Nu är det dags för 2 804 tack och gratulationer!

Blogit ja kolumnit
10.11.2021 • Tuula Linna

Resultatet från Juristförbundets delegationsval publicerades fredagen 22 oktober. Tack till var och en av våra nästan tretusen medlemmar som utnyttjade sin rösträtt. Ett varmt grattis till de valda och ett stort tack till alla kandidater i valet. Det är fint att ni var redo att använda er tid och era kunskaper för att främja vår gemensamma verksamhet.

Det är särskilt glädjande att valdeltagandet trots coronaperioden som stört verksamheten steg till 23,7 procent (19,1 % i valet 2018). Det finns visserligen utrymme för förbättring, men riktningen är den rätta. Kandidaternas verksamhet, valtemana och kandidaternas svar i valmaskinen har alltså väckt intresse. Kanske många nu också är vana vid att rösta elektroniskt.

Vår delegation, liksom hela vår medlemskår, börjar bli kvinnodominerad.

Vår delegation, liksom hela vår medlemskår, börjar bli kvinnodominerad. Av de invalda är 60 procent kvinnor och 40 procent män (2018 55 % och 45 %), vilket i stort sett motsvarar sammansättningen av Juristförbundets hela medlemskår.

I en idealisk delegation sitter både erfarna medlemmar och nya ansikten. Av medlemmarna i delegationen som valdes 2018 förnyade 57,5 procent sina mandat. Omsättningen verkar lämplig och visar att erfarna ledamöter inte i stora skaror är frustrerade över delegationsarbetet och att en plats i delegationen även intresserar nya kandidater.

Unga Jurister var de som ökade sina platser mest, med en fördubbling av antalet mandat.

Fördelningen av platser följde i stor utsträckning den tidigare. Unga Jurister (Nuoret Juristit, NuJu) var de som ökade sina platser mest, med en fördubbling av antalet mandat (från fyra till åtta). NuJu har nyligen bytt namn och profilerat sig i bland annat arbetstidsfrågor, förbundets namndiskussion och utvecklingen av domstolspraktiken. Väljarna har uppenbarligen ansett att just dessa teman är viktiga.

Organisationsdemokratin har talat och förverkligats. Vi kan lättade konstatera att valet var lyckat: valdeltagandet ökade och vi fick 40 genom val valda delegationsmedlemmar och fyra representanter för studentorganisationer som ska bygga rättsstaten i Finlands Juristförbunds högsta beslutande organ.

Tuula Linna, juristförbundets ordförande, tuula.linna@helsinki.fi