Löneunder­sökningen kartlade arbets­­välbefinnandet

Löneundersökningen visar bland annat hur juristexamen lämpar sig för olika arbetsuppgifter och arbets­miljöer och vilken löne­praxis som råder inom branschen.

Juristernas fasta månadslöner steg med 2,6 procentenheter från året innan. Inom den privata sektorn var snittlönen 6 892 euro i månaden och inom den offentliga sektorn 5 887 euro i månaden.

– Löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat med cirka en procent. Förändringen är liten men riktningen är den rätta, säger Eero Blåfield som leder Juristförbundets team för personlig utveckling.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor har minskat med cirka en procent.

Ifråga om andelen tidsbundna anställningar skedde inga större förändringar från året innan. Förändringarna var små även ifråga om arbetstider.

Löneundersökningen kartlägger årligen juristkårens löneutveckling och arbetslivsförändringar inom den privata och den offentliga sektorn.

Advokatbranschen skiljer sig från andra branscher

Eero Blåfield har detaljanalyserat resultaten från undersökningen som gjordes i oktober.

Enligt honom skiljer sig svaren från de jurister som arbetar på advokatbyråer avsevärt från svaren från övriga jurister inom både den privata och den offentliga sektorn.

– Advokatbyråernas jurister har längre veckoarbetstid än andra jurister. De utför även mer sådant arbete som inte registreras i arbetstidsbokföringen, säger Eero Blåfield.

Advokatbyråernas jurister har längre veckoarbetstid än andra jurister.

Advokatbyråernas jurister blir regelbundet kontaktade i arbetsärenden kvällstid dubbelt så ofta som övriga jurister.

– 36 procent av advokatbyråernas juris­ter blir regelbundet kontaktade kvällstid i arbetsärenden. Motsvarande andel inom den övriga privata sektorn är 20 procent och inom den offentliga sektorn 8 procent.

Även i frågor gällande sammanjämkningen av arbets- och privatlivet upplever advokatbyråernas jurister mer stress än andra jurister.

– Arbetets psykiska belastning och svårigheterna att förena arbetslivet med privatlivet leder till att advokatbyråernas jurister oftare än andra söker sig till andra arbeten eller helt byter bransch, säger Eero Blåfield.

Många överväger byte av arbetsplats

I denna löneundersökning kartlades, förutom löneutvecklingen och arbetstiden, även sammanjämkningen av arbets- och privatlivet samt diskrimineringsfrågor.

Eftersom referensdata saknas och svaren är av subjektiv natur tolkar Eero Blåfield dessa enkätresultat med stor försiktighet.

Av de svarande hade 27,9 procent inom den offentliga sektorn och 33,5 procent inom den privata sektorn antingen bytt eller övervägt att byta arbetsplats inom branschen under det senaste året.

Av de svarande hade 23 procent inom den offentliga sektorn och 32,6 procent inom den privata sektorn antingen bytt eller övervägt att byta bransch.

De vanligaste orsakerna till byte av arbetsplats är möjligheterna till personlig kompetensutveckling, avancemang och högre lön.

– De vanligaste orsakerna till byte av arbetsplats är möjligheterna till personlig kompetensutveckling, avancemang och högre lön, säger Eero Blåfield.

Köns- och ålders­­relaterad diskriminering

Enligt undersökningsresultaten upplever kvinnorna inom både den offentliga och den privata sektorn dubbelt mer diskriminering på arbetsplatsen än sina manliga kolleger.

Resultaten visar att även åldern sammanhänger med diskrimineringen.

Kvinnorna inom både den offentliga och den privata sektorn upplevde dubbelt mer diskriminering på arbetsplatsen än sina manliga kolleger.

– Diskriminering förekommer främst i situationer relaterade till avancemang och anställningar. Resultaten visar att arbets­relaterad diskriminering även förekommer inom vår bransch. Det vore bra att på basis av undersökningsresultaten överväga hur verksamheten och arbetspraxisen kunde utvecklas i jämlikare riktning, säger Eero Blåfield.

Ökad svarsiver bland unga jurister

Eero Blåfield gläder sig särskilt åt det positiva bemötandet av undersökningen bland juristerna i åldersgruppen 20–29 år.

Han tror att det ökande intresset beror på Juristförbundets lyckade kommunikation i de sociala medierna som effektivt når förbundets unga jurister och på de unga juristernas allmänna intresse för branschen och karriärutvecklingen.

De unga juristerna är intresserade av branschens löneutveckling, sin kompetensutveckling och sina karriärmöjligheter.

– De unga juristerna är intresserade av branschens löneutveckling, sin kompetensutveckling och sina karriärmöjligheter. Bytet av arbetsplats och övervägandet att byta arbetsplats vittnar om de unga juristernas vilja att skaffa sig bred erfarenhet och att jämföra olika arbetsplatser inom eller utanför branschen, säger Eero Blåfield.

Löneundersökningen är ett gemensamt utvecklingsredskap

Enligt Eero Blåfield är löneundersökningen ett behändigt verktyg för uppföljning av den egna branschen och utveckling av den egna kompetensen samt ett praktiskt redskap vid bland annat utvecklingssamtal och löneförhandlingar.

– Löneundersökningen visar bland annat hur juristexamen lämpar sig för olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer och vilken lönepraxis som råder inom branschen.

Hela enkäten kan läsas på medlemssidorna.