Mentorointi on dialogia

Liitto on ottanut aktiivisen roolin mentorointiohjelman käynnistäjänä ja ylläpitäjänä. Tämä on uutta ja tärkeää jäsenpalvelua, jota liitto tarjoaa heterogeeniselle jäsenkunnalle.

Mentorointi on vuorovaikutuksellista sekä avointa työhön liittyvää ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Se voi mielestäni auttaa lähes jokaista lakimiestä riippumatta siitä, toimiiko hän yksityisellä tai julkisella sektorilla, asiantuntijana tai johtajana.

Mentorointi ei korvaa työuran hallintaa, koulutusta, työelämätaitoja tai työssä oppimista, mutta se on omiaan esimerkiksi parantamaan sekä mentorien että aktorien vuorovaikutustaitoja ja ammattitaitoa.

Toimin mentorina nyt kolmatta vuotta liiton järjestämässä ohjelmassa. Mentorointi on ollut minulle monin tavoin opettavaa ja avartavaa. Olen saanut kunakin vuonna jakaa kokemuksia, osaamista ja kontaktejani kokemattomamman kollegan kanssa. Erityisesti omien kokemusten jakaminen, nuorempien lakimiesten työtilanteista oppiminen sekä omien uravalintojen peilaaminen nuorempien juris-tien käsillä oleviin valintoihin on ollut antoisaa.

Oma kehittymispolkunikaan ei ole ollut yksisuuntainen. Olen ollut itse aktorina aiemmin urani aikana. Aktorina olin urani alkuvaiheessa asian­tuntijana. Kaipasin kollegiaalisia keskusteluja ja mielipiteiden vaihtoja kokeneemman, työpaikkani ulkopuolisen henkilön kanssa niistä vaihtoehdoista, joita punnitsemalla pystyin harkitsemaan oman urani suuntaamista.

Mentorina olen pystynyt kuvaamaan, miten omat valintani ovat johtaneet tiettyyn suuntaan: asian­tuntijasta johtajaksi ja jatko-opintojen kautta ­kansainvälisiin tehtäviin. Olen voinut myös kertoa, minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia työnantaja arvostaa työnhakijoissa.

Yksilöllisessä kehittymisprosessissa tärkeää on kahdensuuntainen luottamus ja avoimuus, joka korostuu silloin, kun mentorin ja aktorin välillä keskustellaan työhön liittymättömistä asioista. Työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä erilaiset odotukset ja paineetkin ovat osa kokonaisuutta, joista on aktorin tarpeiden mukaan voitava keskustella.

Kokeneemman juristin tehtävänä ei tässä prosessissa ole suorien ohjeiden tai neuvojen antaminen vaan kuunteleminen. Aktorin tehtävänä on itse tehdä johtopäätökset ja laittaa ne mahdollisesti täytäntöön. Parhaassa tapauksessa mentorointi kehittää molempia ihmisinä, työntekijöinä tai esimiehinä sekä parantaa ammatillista osaamista ja työuran hallintaa.

Valtteri Niiranen

Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja

valtteri.niiranen@vkl.fi