Mitä työ merkitsee suomalaisille?

Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn tekemässä Työelämän kulttuurivallankumous -raportissa on selvitetty suomalaisen työelämän muutosta. Tulokset perustuvat runsaan 3 000 henkilön antamiin vastauksiin.

Kovin valoisana eivät vastaajat nähneet elämää taantuman jälkeen vuonna 2010, sillä talouden ja työelämän rakennemuutoksen keskellä ja kansainvälisen kilpailun kiristyessä keskeisenä ongelmana pidettiin työpaikkojen katoamista.

Työ ihmisen elämänsisältö

Työ on tärkein osa ihmisen elämänsisältöä; 47 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä, mutta 43 prosenttia oli päinvastaisella kannalla. Raportista ilmenee, että työn tärkeys elämänsisältönä kasvaa iän myötä.

Yksi luonnollinen selittävä tekijä asenne-eroon on elämäntilanne, mutta syynä voi olla myös työn merkityksen muuttuminen eli se, että nuoret asennoituvat työhön eri tavalla kuin vanhemmat ikäluokat. Nuoret korostavat työssä muun muassa omaa ammatillista kehittymistään ja työstä saatavia onnistumisen kokemuksia.

Ajankäyttö

Suomalaisten ajankäyttö on raportin mukaan kompromissien tekoa niin toiveiden kuin elämän tosiasioiden kesken. Lisää aikaa haluttaisiin erityisesti sekä itselle että sosiaaliseen yhdessäoloon.

Kaikista vastaajista 23 prosenttia haluai­si käyttää nykyistä vähemmän aikaa ansiotyöhön. Niin sanotuista parhaassa työiässä olevista eli 26–55-vuotiaista joka kolmas toivoi voivansa käyttää nykyistä vähemmän aikaa ansiotyöhön.

Työpaikkojen vaihdinvaihto

Vahdinvaihdolla raportissa tarkoitetaan työpaikoilla suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä tapahtuvaa työntekijöiden korvautumista pienillä ikäluokilla. Samalla tämä voisi merkitä siirtymistä työnantajien markkinoista kohti työntekijöiden markkinoita – eli työnantajat joutuisivat kilpailemaan osaajista, joilla olisi puolestaan entistä enemmän valinnanvaraa.

Avautuvia työtilaisuuksia olisi siis enemmän kuin työnhakijoita. Suomalaiset eivät kuitenkaan näe raportin tulosten perusteella tällaista kehitystä kovin todennäköisenä.

Työtehtävien jakautuminen

Raportin mukaan Suomi on ottamassa uuden askeleen kohti palveluyhteiskuntaa. Harva uskoo, että teollisuuteen luotaisiin runsaasti uusia työtilaisuuksia – onhan teollisuustyötä siirtynyt Suomesta muualle.

Yli 60 prosenttia vastaajista pitää todennäköisenä, että palvelualoille syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja.

Hyvä työpaikka

Kaikkein tärkeimpänä ominaisuutena hyvälle työpaikalle vastaajat pitävät työyhteisön myönteistä ilmapiiriä. Tämän luomiseksi hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä on suuri merkitys.

Valtaosan mielestä esimiehen innostavuus sekä reiluus ovat keskeisiä hyvän työpaikan ominaisuuksia.

 

Työelämän kulttuurivallankumous -raportti kokonaisuudessaan löytyy EVAn kotisivuilta www.eva.fi.