Lasten hyväksikäytöstä kovemmat tuomiot

Rangaistukset lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ankaroituvat ja rangaistavuuden ala laajenee. Uusina tekoina rangaistaviksi tulevat lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen. Uudistus korostaa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuutta.

Sukupuoliyhteyden sisältävä lapsen hyväksikäyttö arvioidaan jatkossa lähtökohtaisesti törkeäksi rikokseksi, josta rangaistuksena on vähintään vuosi ja enintään kymmenen vuotta vankeutta. Enimmäisrangaistus seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta, alle 18-vuotiaalta on jatkossa kaksi vuotta vankeutta.

Uusi rangaistussäännös koskee lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Rikokseen syyllistyy henkilö, joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa ja ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista käy ilmi, että tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa tai kohdistaa lapseen hyväksikäyttörikos. Yhteydenpito voi tapahtua internetissä, sähköpostise tai matkapuhelimella. Tekijä voi syyllistyä rikokseen myös tapaamisessa.

Lapsipornografian levittämistä ja hallussapitoa koskevat säännökset selkeytyvät. Vaiheet lapsipornografian tuottamisesta ja levittämisestä sen hallussapitoon tulevat kattavasti rangaistavaksi. Rangaistusvastuu voi kohdata internetsivuston ylläpitäjää, vaikka hän ei ole itse tuottanut aineistoa. Vastuu edellyttää tahallisuutta: ylläpitäjä esimerkiksi sallii lainvastaisen aineiston sivustoillaan, vaikka hänen huomiotaan on asiaan kiinnitetty ja aineiston poistaminen on mahdollista. Lapsipornografian hallussapitorikokseen syyllistyy myös henkilö, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn lapsipornografiaa sisältäville sivuille ilman, että aineisto tallentuu omalle laitteelle.

Rikoslaissa oleva seksuaalisen teon määritelmä muuttuu. Teko on rangaistava, jos se on tekijä, kohteena oleva henkilö ja teko-olosuhteet huomioon ottaen seksuaalisesti olennainen. Enää ei vaadita, että tekijä olisi tavoitellut seksuaalista kiihotusta tai tyydytystä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja nuorisotoimen palveluksessa oleville sekä kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille tulee velvollisuus salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Lastensuojelutoimenpiteiden käynnistämiseksi ilmoitus on tehtävä myös kunnan sosiaaliviranomaiselle.

Rikosrekisteriotteeseen, jota käytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisessä, merkitään jatkossa myös pornografia- ja seksuaalirikoksista tuomitut sakkorangaistukset. Kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulevat syytteen alaisiksi. Rikokset ovat Suomen lain mukaan rangaistavia, vaikka ne eivät olisi rikoksia siinä valtiossa, jossa ne on tehty.

Lait tulevat voimaan kolmessa vaiheessa: rikoslain ja liiketoimintakiellosta annetun lain muutokset kesäkuun alusta, tietojärjestelmien muutoksia edellyttävä rikosrekisterilain muutos lokakuun alusta ja työntekijöiden ohjeistusta ja koulutusta edellyttävä lastensuojelulain muutos joulukuun alusta.