Merkittävät lakiuudistukset

Kiinassa on viime vuosina tullut voimaan useita merkittäviä, liiketoimintaympäristöön vaikuttavia lakiuudistuksia. Vuonna 2006 voimaan astuivat Kiinan yhtiölain (PRC Company Law) muutokset, joiden tavoitteena on saattaa yrityslainsäädäntö vastaamaan paremmin Kiinan WTO-jäsenyyden mukanaan tuomia vaatimuksia ja yritysten tarpeita kehittyneessä sosialistisessa markkinataloudessa.

Vuonna 2007 tuli voimaan Kiinan uusi konkurssilaki (PRC Bankruptcy Law), jota sovelletaan myös yksityisiin yrityksiin. Vanha konkurssi-laki vuodelta 1986 soveltui ainoastaan valtionyhtiöiden konkurssi-menettelyihin. Vuoden 2007 merkittävä lakiuudistus oli myös Kiinan uusi laki omistusoikeudesta (PRC Property Law), jolla parannettiin yksityistä omistusoikeutta Kiinassa.

Vuonna 2008 voimaan astui useita ulkomaisten yritysten kannalta merkittäviä lakiuudistuksia. Näistä muutoksista merkittävimmät olivat yhtiöverolain uudistus, uusi työsopimuslaki sekä kilpailulaki.

Verouudistus

Kiinan uusi yhtiöverolaki (PRC Enterprise Income Tax Law) tuli voimaan tammikuussa 2008. Laki päätti pitkään jatkuneen ulkomaisten investointien erityiskohtelun Kiinassa. Uudistuksen tavoitteena on ollut tasapuolistaa yritysten välistä kilpailua ja tasapainottaa kiinalaisten ja ulkomaalaisten omistamien yritysten verotusta.

Merkittävin muutos uudessa yhtiöverolaissa oli kaikkia Kiinassa toimivia yrityksiä koskevan tuloverokannan asettaminen 25 prosenttiin. Ennen uudistusta ulkomaisten omistamat yritykset maksoivat tuloveroa joko 15:n tai 24 prosentin verokannan mukaan alueesta ja toimialasta riippuen, kun taas kiinalaiset yhtiöt maksoivat veroa peräti 33 prosenttia tuloistaan. Ulkomaalaisten omistamat yritykset saivat muutokseen viiden vuoden siirtymäajan. Ulkomaalaisten omistamien yritysten verokanta nousee vuosittain 1–3 prosenttiyksikköä ja päätyy lopulta 25 prosenttiin. Korkean teknologian yritykset saavat kuitenkin edelleen maksaa tuloveroa alennetun verokannan mukaan. Uusi laki toi mukanaan myös useita muita muutoksia muun muassa verovähennyksiin ja -kannustimiin aikaisempaan lakiin verrattuna.

Käytännössä verouudistus on kasvattanut ulkomaisten yritysten verorasitusta. Uudistuksen vaikutuksesta Kiinan veroviranomaiset saivat aikaisempaa laajemmat oikeudet tehdä veronkiertotapauksissa oikaisuja ulkomaalaisten omistamien yritysten verotukseen. Ulkomaalaisten omistamien yritysten on syytä ottaa huomioon Kiinan viranomaisten entistä tarkempi verovalvonta.

Uusi työsopimuslaki

Myös Kiinan uusi työsopimuslaki (PRC Labour Contract Law) on ollut voimassa tammikuusta 2008. Työsopimuslain lisäksi 18.9.2008 astui voimaan sen soveltamissäännökset (Implementing Regulations of PRC Labour Contract Law), jotka tarkentavat työsopimuslain säännöksiä. Uudet säännökset asettavat yrityksille lisää velvoitteita ja parantavat merkittävästi työntekijöiden asemaa vanhaan lainsäädäntöön verrattuna.

Uudessa laissa kirjallisen työsopimuksen tekemättä jättäminen työnantajasta johtuvasta syystä on sanktioitu. Työntekijällä on oikeus vaatia kaksinkertaista palkkaa niiltä kuukausilta, joina työntekijä on työskennellyt ilman kirjallista työsopimusta. Tietyn ajan kuluttua tällainen työsuhde ilman kirjallista sopimusta katsotaan automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi.

