Lakimiesten määräaikaiset palvelussuhteet

L akimiesliiton viime syksynä tekemässä palkkatutkimuksessa selvitettiin määrä­aikaisten palvelussuhteiden­ määrää. Määräaikaiset työsuhteet ovat erittäin harvinaisia yksityisen sektorin lakimiehillä. Vuoden 2012 lokakuussa vain neljä ­prosenttia yksityisen sektorin lakimiehistä oli määräaikaisessa työsuhteessa. Nuorimmassa ikäryhmässä määrä­aikaisuudet ovat matalam­malla tasolla kuin vuosi sitten.

Määräaikaisuudet julkisen sektorin ongelma

Julkisella sektorilla palvelussuhteiden määräaikaisuus oli selvästi yleisempää kuin yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin lakimiehistä 11 prosenttia oli määrä­aikaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten osuus oli hieman matalampi kuin vuoden 2011 lokakuussa.

Määräaikaisuus on lakimiehillä selvästi työuran alkuun liittyvä ilmiö, ja tämä korostuu erityisesti julkisella ­sektorilla. Alle 30-vuotiaista kuusi kymmenestä lakimiehestä oli määräaikaisessa palvelussuhteessa, kun taas 50 vuotta täyttäneistä lähes kaikki olivat vakituisessa palvelussuhteessa.

Julkisella sektorilla määräaikaisuus on yleisempää naisilla kuin miehillä. Julkisella sektorilla työskentelevistä naisista noin 14 prosenttia oli määrä­aikaisessa palvelussuhteessa, kun miesten osuus oli kahdeksan prosenttia.

Asiantuntija-asemassa olevista lakimiehistä joka kuudes oli määrä­aikaisessa työsuhteessa. Ylimmän johdon kaikki palvelussuhteet olivat voimassa toistaiseksi. Määräaikaiset palvelussuhteet liittyvät sekä miehillä että naisilla selvästi henkilön ikään ja uravaiheeseen.

Lakimiesliitto toimii tilanteen korjaamiseksi

Lakimiesliiton valtuuskunta vahvisti 28.5.2012 ”Oikeus ja Kohtuus –Lakimiesliiton strategia vuoteen 2018” -asiakirjan. Strategisena painopisteenä on julkisen sektorin kilpailukyky, jonka yhtenä tavoitteena on se, että määrä­aikaisuudet lakimiestehtävissä ovat olennaisesti vähentyneet ja perusteetto­mat määräaikaisuudet on kokonaan poistettu.

Lakimiesliitossa onkin laadittu toimenpide- ja vaikuttamisohjelma julkisen sektorin lakimiesten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Määräaikaisuuksien vähentämiseksi Lakimiesliitto valvoo, että jo olemassa olevat valtion yleisen virka- ja työ­ehtosopimuksen määräykset kaksi kertaa vuodessa luottamusmiesten kanssa tehtävistä määräaikaistarkasteluista toteutuvat.

Lakimiesliitto tekee selvityksen­ virka­mieslautakunnan korvaus­käytännöistä perusteettomien määräaikaisten palvelussuhteiden päättymistilanteissa. Virkamieslautakunta on lakkautettu ja 1.4.2013 alkaen virkamieslain­ mukaisista asioista valitetaan hallinto­-oikeuksiin.

Lakimiesliitto tulee seuraamaan, muuttuuko korvaus­käytäntö muutoksenhakureitin muuttuessa. Liiton tavoitteena on, että lakeja tullaan tulevaisuudessa muuttamaan niin, että perusteettomien määrä­aikaisuuksien korvausasteikkoa tullaan suurentamaan. ­Liitossa tehdään myös selvitys siitä, miten lakimiesten määräaikaisia palvelus­suhteita käytetään muissa pohjois­maissa.

Lakimiesliitto pitää määräaikaisuuksiin liittyviä ongelmia esillä julkisuudessa muun muassa kannanottojensa ja julkaisuidensa kautta. Liiton tavoitteena on, että Valtio­neuvoston henkilöstö­poliittisia periaatteita sovellettaisiin myös määrä­aikaisiin työntekijöihin ja virkamiehiin. Valtiosektori on jatkuvassa muutoksessa, ja tällä hetkellä­ määräaikaisten palvelussuhde­turva kestää vain määräaikaisuuden päättymiseen saakka palvelussuhteen pituudesta riippumatta.

 

 

 

Tarja Niemelä on Suomen Lakimiesliiton neuvottelujohtaja ja Taru Turunen edunvalvontayksikön johtaja.