Lakimiesten kokonaispalkka on 4744 euroa

Suomen Lakimiesliiton teettämä, kaikkia lakimiehiä koskeva palkkatutkimus perustuu yksityisen ja julkisen sektorin palkkatutkimusten yhdistettyyn perusaineistoon.

Seuraavassa käsitellään pääsääntöisesti koko jäsenkuntaa ja julkista sektoria koskevia tuloksia. Yksityissektorin palkkatutkimuksen tulokset esiteltiin Lakimiesuutisten numerossa 2/2007.

Tekstissä tarkastellaan pääsääntöisesti kokonaispalkkaa. Kokonaispalkalla tarkoitetaan kiinteää kuukausipalkkaa lisättynä päätoimeen liittyvillä rahallisilla eduilla, ylityökorvauksilla ja luontoisetujen verotusarvoilla. Tulokset koskevat 8062 oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanutta liiton jäsentä, jotka olivat kokopäivätoimessa lokakuussa 2006.

Taulukoissa ja kuvioissa on yleisimmin käytetty tilastollisina tunnuslukuina ns. fraktiileja, joita ovat F10, F50 (mediaani) ja F90 -arvot sekä palkkojen aritmeettista keskiarvoa. Esimerkiksi, kun jonkin ryhmän vastaajien tiedot asetetaan palkan suuruuden mukaan järjestykseen, niin alle F90 palkkaa ansaitsevia on 90 prosenttia ja enemmän ansaitsevia 10 prosenttia. Mediaani (F50) palkkaa vähemmän ja enemmän ansaitsevia on yhtä paljon.

Kuvioissa tarkastellaan palkkaa mm. sukupuolen, iän, kokemuksen, aseman, sektorin ja paikan mukaan. Oikeassa reunassa esitetään lakimiesten prosentuaaliset lukumääräjakaumat sekä tunnuslukujen arvot.

Naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän

Kaikkien lakimiesten keskimääräinen kokonaispalkka oli selvityksen mukaan 4744 euroa lokakuussa 2006. Mediaanipalkka oli 4325, F10 palkka 2919 ja F90 palkka 6800 euroa.

Naisten keskimääräinen kokonaispalkka oli 4171 ja miesten 5295 euroa eli naisten keskimääräinen kokonaispalkka oli 79 prosenttia miesten palkasta. Ero ei kuitenkaan kerro palkkadiskriminaation (palkkasorron) määrää, sillä eri sektoreilla samoissa työtehtävissä sukupuolten välinen palkkaero voi olla perusteltu, jos miesten ja naisten osaaminen tai muut ominaisuudet poikkeavat toisistaan.

Alle 30-vuotiaitten keskimääräinen palkka oli 2988 ja 50–59-vuotiaitten 5209 euroa. Vuonna 2006 valmistuneiden lakimiesten keskipalkka oli 2573 euroa, F10 palkka 1760 ja F90 palkka 3320 euroa.

Yksityisen sektorin lakimiehet ovat selvästi muita nuorempia. Heidän keski-ikänsä (40 vuotta) oli seitsemän vuotta alempi kuin julkisen sektorin lakimiesten keski-ikä. Julkisella sektorilla yli 60-vuotiaitten osuus on noussut 11 prosenttiin vuoden 2005 yhdeksästä prosentista.

Valtion keskipalkka 4 199 euroa

Valtiosektorin keskipalkka oli 4199 euroa, F10 palkka 2800 ja F90 palkka 5700 euroa.

Valtion palkkajakauma on muodoltaan selvästi erilainen kuin yksityissektorin, jonka jakauma on ns. oikealle vino. Tällöin keskipalkka on selvästi korkeampi kuin mediaanipalkka. Yksityisellä sektorilla ero oli 644 euroa, koska joillekin yksityisen sektorin lakimiehille maksettavat korkeat palkat nostavat keskiarvoa. Valtiosektorilla keskipalkan ja mediaanipalkan ero oli vain 180 euroa.

Vuonna 2006 valmistuneiden valtiosektorin lakimiesten keskipalkka oli 2233 euroa, mediaanipalkka 2039, F10 palkka 1726 ja F90 palkka 3000 euroa. Kokemuksen karttuminen 20 vuoteen nosti keskipalkan 4397 euroon.

Ylimpään asematasoryhmään kuului 7 prosenttia valtiosektorin lakimiehistä. Heidän keskimääräinen palkkansa oli 5911 euroa.

Kuntien keskipalkka 4 455 euroa

Kuntasektorin keskipalkka oli 4455 euroa, F10 palkka 2920 ja F90 palkka 6000 euroa. Kuntasektorilla keski- ja mediaanipalkan ero oli 318 euroa eli selvästi suurempi kuin vastaava ero valtiolla.

Tuloksia tulkittaessa tulee pitää mielessä, että sektorilla työskenteli kaikkiaan vain 371 lakimiestä. Edellisenä vuonna lakimiesten määrä oli 520.

Kokonaistyöaika 43 tuntia viikossa

Lakimiesten työajan selvittäminen on varsin hankalaa, sillä useat vastaajat eivät ilmoittaneet työaikaansa ollenkaan tai merkitsivät sen selvästi pelkästään “noin arviona“. Lomakkeilla kysyttiin säännöllisen ja todellisen keskimääräisen viikkotyöajan lisäksi ylityötuntien lukumäärää.

Työaika oli keskimäärin 37 tuntia viikossa. Todellinen kokonaistyöaika sen sijaan nousi keskimäärin 43 tuntiin. Joka kymmenes lakimies teki töitä 50 tuntia tai enemmän viikossa.

Lakimiehistä 60 prosenttia ilmoitti tekevänsä ylitöitä keskimäärin 7 tuntia viikossa. Yksityisellä sektorilla ylitöitä tehtiin selvästi enemmän kuin julkisella sektorilla.

Lakimieskunnan ansiot nousivat yleisessä tahdissa

Vuodesta 2005 vuoteen 2006 kaikkien lakimiesten keskipalkka nousi 3,0 prosenttia ja palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2,9 prosenttia. Ajanjakson inflaatio oli 1,8 prosenttia, jolloin keskipalkka nousi reaalisesti 1,2 prosenttia.

Julkisen sektorin palkat nousivat edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia ja yksityisen sektorin 3,7 prosenttia. Kuntasektorin kehitys (1,9 %) oli alempi kuin valtion (3,2 %).

Vuonna 2006 valtion keskimääräinen kokonaispalkka oli 75 prosenttia yksityisen sektorin palkasta pysyen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Ylimmissä johtotehtävissä suhde oli 66 prosenttia vuonna 2006, kun vuotta aiemmin se oli vielä 73 prosenttia.

Kuntasektorin keskimääräinen kokonaispalkka suhteessa yksityisen sektorin palkkaan laski lievästi vuoden 2005 81 prosentista vuoden 2006 80 prosenttiin. Ylimmissä johtotehtävissä suhde nousi 82 prosentista 86 prosenttiin.