Määräaikaisten työsuhteiden käyttö on uudessa laissa rajoitettu määrältään kahteen ja pituudeltaan korkeintaan vuoden mittaiseksi. Myös kilpailukiellon käyttöä ja pituutta on rajoitettu vanhaan lakiin verrattuna, ja korvauksen maksaminen työntekijälle kilpailukiellon ajalta on säädetty kilpailukiellon pätevyyden edellytykseksi. Irtisanomistilanteet on säännelty entistä tarkemmin. Muutosten tarkoituksena on suojata työntekijöitä estämällä työnantajien mahdollisuus käyttää hyväkseen työntekijöiden tietämättömyyttä lainmukaisista irtisanomisperusteista.

Kiinan uuden työsopimuslain säännökset nostavat yritysten palkkakustannuksia, heikentävät työvoiman joustavuutta ja lisäävät ammattiliittojen vaikutusvaltaa. Kirjallisen työsopimuksen merkitys ja sen sisältö ovat aikaisempaa tärkeämpiä palkattaessa työntekijöitä kiinalaisiin yrityksiin. Ulkomaalaisten omistamien yritysten on jatkossa oltava erityisen varovaisia työsopimuksia sekä yrityksen sisäisiä sääntöjä laatiessaan, koska ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yritykset ovat viranomaisten
ensisijaisia tarkastuskohteita niiden valvoessa uuden työlainsäädännön noudattamista yrityksissä.

Uusi kilpailulaki

Kiinassa ensimmäistä kertaa säädetty kilpailulaki (PRC Anti-Monopoly Law) tuli voimaan viime elokuussa. Uusi laki vastaa kansainvälistä kilpailulainsäädäntöä sekä käytäntöä. Kilpailulaki pyrkii estämään monopolistista käyttäytymistä, kuten kartelleja, hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä, kilpailua rajoittavia yrityskauppoja ja hallinnollisen aseman väärinkäyttöä. Tämä koskee lähinnä Kiinan paikallisviranomaisia niiden käyttäessä päätöksentekovaltaa omalla alueellaan.

Laki kieltää kilpailijoiden ja vastapuolten keskinäiset sopimukset ja yhteisen toiminnan, joka estää tai rajoittaa kilpailua. Kiellettyä on esimerkiksi kiinteä hinnoittelu, tuotantomäärien rajoittaminen, markkinoiden jakaminen tai vähittäismyyntihintojen asettaminen. Lain mukaan hallitsevassa markkina-asemassa oleva yritys ei saa myydä tuotteita kohtuuttoman korkeilla hinnoilla tai alle tuotantokustannusten eikä kieltäytyä kaupankäynnistä ilman hyviä perusteluja. Mikäli ulkomainen yritys haluaa ostaa kiinalaisen yrityksen, kauppaan tarvitaan kilpailuviranomaisen hyväksyntä.

Ulkomaisten yritysten on uuden lain vaikutuksesta varmistettava, että niiden aikaisemmin käyttämät systeemit ja prosessit eivät riko Kiinan uutta kilpailulakia. Monille yrityksille tämä merkitsee käytännössä nykyisten Kiinaan liittyvien liiketoimintakäytäntöjen ja sopimusten tutkimista ja tarkastamista uuden lain näkökulmasta.

 

Kiinnostaako kansainvälinen täydennyskoulutus?

Helsingin yliopistossa järjestettiin 26.–27.11.2008 seminaari Kiinassa toimiville suomalaisyrityksille sekä yritysten kanssa yhteistyötä tekeville lakimiehille ja asianajotoimistoille. Aiheina olivat Kiinan liiketoimintaympäristö ja lainsäädännön muutokset sekä kohdemaan kulttuurin ymmärtämisen merkitys kansainvälisessä liiketoiminnassa.

”Juridiikkaa kiinalaisin kirjoitusmerkein” -seminaari toimi avauksena ensi vuonna alkavalle ”International Law – Chinese Context” -koulutukselle, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa suomalaisten osaamistasoa Kiinan lainsäädännöstä. Seminaarin yhteydessä toteutettiin kysely kansainvälisen juridiikan täydennyskoulutuksen tarpeesta.

Seminaari sai kiitosta tarjoamastaan erilaisesta lähestymistavasta juridiikkaan. Globalisoituvassa maailmassa lakimiehen on tunnettava se kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti, jossa hän tai hänen asiakkaansa toimii. Seminaarin osallistujapalautteista kävi ilmi, että alalle kaivataan täydennyskoulutusta laajemman toiminnallisen viitekehyksen ymmärtämiseksi.

Lakimiesliitto on mukana kehittämässä kansainvälisen oikeuden täydennyskoulutustarjontaa. Jos haluat vaikuttaa sen sisältöihin, käy vastaamassa kyselyyn osoitteessa:
http://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/13407/lomake.html

Teksti Anna Huovila