Miten vuosilomani käy, jos sairastun?

Vuosilomalaissa on olemassa säännökset siitä, kuinka menetellään silloin, kun työntekijä on työkyvytön vuosiloman alkaessa tai tulee työkyvyttömäksi vuosiloman aikana.

Loman siirtäminen

Mikäli työntekijä on vuosiloman alkaessa työkyvytön tai tiedetään, että työntekijä tulee lomansa aikana – esimerkiksi sairaanhoidon – takia työkyvyttömäksi, työntekijällä on oikeus pyytää työnantajalta vuosiloman siirtämistä myöhäisempään ajankohtaan. Jotta lomaa voidaan siirtää, työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestä ja sen syystä ennen loman alkamista tai niin pian kuin se on mahdollista.

Loman tai sen osan siirtäminen edellyttää siis työntekijän pyyntöä siirrosta. Vuosilomalain perustelujen mukaan se, että työntekijä toimittaa ennen loman ­alkamista työnantajalle lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään, voidaan katsoa pyynnöksi siirtää loma.

Jos työntekijän työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana ja jatkuu yhtäjaksoisesti yli seitsemän kalenteripäivää, työntekijä voi pyytää niiden jälkeisten lomapäivien siirtämistä eli, että edellä mainittuja päiviä ylittävää osaa työkyvyttömyysajasta ei lueta vuosilomaksi. Työntekijän on esitettävä pyyntönsä ilman ­aiheetonta viivytystä sekä esitettävä työnantajan pyynnöstä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työkyvyttömyysajan päätyttyä ja työntekijän parannuttua vuosiloma jatkuu alkuperäisen loman päättymiseen asti. Työntekijä ja työnantaja voivat myös keskenään sopia, että vuosilomaa jatketaan automaattisesti siirrettävillä lomapäivillä. Mahdollista on sekin, että työntekijä ja työnantaja sopivat siirrettyjen päivien ohella myös loman loppuosan siirtämisestä myöhempään ajankohtaan.

Mainittu seitsemän kalenteripäivän osuus on lomajaksokohtainen; saman lomajakson aikana on vain yksi seitsemän päivän karenssiaika. Eli mikäli työntekijä saman lomajakson aikana välillä tervehtyy ja jatkaa vuosilomaansa ennen kuin sairastuu uudelleen, ei uusia työkyvyttömyyspäiviä lueta ensimmäisestä päivästä alkaen vuosilomaksi, vaan ne siirtyvät työntekijän tekemästä pyynnöstä myöhemmin pidettäviksi.

Siirretyn loman ajankohta

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty kesäloma on annettava lomakaudella ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkamista. Lomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9.

Ellei loman antaminen edellä mainitulla tavoin ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma joko ennen seuraavan lomakauden alkua tai viimeistään ennen seuraavan kalenterivuoden loppua. Jos loman pitäminen ei työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi ole näinkään mahdollista, on saamatta jäänyt loma korvattava lomakorvauksella.