Liitto lakimiesyrittäjän asialla

Tämä näkyy myös Lakimiesliiton toiminnassa. Alla yhteenvetoa niistä orgaaneista ja toimintatavoista, joiden avulla Lakimiesliiton yrittäjäjäsenten edunvalvontaa harjoitetaan.

Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunta

Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunta huolehtii sekä yksityisellä sektorilla toimivien palkansaajien että yrittäjien edunvalvonnasta. Tämä näkyy valiokunnan kokoonpanossa, jossa ovat edustettuina eri toimialoja edustavien palkansaajien lisäksi ammatinharjoittajat ja yrittäjät. Tällä hetkellä ammatinharjoittaja- tai yrittäjätaustaa edustavat muun muassa asianajajat Otso Nykänen ja Antti Sorjonen. Lisäksi valiokunnassa on asiantuntijajäsenenä VT Timo Salminen, joka toimii Akavan Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien jaoksen jäsenenä sekä Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa AYT:n varapuheenjohtajana.

Valiokunnan työskentelyä on leimannut vuoropuhelu eri toimialojen tasapuoliseksi kehittämiseksi. Vastakkainasettelua palkansaajaintressien ja yrittäjäintressien välillä ei ole esiintynyt. Tämä onkin ymmärrettävää, koska tyypillisesti lakimiesammatin harjoittaminen pienehkössä toimistossa ei juuri aseta työnantaja- ja työntekijäintressejä vastakkain.

Yksityissektorin valiokunnalla on toimivat yhteistyösuhteet alan muihin järjestöihin, kuten Suomen Asianajajaliittoon, Kauppakamareihin ja Uusyrityskeskuksiin.

Akavan yrittäjyyttä edistävä toiminta

Akavan Elinkeinopoliittisen toimikunnan jaoksena toimii Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien jaosto, jonka tehtävänä on kehittää akavalaisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä. Jaoksessa toimii sihteerinä Akavan lakimies Jaana Meklín ja Lakimiesliiton edustajana VT Timo Salminen.­

Akava on julkaissut viimeisimmän yrittäjätutkimuksen alkuvuonna 2011. Tutkimuksen mukaan akavalaisia ammatinharjoittajia ja yrittäjiä on noin viisi prosenttia Akavan jäsenkunnasta. Akavalainen ammatinharjoittaja ja yrittäjä on yleisesti ottaen palkansaajaa tyytyväisempi ansiotoimintaansa. Yrittäjyydestä saatava tulo ei ole tärkein yrittäjyyttä tukeva arvo, vaan työn itsenäisyys, työn merkityksellisyys ja työskentelyolosuhteet ajavat palkan edelle.

Akavan Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien jaosto on mukana 27.9.2011 Hanasaaressa järjestettävässä III Pohjoismaisessa konferenssissa korkeasti koulutetuista yrittäjistä.

Akavan elinkeinopoliittisiin linjauksiin kuuluu oleellisena osana akavalainen yrittäjyys. Akavalaisten yrittäjien määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Tietyillä ammattialoilla – kuten lääkäreillä, insinööreillä ja lakimiehillä – ammatinharjoittajien ja yrittäjien osuus jäsenkunnasta on perinteisesti ollut merkittävä. Erityisesti hoito- ja sosiaalisektorilla vallinneet rakennemuutokset ovat lisänneet ammatinharjoittajien ja yrittäjien määrää. Yrittäjyys onkin muodostunut monelle akavalaiselle varteenotettavaksi keinoksi itsensä työllistämiseen. Tämän johdosta myös paineet ammatinharjoittajien ja yrittäjien työolosuhteiden, sosiaaliturvan ja toiminnan edellytysten kehittämiseen akavalaisessa yhteisössä on kasvanut.

Akavan Uudenmaan aluetoimikunnassa on jo vakiintuneesti tuotu akavalainen yrittäjyys esille. Lakimiesliiton edustajana Akava Uusimaassa on aluetoimikunnan puheenjohtaja Otso Nykänen. Viime aikoina on järjestetty yleisötilaisuuksina muun muassa yrittäjäilta yrittäjyyttä harkitseville akavalaisille sekä innovaatioilta, jossa on keskitytty taloudellisesti kannattavien innovaatioiden ­suojaus- ja kehitysprosesseihin. Akava Uusimaa vieraili toukokuussa Elinkeinoelämän keskusliitossa, jossa pk-johtaja Pentti Mäkisen kanssa käytiin läpi pk-yritysten edunvalvontaa. Akava Uusimaa on edustettuna muun muassa Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnoissa, joissa alueen elinkeinopoliittiset linjaukset käytännössä tehdään.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT:ssä on Lakimiesliitolla vahva edustus. AYT-kassan varapuheenjohtajana toimii VT Timo Salminen ja hallituksen jäsenenä AA Otso Nykänen. AYT-kassa järjestää vakuutusperusteisesti ammatinharjoittajien ja yrittäjien ­ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Tämän lisäksi AYT-kassa on toiminut aktiivisesti yrittäjien työttömyysturvan kehittämisessä. Tärkeimpiä tavoitteita on yrittäjien ja palkansaajien työttömyysturvaan liittyvien eroavaisuuksien tasaaminen.

Yrittäjyydelle arvostusta

Yrittäjyys on ennen kaikkea kovaa työtä, mikä usein jää huomaamatta. Tämän vuoksi Lakimiesliitto on halunnut nostaa lakimiesyrittäjyyden arvostusta ja nostaa esiin toiminnassa menestyneitä lakimiesyrittäjiä. Lakimiesliiton yrittäjyys­palkintolautakunta voi luovuttaa Lakimiespäivän yhteydessä ansiokkaasta yrittäjyystoiminnasta tunnustuksena yrittäjyyspalkinnon.

Syksyllä 30.9.2011 järjestettävän Lakimiespäivän aikana selviää, kuka mahdollisesti yrittäjyyspalkinnon tällä kertaa saa.

AA Otso Nykänen on Suomen Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan jäsen ja Akava Uusimaan puheenjohtaja.