Nya utmaningar för dokumenteringen

Det internationella expertföretaget Ibas/Kroll Ontrack tillhandahåller konsulttjänster samt teknisk hjälp i sådana rättsfall i vars lösande man kan utnyttja elektroniskt lagrade data.

Ibas/Kroll Ontrack har över 1 500 anställda vid över 30 verksamhetsställen i 20 länder. Merparten av företagets omsättning på över 250 miljoner USD kommer från lagtekniska tjänster. Övriga lösningar som företaget tillhandahåller är bl.a. professionell dataräddning samt mjukvaruprodukter.

– Vi hjälper också till med att undvika de risker som är förknippade med hanteringen av IT-apparater och -omgivningar, konstaterar Thomas Dahl, chefen med ansvar för Ibas|Kroll Ontracks lagtekniska tjänster i Norden.

Idag bildar elektroniskt bevismaterial ofta en stark bevisning i tvistemål.

– Våra experter inom datautredning kan ta reda på om man har försökt förstöra eller modifiera bevismaterial. De kan också avslöja datamaterialets historia, återställa data som förstörts, rekonstruera händelsekedjor, leta efter nyckelord och tidpunkter för händelser samt bevisa filers äkthet, upplyser Dahl.

– Vi har redan länge tillhandahållit verktyg och tjänster åt advokatbyråer för alla deras behov inom sökning av elektroniskt bevismaterial och dokumentering. Vi försöker alltid beakta advokatbyråns behov fall för fall. Först och främst koncentrerar vi oss ändå på att ta reda på var bevismaterialet finns, hur vi kommer åt det, vad som kommer fram ur materialet och hur det kan utnyttjas, fortsätter Dahl.

Datamängderna har vuxit explosionsartat

Ibas|Kroll Ontrack har deltagit i flera stora projekt som har täckt flera länder och verksamhetsställen. Ett exempel är Statoil Hydro Libya:s utredning där man samlade ihop ett stort antal datorer, servrar, elektroniska dokument och utskrifter från flera länder. Hydroa, som numera är en del av ett av världens största oljebolag, Statoil, anklagades för mutning och förskingring i anslutning till sina affärer inom olje- och gasbranschen i Libyen.

– I detta enskilda fall samlade vi över 35 miljoner dokument som förbereddes för att kontrolleras av advokater. Varje gång man har använt en elektronisk apparat kan den utgöra en potentiell källa för information som man behöver och bilda en del av det bevismaterial med vilket missbruk eller ett rättsfall kan lösas, berättar Dahl.

Förändringen av teknologier och vårt beteende har påverkat våra sätt att hantera och lagra information. Nya lagringsmedier, som ofta är billiga och fysiskt små, kan innehålla enorma mängder data. Folk lagrar och publicerar allt mer detaljerad information om sina liv i olika sociala nätverk. Den största skillnaden jämfört med tidigare år är mängden och mångfalden av informationen som advokater behöver för fall som de arbetar med.

– Utvecklingen av kommunikationsmedier, mängden lagrade data som finns till förfogande och de sätt på vilka data kan överföras från en plats till en annan har också medfört ändringar av de juridiska krav som rör insamlingen och användningen av elektroniska data i rättsfall. I vissa fall har det individuella skyddet blivit bättre. Ett bra exempel på detta är Finlands lagstiftning, konstaterar Dahl.

– Detaljerad och tydlig dokumentering samt bevarande av det ursprungliga materialet är oumbärliga för att upprätthålla tillräckligt god kvalitet i alla juridiska utredningar, framhäver Dahl.

Enligt Dahl är den främsta utmaningen för företag och advokater mängden och mångfalden av sådan information som ska samlas in från samtliga elektroniska apparater i företaget, såsom de anställdas datorer, webbservrar, säkerhetskopior och andra informationskällor.

– Från en enda server i företaget kan man samla in flera miljoner sidor information och för att undersöka dem alla krävs ofantliga resurser, påminner Dahl.

Efterfrågan på experttjänster har ökat

Ibas|Kroll Ontrack har under sin över 13 år långa verksamhet i Finland erbjudit marknaden främst dataräddningstjänster och programvara som rör förbättring av dataskyddet. Enligt företaget har antalet uppdrag som gäller undersökning av elektroniskt material och lagtekniska tjänster ökat avsevärt under den senaste tiden.

– På grund av detta klarlägger vi som bäst hur vi kan anpassa våra tjänster till finländska advokatbyråer och företagskunder och vilka krav lagstiftningen om individuellt skydd i Finland ställer på våra tjänster, kommenterar Jyri Pohja, verkställande direktör för enheten i Finland.

Hur ser Ibas|Kroll Ontracks arbete ut i praktiken? Hur dokumenteras bevismaterial till exempel från en mobiltelefon på ett behörigt sätt för att användas av advokater?

– När vi utför en juridisk utredning tar vi i beaktande samtliga tänkbara specialkrav som anknyter till framförandet av bevismaterialet i rätten. En av de viktigaste sakerna är att säkerställa att bevismaterialet har samlats in på ett vederbörligt sätt och att beviskedjan är heltäckande hela vägen från insamling av bevis till utredning av dem och till slut ända till rättssalen, svarar Thomas Dahl.

– För att säkerställa integriteten av det elektroniska bevismaterialet följer vi vid insamlingen och framförandet av bevis internationella standarder. Därför är det ytterst viktigt att dokumentera varje fas i utredningsprocessen och uppgöra protokoll över samtliga processer i anslutning till materialet som undersöks. En oberoende tredje part borde kunna kontrollera processerna och komma fram till samma slutresultat, fortsätter Dahl.

Enligt Dahl beror dokumenteringen av fynden på mediet som undersökts och utredningens målsättningar. Till exempel innehåller utredningsrapporten för en mobiltelefon, beroende på telefonmodell, adressboken, textmeddelandena, snabbmeddelanden, bilder, videoklipp, filer, e-post, samtalsloggar samt raderade filer och inspelningar.

– I utredningen och rapporteringen följs naturligtvis den lokala lagstiftningen, avslutar Dahl.