Mentoroinnista potkua uralle

Lakimiesliiton yhtenä tehtävänä on auttaa jäseniään löytämään itselleen paras mahdollinen urapolku. Vauhtia uralleen jäsenet saavat muun muassa liiton mentorointiohjelmista, joista osa järjestetään työelämässä jo oleville juristeille ja osa alan opiskelijoille. Kummankin ryhmän ohjelma käynnistyy aina kahdesti vuodessa.

Käytännössä mentoroinnissa on kyse siitä, että kokeneemmat juristit sparraavat mentorin roolissa aktoreita eli mentoroitavia. Suositut ohjelmat hyödyttävät kumpaakin osapuolta.

Lakimiesliitto on Suomen suurimpia mentoroinnin järjestäjiä. Liitto on järjestänyt mentorointia työelämässä oleville jäsenilleen vuodesta 2012 ja tarjonnut vastaavaa palvelua opiskelijajäsenilleen vuodesta 2014. Viime vuonna mukana oli yhteensä noin 250 henkilöä joko mentorin tai aktorin roolissa.

Lakimiesliitto on Suomen suurimpia mentoroinnin järjestäjiä.

Korona-aikana mentorointi tapahtui lähes kokonaan etäyhteyksien kautta. Nyt liitto pyrkii lisäämään kohtaamisia ja löytämään uusia, entistä parempia toimintatapoja mentoroinnin toteuttamiseen.

Yhteisöllisyyden vaaliminen on tärkeä osa mentorointia: liiton tavoitteena on, että jatkossa mentoroinnista hyötyvät paitsi yksittäiset parit myös yhä laajemmin koko mentoroitava ryhmä ja yhteisö.

Eri syistä mentorointiohjelmaan

Mentoroinnista voi olla apua uran eri vaiheissa, ja syyt mentorointiohjelmaan hakeutumiseen vaihtelevat. Osa mentoroinnista kiinnostuneista on vastavalmistuneita juristeja, jotka toivovat pääsevänsä kehittämään osaamistaan jollain tietyllä alalla. Joku taas kaipaa ohjausta ja neuvoja siihen, mihin suuntaan omaa uraansa veisi.

Usein hakija kaipaa keskusteluapua johonkin uralla heränneeseen kysymykseen. Osa mentorointia kaipaavista taas on hyvin kokeneita juristeja, jotka ovat kiinnostuneita jatkamaan uraansa johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyn suuntaan.

Haussa hyvä pari

Hakuvaiheessa jokainen mentoroitava voi esittää toiveita siitä, millaista mentoria hän kaipaa ja millaisten asioiden pohtimiseen tarvitsee apua. Ideaalitilanteessa liitto pystyy osoittamaan henkilölle mentorin, jolla on kokemusta kyseisestä aiheesta ja jonka kanssa henkilökemiatkin voisivat pelata.

Ohjelmaan hakijoita on kuitenkin yleensä enemmän kuin mentoreita, joten kaikki hakijat eivät aina pääse mukaan. Jos mentoria ei löydy, mukaan kannattaa hakea uudelleen seuraavalla kerralla.

Jos mentoria ei löydy, mukaan kannattaa hakea uudelleen seuraavalla kerralla.

Liiton järjestämä aloitustapahtuma auttaa alkuun

Kun mentorointiohjelmaan on päässyt mukaan, liitto järjestää mentoreille ja aktoreille aloitustapahtuman. Ohjelmaan kuuluu virallisesti kolme yhteistapaamista, joihin kaikki ohjelman osallistujat kokoontuvat. Yhteistapaamisissa käydään läpi, miten ohjelmasta saa parhaimman hyödyn ja millaisia sudenkuoppia kannattaa välttää.

Pelisäännöt tutuiksi

Heti mentorointiohjelman alussa on hyvä sopia yhteisistä tavoitteista, pelisäännöistä ja käytännön järjestelyistä mentorin ja aktorin kesken. Tavoitteet kannattaa kirjata ylös mentorointisuunnitelmaan. Aktorin on myös hyödyllistä pitää esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, jonka avulla omaa oppimista ja ajattelua pääsee reflektoimaan.

Kohtaamisia kuukausittain

Mentori ja mentoroitava eli aktori tapaavat säännöllisesti. Suosituksena on, että näitä tapaamisia olisi vähintään kuukausittain ja mieluiten kasvokkain, jos vain mahdollista. Tapaamisiin kannattaa valmistautua huolella.

Tapaamisiin kannattaa valmistautua huolella.

Jotkut aktorit ja mentorit käyvät lisäksi yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, jollekin toiselle taas sopii paremmin jokin muu työskentelytapa. Mentori voi vinkata mentoroitavalleen esimerkiksi sopivaa kirjallisuutta tai avata tälle omia verkostojaan.

Vauhtia uralle

Liiton järjestämä mentorointiohjelma kestää vuoden. Jokaisella ohjelmaan osallistuvalla on omat tavoitteensa. Ohjelman jälkeen tieto ja tuntemus omasta itsestä sekä omista tavoitteista ovat aiempaa kirkkaampia ja rohkeus tehdä itselle oikeita valintoja on kasvanut. Usein mentorointiohjelman jälkeen sekä mentori että aktori ovat kokemuksiltaan selvästi aiempaa rikkaampia.

Asiantuntijana toimi henkilökohtaisesta kehittymisestä vastaava johtaja Eero Blåfield Lakimiesliitosta.