Lakimiesliitto valtaa alaa

Lakimiesliitto on ottanut taas askeleen kohti kaikkien lakimiesten ja lakimiestehtävissä toimivien oikeustieteen opiskelijoiden saamista työehtosopimusten piiriin. Paragraaffi Oy:n kanssa solmittu sopimus on paitsi liiton ensimmäinen oma työehtosopimus, myös hyvä pohja sopimusten suojan ja sopimustoiminnan laajentamiselle.

– Työehtosopimusten kattavuuden parantaminen on liiton pitkäaikainen edunvalvontatavoite. Oman työehtosopimuksen muodossa olemme ottaneet käyttöön vielä yhden edunvalvonnan keinon, kertoo neuvotteluista vastannut liiton lakimies Tommi Rainerma.

– Sopimuksen vaikutus ulottuu varmasti myös Paragraaffin ulkopuolelle ja sopimuskirjaukset heijastuvat muidenkin opiskelijoiden ja valmistuneidenkin lakimiesten työehtoihin. Me olemme nyt ­uuden vaiheen alussa, Rainerma uskoo.

Myös Paragraaffi kiittelee saavutettua sopimusta.

– Me olemme nyt ensimmäinen työnantaja, joka voi markkinoida itseään sekä työntekijöille että työnantajille sillä, että lakimiesten työehdot on sovittu suoraan Lakimiesliiton kanssa ja noudatamme liiton palkkasuosituksia, Paragraaffin toimitusjohtaja Tero Nieminen kertoo.

– Vastuullinen työnantajakuva tulee olemaan varmasti valtti kiristyvässä kilpailussa. Samalla pystymme parantamaan oikeustieteen opiskelijoiden työllisyyttä ja työehtoja, jatkaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivikari.

Lakimiesliitto on edustava

Työehtosopimukset solmitaan toimiala- tai yrityskohtaisesti. Sopimukset koskevat tällöin tietyissä tehtävissä toimivaa henkilöstöä näiden tutkintonimikkeestä riippumatta. Neuvottelupöytään pääsemiseksi akavalaiset liitot ovatkin liittyneet yhteen niin sanotuissa neuvottelujärjestöissä, joiden kautta hoidetaan työehtosopimusneuvotteluja.

Tästä pääsäännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Joissakin yrityksissä ja joillakin aloilla yksittäisen ammattiryhmän osuus on niin suuri, että sen edustajat voivat edustavasti neuvotella koko alaa tai yritystä koskevasta sopimuksesta. Tällöin työehtosopimus voidaan solmia suoraan liiton kautta.

Lakimiesliitto on nyt ensimmäistä kertaa historiansa aikana solminut oman työehtosopimuksen. Kyseessä on talokohtainen sopimus, joka koskee Paragraaffi Oy:n kautta vuokrattuja, lakimiestehtävissä toimivia oikeustieteen opiskelijoita.

Paragraaffi Oy on Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Pykälän omistama yritys, joka harjoittaa opiskelijoille suunnattua työvoimavuokraus- ja työnvälitystoimintaa.

Neuvottelut talokohtaisen sopimuksen solmimisesta Lakimiesliiton ja Para­graaffin välillä käynnistyivät huhtikuussa 2010. Ensimmäisten yhteydenottojen jälkeen neuvottelut etenivät nopeasti ja hyvässä yhteistyössä. Neuvottelut saatiin päätökseen toukokuun puolivälin jälkeen ja Lakimiesliiton valtuuskunta hyväksyi sopimuksen kokouksessaan maanantaina 24. toukokuuta.

Sopimuksen sisältö

Uudessa sopimuksessa on sovittu kaikista keskeisistä työsuhteen ehdoista.

