Muutoksia ulkomaalaislakiin

Ulkomaalaislakiin lisätään säädökset vapaaehtoisen paluun mahdollisuudesta ja säilöönottoajan pituudesta. Hallituksen tekemät muutosesitykset perustuvat EU:n paluudirektiiviin.

Ulkomaalaislaissa säädettäisiin jatkossa, että käännyttämis- tai karkottamispäätöksen yhteydessä annettaisiin henkilölle seitsemästä kolmeenkymmeneen päivään aikaa poistua maasta vapaaehtoisesti, mikäli viranomaisella ei ole syytä epäillä henkilön mahdollisesti pakenevan tai hänen olevan vaaraksi yleiselle turvallisuudelle.

Tällä hetkellä ulkomaalaislaissa ei ole enimmäisaikaa säilöönotolle. Käytännössä säilöönoton perustetta seuraa käräjäoikeus, joka kahden viikon välein käsittelee säilöönoton tarpeellisuuden. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännös, jossa säilöönoton enimmäisaika olisi määritelty kuudeksi kuukaudeksi.