saavutettava yhä parempia tuloksia, ja toisaalta henkilökuntaa ja muita resursseja vähennetään jatkuvasti. Organisaatiomuutokset ovat arkipäivää. 

Tällaisten paineiden keskellä esimiehet pyrkivät toimimaan itse mahdollisimman tehokkaasti ja helposti myös kuormittuvat omista töistään kohtuuttomasti. Työn ilo ja hallinta saattaa hävitä. 

Johtaminen on tasapainoilua erilaisten odotusten ja tavoitteiden välillä. Esimiestyössä on aina pohjimmiltaan kysymys ihmisistä ja heidän johtamisestaan.

Esimiehet tarvitsevat kannustusta, tukea ja voimavaroja työlleen. Jos esimieheltä loppuu jaksaminen tai motivaatio, se ­vaikuttaa paitsi hänen omaan elämäänsä ja läheisiinsä, myös koko työyhteisöön.­

Jotta esimies voisi hyvin, hänen täytyy johtaa myös itseään. Hänen täytyy huolehtia omien voima­varojensa ja häntä kuormittavien tekijöiden tasapainosta. On tärkeää, että esimies saa työlleen ja jaksamiselleen tukea omalta ­esimieheltään. Esimies tarvitsee tukea myös omalta henkilöstöltään, kollegoiltaan, työn ulkopuolisesta elämästään sekä ennakoivasti työterveyshuollosta.  

Liitto auttaa verkostoitumisessa

Lakimiesliitto on tiedostanut ­johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvät haasteet ja tarpeet. Liitto haluaa tukea jäseniään, jotka ­toimivat ­esimiestehtävissä. Yksi tapa tähän on runsaat pari vuotta toiminut Lakimiesliiton johtaja- ja esimies­verkosto. Verkoston tarkoituksena on toimia yhteisenä tuki- ja kehittymis­verkostona ­kaikille johtaja-­ ja esimiesasemassa toimiville Lakimiesliiton jäsenille. Lakimiesliiton johtaja- ja esimiesverkoston tavoitteena on luoda puitteet yhteisille keskusteluille, ajatusten vaihdolle ja tapaamisille valittujen, valmisteltujen teemojen parissa. Aiheet linkittyvät ­johtajien ja ­esimiesten arkipäivään ja jaksamiseen, työelämän vaikeisiin tilanteisiin, ihmisten kohtaamiseen sekä tulevaisuuden ennakointiin.  

Yksi verkoston toiminnan muoto on aamukahvitilaisuudet, joissa on mahdollista vaihtaa kuulumisia­ kollegojen kanssa ja kuunnella kiinnostavia alustuksia eri aiheista. Tilaisuuksissa osallistujilla on mahdollisuus sparrata ajatuksia ja tuntemuksia muiden­ vastaavassa asemassa olevien lakimieskollegojen kesken. ­Parhaassa tapauk­sessa osallistujat saavat luotua itselleen sopivan vertaisryhmän, jonka avulla voi saada vinkkejä toimivista käytännöistä ja uusista ­ideoista. Tähän mennessä aamukahvi­tilaisuuksien aiheina ovat olleet muun muassa ”Mistä johtajat­ ja esimiehet ­löytävät oman jaksamisen eväitä?”, ­”Palkitseminen”, ”Onnistunut kehitys­keskustelu” ja ”Ihmisten johtamisen avainasiat”.

Verkoston jäsenet voivat esittää­ toivomuksia aamukahvi­tilaisuuksien aiheiksi, ja ehdotuksia onkin kiitettävästi tullut. Kustakin­ ­tilaisuudesta kerätään palautetta, ja toimintaa pyritään kehittämään tämän palautteen avulla. Tähän mennessä tilaisuudet ovat ­saaneet hyvää palautetta. Tilaisuudet­ jatkuvat, ja tänä keväänä järjestetään­ kaksi tilaisuutta ja syksyksi on suunnitteilla kaksi tilaisuutta.

Pidä tietosi ajan tasalla

Johtaja- ja esimiesasemassa olevat Lakimiesliiton jäsenet kutsutaan aamukahvitilaisuuksiin sähköpostitse. Tiedot asemasta saadaan jäsenrekisteristä. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että liiton jäsenrekisteriin päivitetään tiedot sähkö­postiosoitteesta ja asematasosta aina kun muutoksia tulee. Mistään muualta liitto ei voi näitä ­tietoja saada. Mikäli siis olet johtavassa asemassa työpaikallasi, etkä saa kutsuja näihin liitossa pidettäviin aamukahvitilaisuuksiin, voi se ­johtua vanhentuneista tiedoista jäsenrekisterissä.

Verkostolla on myös keskustelu­palsta liiton jäsensivujen yhteydessä. Siellä voi käydä keskustelua­ kaikesta, mikä liittyy johtajien ja esimiesten toimintaan. Keskusteluun voi osallistua nimimerkillä tai kirjoittaa omalla nimellä.  Uusia ehdotuksia verkoston toiminnan kehittämiseen otetaan mielellään vastaan. 

Lakimiesliiton verkoston lisäksi keskusjärjestö Akavallakin on oma esimiesverkostonsa. Akavan esimies­verkoston tarkoitus on luoda esimiesjäsenille yhteinen­ tukiverkosto, jolla voidaan­ vahvistaa­ esimiesidentiteettiä ja tukea esimiestyössä kehittymistä. ­Akavan verkostossa voi tavata eri ammattikuntia edustavia, eri toimi­aloilla ja työnantajasektoreilla toimivia esimiehiä. Lakimiesliiton verkoston sivuilta löytyy linkki myös Akavan esimiesverkoston sivuille. Akavan esimiesverkoston sivuilta löytyy tietoa tilaisuuksista ja asiantuntija-artikkeleita johtamisen eri teemoista.

Teksti: Jaana Meklin, vastaava lakimies