Opiskelijoiden ja useimpien lakimiestenkin kannalta keskeisimpiin sovittuihin asioihin kuuluu työajoista ja ylityökorvauksista sopiminen. Lakimiesliiton palkkatutkimusten sekä vuonna 2008 toteutetun yksityisen sektorin nuorten lakimiesten työaikatutkimuksen mukaan lakimiehet tekevät huomattavan paljon ylitöitä ja suuri osa tehdyistä ylitöistä tehdään ilman korvausta. Esimerkiksi asianajoalalla keskimääräinen nuori lakimies lahjoitti tutkimuksen mukaan työnantajalleen kuukausittain yli tuhannen euron edestä työpanosta.

Palkkojen osalta uudessa sopimuksessa on sovittu Lakimiesliiton palkkasuositusten noudattamisesta. Vaikka liiton palkkasuosituksia on tähänkin saakka käytetty laajasti palkkojen määrittämisen pohjana, on kyseessä ensimmäinen kerta, kun suositusten noudattamiseen on sitouduttu. Liiton palkkasuosituksista voidaan poiketa vain yksittäisissä työsuhteissa, mikäli yrityksen taloudellinen tilanne tai toimeksiannon luonne sitä edellyttää.

Nuorten työntekijöiden ollessa kyseessä hyvin tärkeänä osana sopimusta on nähty myös perhevapaiden palkallisuus. Jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 8 kuukautta, työnantaja maksaa äitiysvapaan alusta lukien täyden palkan 3 kuukauden pituiselta ajanjaksolta ja isyysvapaata pitävälle työntekijälle täyden palkan enintään 5 työpäivän ajalta.

Eteenpäin

– Sopimuksilla turvataan jäsenten asema työmarkkinoilla. Nyt olemme parantamassa erityisesti oikkareiden työehtoja ja asemaa. Vastaisuudessa vastaavat mekanismit laajentunevat myös muihin jäseniin, Rainerma uskoo.

Opiskelijoiden asema työmarkkinoilla on tärkeä myös sen takia, että opiskelu­aikainen työnteko vaikuttaa voimakkaasti valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen, kuten tässä lehdessä julkaistut tiedot liiton tuoreesta sijoittumistutkimuksesta kertovat.

Opiskelujen aikaisella työnteolla on myös merkitystä sille, että opiskelijat oppivat paitsi tuntemaan oikeutensa työmarkkinoilla myös hyödyntämään liittoa omassa edunvalvonnassaan ja tukemaan liiton edunvalvontaa omalla toiminnallaan.

– Ammattiyhdistystoiminta on aina viime kädessä jäsenten yhteistoimintaa. Jäsenten edunvalvonta vaatii välillä sitä, että jäsenet ryhtyvät yhdessä järjestöllisiin painostustoimiin. Liitto ei ole ostopalvelu, Rainerma avaa sopimuksen laajempaa merkitystä.

– Me uskomme, että työehtosopimusten näkyminen käytännön työssä jo opiskeluaikana auttaa meitä aktivoimaan jäsenkuntaa aiempaakin aktiivisempaan edunvalvontaan osallistumiseen. Se taas parantaa koko lakimieskunnan asemaa, Rainerma päättää.

Yhtä mieltä haastatellut ovat siitä, että historiallisen sopimuksen solmiminen jää varmasti ikuisesti mieleen.

– Kyllähän se tuntuu hienolta, että tällä tavalla saadaan avata aivan uutta uraa, joku sanoo. Äänestä ei sanojaa tunnista. Olisi voinut olla kuka tahansa osallistuneista.

 

Paragraaffi Oy

• Pykälä ry:n 100-prosenttisesti omistama.
• Henkilöstöpalveluihin ja kirjamyyntiin erikoistunut yhtiö.
• Vuokraa ja välittää oikeustieteen opiskelijoita oikeudellisen alan työtehtäviin sekä myy oikeustieteellistä kirjallisuutta.
• Perustettu 1982.
• Toiminta pääasiallisesti Helsingissä.
• Toimintaa ollaan laajentamassa maantieteellisesti.