Mannen i sitt drömyrke

Inom ramen för sitt undervisande fick Bärlund ett synligt erkännande år 2006 då juridikstuderandenas fakultetsförening Pykälä r.f. valde honom till årets lärare. Erkännandet var särskilt betydelsefullt eftersom Bärlunds svenskspråkiga massföreläsningar och hans övriga undervisning har lockat även ett stort antal finskspråkiga studerande. Bärlund som betonar två­språkighet har också rykte om sig att vara en utvecklare av stimulerande under­visning.­

– I regel läser studerandena böcker och deltar i massföreläsningar och -tentamina. Detta tillvägagångssätt grundar sig på en gammal tradition och behöver kompletteras med undervisning i små grupper. I internationella bedömningar har det lagts märke till att de nuvarande studiemetoderna är ensidiga. Även universitetspedagogiska studier betonar vikten av mångsidighet. Via den kan man skapa förutsättningar för god inlärning för alla studerande, berättar Bärlund.

I hans tycke borde de som läser till jurister få under sina studier erfarenhet bland annat av att författa promemorior, uppträda och argumentera muntligt.

– De krav som arbetet ställer har förändrats i och med att mängden information växer. Fakultetens målsättning är att utbilda generalister som kan rikta in sig på olika områden. Personligen önskar jag att studerandena väljer sitt eget specialiseringsområde direkt efter notarieskedet. Ofta gör man sitt val först under det sista studieåret.

Bärlund som följer med verksamhetsfältet från första parkett har sett juristernas arbetsmarknad utvidga sig. Under de senaste tio åren har immaterialrätt, insolvensrätt, idrottsjuridik samt medicinskrätt och biorätt kommit med starkt.

Med i forskning på toppnivå

Av sina egna motiv för studierna har Bärlund ingen exakt minnesbild. Båda föräldrarnas akademiska bakgrund fungerade dock som en drivkraft. Efter utexamineringen satte han fokus enbart på forskningsarbete.

– Mitt intresse för undervisning väcktes först på 2000-talet. Tills dess koncentrerade jag mig på forskning. Den har jag inte gett upp helt än idag. Jag är med i verksamheten som bedrivs av Helsingfors universitets spetsenhet Foundations of European Law and Polity. Jag utreder hur regelverken som har harmoniserats på EU-nivå tillämpas för jämförande marknadsföring på nationell nivå.

Balansgången mellan undervisning och forskning är inte den enda utmaningen. Bärlund är även aktivt med i universitetsförvaltningen. Senast deltog han som medlem av universitetskollegiet i valet av universitetsstyrelsen i början av ­augusti. Utöver detta har Bärlund flitigt producerat artiklar och andra publikationer om konsument-, marknads- och avtalsrätt. Trots utmaningarna med tidsplanen trivs Bärlund i sitt drömyrke. Universitetsreformen som på förhand har väckt stor uppståndelse anser han, ur den juridiska fakultetens synvinkel, vara en god möjlighet till förnyelse.

– Jag tror att universiteten i fortsättningen kommer att vara mer beroende av utomstående aktörer än hittills. EU-baserad finansiering kommer säkerligen att få en allt större betydelse. Samtidigt måste vi lyfta undervisningen till samma internationella nivå som forskningen. Vi har alltså många positiva utmaningar framför oss.

Trots sina nuvarande och kommande brådskande aktiviteter ämnar Bärlund hålla fast vid operan som har blivit en kär hobby. Senast hade han möjlighet att beundra det sicilianska operasällskapets föreställning på Nyslotts operafestival.

– I anslutning till konferensresor utomlands försöker jag alltid besöka den lokala operan. Jag kommer speciellt väl ihåg två föreställningar som jag såg i Hamburg när jag arbetade med min doktorsavhandling, minns Bärlund.

Johan Christian Bärlund

• Född 16.6.1964
• Svenskspråkig professor i civil- och handelsrätt (visstidstjänst), Helsingfors universitet, 2009
• Svenskspråkig docent i civil- och handelsrätt, Helsingfors universitet, 2003–
• Universitetslektor i privaträtt (tjänstledig), Helsingfors universitet, 2006–
• Juris kandidat, Helsingfors universitet 1987
• Juris licentiat, Helsingfors universitet 1990
• Ekonom, Svenska handelshögskolan, 1991
• Juris doktor, Helsingfors universitet 2002
• Ledamot i marknadsdomstolen med inriktning på konsumentärenden, 2002
• Sakkunnigmedlem i den nya marknadsdomstolen, 2002–2010
• Medlem av Helsingforsuniversitets kollegium, 2007–2009