Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat järjestäytyivät

Kolmisenkymmentä lakimiestä perusti maaliskuussa 2014 yhdistyksen, jonka jäsenyys edellyttää voimassa olevaa oikeudenkäyntiavustajan lupaa. Yhdistyksen hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana on Petteri Snell ja sihteerinä Timo Riissanen. Yhdistyksen virallinen nimi on Auktorisoidut Lakimiehet – Auktoriserade Jurister – Authorized Attorneys at Law ry.

Yhdistys perustettiin luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien edunvalvontaa ja yhteistoimintaa varten. Se seuraa jäseniään koskevan sääntelyn kehitystä, tekee muutosehdotuksia ja antaa lausuntoja sekä auttaa ammatti­taidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Yhdistyksellä on oma ohjaus- ja valvontalautakunta, joka voi antaa lausuntoja ja suosituksia.

Yhdistyksessä on vajaat 150 henkilöjäsentä etelästä pohjoiseen. Osa heistä työllistää useita lakimiehiä ja muuta henkilökuntaa lakiasiaintoimistojensa kautta. Yhdistys on rekisteröinyt tavaramerkin, jota vastaan Asianajajaliitto on tosin esittänyt väitteen. Asianajajaliitto on myös nostanut kanteen yhdistyksen nimen rekisteröinnin kumoamiseksi. Suullinen käsittely alkaa elokuussa 2016. Kanne ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.alaki.fi. 

Yhdistys on Suomen Lakimiesliiton jäsenyhdistys, ja se on hakenut IBA:n (International Bar Association) jäsenyyttä. Lisätietoja IBA:sta löytyy osoitteesta www.ibanet.org/.

 

Tavoitteena työn laatu

Uuden lainsäädännön päätavoitteena on ollut oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien työn laadun nostaminen. Aikaisemmin avustajaksi kelpasi kuka tahansa, ja Asianajajaliitosta erotettu henkilö saattoikin jatkaa avustajana. Nykyisin lupaa ei voi saada, jos sopimattomuutta osoittavasta vankeustuomiosta on vähemmän kuin viisi vuotta tai sakkotuomiosta, Asianajajaliitosta erottamisesta tai oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuntumisesta on vähemmän kuin kolme vuotta.

Koska lupaan vaaditaan vähemmän kuin asianajajaliiton jäsenyyteen, on myös lainsäädäntöön jätetty rajoituksia. Puolustajaksi on määrättävä ensisijaisesti asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, jollei muun avustajan määräämiseen ole erityistä syitä.

Luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia on noin 1 600 ja asianajajia 2 100. Julkisia oikeusavustajia on noin 220, ja he saavat käyttää itsestään myös nimitystä asianajaja. Osa asianajajista ei käy tuomioistuimissa ja on mahdollista, että suurin osa käräjillä esiintyvistä asiamiehistä ja avustajista onkin luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia. n

 

**

Vuosina 2013 ja 2014

 • lupahakemuksia 1 493
 • hylättyjä 17
 • peruutushakemuksia 34
 • hyväksyttyjä 1 440 (miehiä 819, naisia 631)
 • siirtynyt asianajajaksi 63

Vuonna 2014

 • valvonta-asioita vireille 43
 • valvonta-asioita ratkaistu 29
 • tutkimatta 9
 • varoitus 5
 • huomautus 6
 • ei seuraamusta 10

**

Haastajat kehässä

Yleisissä tuomioistuimissa saavat avustaa asianajajien ja yleisten oikeusavustajien lisäksi vain luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Oikeudenkäyntiavustajien luvista vastaa valtioneuvoston asettama oikeudenkäynti­avustajalautakunta.

Lupa annetaan henkilölle, joka on vähintään oikeustieteen maisteri, rehellinen ja riittävän perehtynyt avustajan tehtävään eikä siihen ilmeisen sopimaton. Hän ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu. Henkilö on riittävän perehtynyt, jos hänellä on asianajajatutkinto, hän on suorittanut tuomioistuinharjoittelun tai hänellä on vähintään vuoden työkokemus syyttäjänä tai muussa perehdyttävässä tehtävässä.

Asianajajaliiton jäseneksi voidaan puolestaan hyväksyä 25 vuotta täyttänyt henkilö, joka on rehellinen ja asianajajaksi sopiva, vähintään oikeustieteen maisteri ja suorittanut asianajajatutkinnon sekä saavuttanut liiton säännöissä määritetyn taidon ja kokemuksen. Hän ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu. 

Asianajajalta vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemusta avustavana lakimiehenä, julkisena oikeusavustajana tai itsenäisenä asianajotehtävien hoitajana taikka muussa toimessa, jossa hän on vastaavasti hoitanut asianajotehtäviä. Oikeudenkäyntiavustajan luvan ehdot ovat siis lievemmät kuin Asianajajaliiton jäsenyydessä. 

Luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien on noudatettava hyvää asianajotapaa lupaa vaativissa tehtävissä. Asianajajien on noudatettava kaikissa toimissaan hyvää asianajajatapaa. Molempien toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta. Asiakkaan edut turvataan myös riittävällä vastuuvakuutuksella.

Ongelmia on aiheuttanut valvonnan laajuus, sillä on esitetty, että luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia tulisi valvoa samalla tavalla kuin asianajajia. Tulisiko valvonnan kuitenkin rajoittua vain siihen, missä vaaditaan lupaa tai asianajajaliiton jäsenyyttä?
 

**

Kirjoittaja OTK Petteri Snell on Auktorisoidu Lakimiehet ry:n puheen­johtaja ja Lakimiesliiton ­yksityissektorin valiokunnan jäsen.

Lue lisää:
Oikeudenkäymiskaari 15 luku 2 §
Laki luvan saaneista oikeuden­käyntiavustajista 7.6.2011/715
Laki luvan saaneista oikeuden­käyntiavustajista annetun lain ­8 § n mukaan